הדפסה

עזרן(אסיר) נ' כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום ואח'

בפני
כב' השופט אריאל חזק

מבקש

שלמה הרי עזרן (אסיר)
ת"ז: XXXXXX975

נגד

משיבים

1.כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום
2.איל גונן (מנהל מיוחד)
3. משרד האוצר- אגף המכס והמע"מ

החלטה

מדובר בבקשה להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין, מיום 3.11.15, במסגרתו בוטלו הליכי פשיטת הרגל בעניינו של המבקש. (להלן: "פסק הדין"). עיכוב הביצוע מתבקש למשך 30 יום על מנת לאפשר למבקש להגיש לבית המשפט העליון ערעור על פסק הדין .
טענות המבקש:
לטענת ב"כ המבקש סיכויי הערעור להתקבל טובים. בטיעוניה טענה ב"כ המבקש בין היתר כי לאור ההלכות שיצאו מבית המשפט העליון, המקרה דנן מתאים למסגרת של הליכי פשיטת רגל ולא למסגרת של הליכי הוצאה לפועל . לדבריה אין זה סביר שהמבקש יוכרז כחייב מוגבל באמצעים על ידי רשם הוצאה לפועל בגין חובותיו שהיקפם מיליוני שקלים, ואף לא יינתן לו צו עיכוב הליכים במסגרת זו. המבקש טען כי ככל שלא ימצא בהליכי פשיטת רגל, הוא יוותר חשוף להליכי גבייה נגדו בזמן שהוא נעדר כל נכסים ברי עיקול ומימוש.
עוד נטען כי למשיב לא ייגרם כל נזק ממתן צו עיכוב ביצוע פסק הדין, היות ואין בידי החייב נכסים ברי מימוש, ומנגד למבקש ייגרם נזק בלתי הפיך ככל שלא יעוכב פסק הדין, שכן ינקטו נגדו הליכי הבאה ומאסר, בעוד שאין בידו כל אפשרות לפרוע את החובות הנטענים כלפיו. תוצאה זו לטענת המבקש, עלולה להובילו לחזור למעגל הפשיעה, בעת שהוא מצוי כעת בהליך שיקומי.
טענות המשיב: ( להלן: "מע"מ" או " המשיב")
לטענת המשיב, לצורך עיכוב פסק הדין, דרוש טעם מיוחד, כשהנטל להוכיחו- חל על המבקש.
ביחס לסיכויי הערעור להתקבל, טען המשיב בין היתר כי מדובר בסיכויים קלושים ביותר. עוד נטען כי המבקש חסר תום לב עובדה אשר ניכרת גם מן הראיות שהוצגו בתיק, והיוו את השיקול העיקרי לביטול הליכי פשיטת הרגל נגדו. המשיב הוסיף וטען כי בפסק הדין, בוצע איזון נכון וראוי בין השיקולים והאינטרסים שהוצגו, היות ותגמול חייבים שהינם חסרי תום לב, סותר את תכלית פקודת פשיטת הרגל. בנוסף, נטען כי חוסר תום הלב בו נקט החייב, מגובה בראיות אובייקטיביות המובילות לתוצאה שלפיה סיכויי הערעור להתקבל הינם קלושים.
המשיב התייחס גם לסוגית מאזן הנוחות וטען כי מאזן הנוחות נוטה לטובת נושי החייב, להם חב החייב חובות בהיקף של מיליוני שקלים. עוד צוין כי החייב לא הציג ראיות לתמיכה בטענותיו אשר יש בהן כדי להוכיח כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו.
המשיב הוסיף וטען כי היות ומדובר בעיכוב ביצוע המטיל חיוב כספי, מאזן הנוחות נוטה לטובתו שכן ככל והערעור יתקבל, ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו. עוד נטען כי מצבו הכלכלי של המבקש אינו צריך להוות שיקול במסגרת הבקשה דנא.
לטענת המשיב, במקום בו עוכבו במשך שנים הליכי גביה של הנושים נגד המבקש, עת היה מצוי בהליך פשיטת הרגל, אין הצדקה לעכבם עוד.
לפיכך, ביקש המשיב לדחות את הבקשה.

המנהל המיוחד בתגובתו מיום 26.11.15, הותיר את ההכרעה בסוגיה לשיקול דעת בית המשפט.

דיון והכרעה –

בפסק הדין ע"א 52/13 נתני אורי נ' הכונס הרשמי ( פורסם בנבו, 11.3.13), שדן בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין במסגרתו נדחתה בקשת חייב להכריז עליו כפושט רגל ובוטל צו כינוס הנכסים שניתן כנגדו, קבע בית המשפט העליון בין היתר, כדלקמן:
"כידוע, המדיניות המשפטית הנוהגת בבקשות מהסוג שלפני היא כי עיכוב ביצוע החלטתה של הערכאה הדיונית יינתן רק במקרים חריגים כאשר סיכויי הערעור טובים וקיים חשש כי באם לא תעוכב, לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו היה והערעור יתקבל. נטל השכנוע כי קיים נימוק, אשר יצדיק היעתרות לבקשה, מוטל על כתפי המבקש ( ראו למשל: החלטת חברי, השופט י' דנציגר ב-ע"א 3023/10 גילמן נ' עו"ד נדב שפירא בתפקידו כנאמן לנכסי המבקש [פורסם בנבו] (4.10.2010) להלן – עניין גילמן)."
בפסק הדין ע"א 6636/15 יצחק גדליהו קריסטל נ' עורך הדין עודד רוט הנאמן לנכסי החייב יוסף מרגוליס (בפשיטת רגל) (פורספ בנבו, 27.10.15), קבע בית המשפט העליון בין היתר כדלקמן :
"ההלכות בדבר עיכוב ביצוע פסק דין ידועות, ואין צורך להרחיב בהן. הכלל הוא, כפי שנקבע בתקנה 466 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, שאין לעכב את ביצועו של פסק דין שניתן, גם אם הוגש עליו ערעור. החלטה על עיכוב ביצועו של פסק דין תינתן רק בנסיבות חריגות המצדיקות סטייה מן הכלל, והנטל להוכיח נסיבות אלו מוטל על המבקש. על מבקש עיכוב הביצוע להוכיח שני תנאים מצטברים – כי סיכויי הערעור טובים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו ( ע"א 5971/14 קציר נ' דוידסקו, [פורסם בנבו] פסקה 18 (4.11.2014); בע"מ 8193/08 פלוני נ' פלונית, [פורסם בנבו] פסקה 11 (20.11.2008) ; ע"א 6952/12 ביו נ' קלמנסון, [פורסם בנבו] פסקה 13 (7.1.2013)). בין שני השיקולים קיימים יחסי גומלין, מעין "מקבילית כוחות", כך שככל שישתכנע בית המשפט כי סיכויי הערעור להתקבל טובים יותר, תידרש הוכחה מוצקה פחות של מאזן הנוחות לטובת המערער, ולהפך (ע"א 3496/12 עו"ד עמית סייג נ' עו"ד איתן ארז, [פורסם בנבו] פסקה 4 (11.7.2012))".
מתוך האמור לעיל עולה כי ככלל עיכוב ביצוע החלטה יינתן רק במקרים חריגים כאשר סיכויי הערעור טובים וקיים חשש שאם לא תעוכב ההחלטה לא ניתן היה להשיב המצב לקדמותו . בין השיקולים שצויינו קיים יחס גומלין מעין מקבילית כוחות , כך שככל וישתכנע בית המשפט כי סיכויי הערעור להתקבל טובים תידרש הוכחה מוצקה פחות של מאזן הנוחות לטובת המערער.
נטל השכנוע מוטל על כתפי מבקש עיכוב הביצוע.
בענייננו מבוססת החלטת בית המשפט מיום 3.11.15 על פסק דין חלוט של בית משפט השלום ועל החלטות שניתנו על ידי ערכאות ערעור. ההחלטות שניתנו בעניין החייב מפרטות מפורשות את חוסר תום ליבו של החייב ביצירת חובות מס בהיקפים אדירים תוך ביצוע מאות עבירות מס במשך שנים עד לפני כארבע שנים .בנסיבות האמורות לעיל ולאור יתר הפרטים שצוינו בפסק הדין ניתן לקבוע , בזהירות המתבקשת מ הערכאה שהוציאה פסק הדין , כי סיכויי הערעור הינם קלושים.

בנוסף , בעניינו לא הציג המבקש טענות ממשיות שיביאו לעיכוב ביצוע של פסק הדין בשל חשש לכך שאם לא יעוכב פסק הדין לפרק הזמן המבוקש לא ניתן יהיה להשיב המצב לקדמותו. יצויין כי מאחר ומדובר בחייב שביצע העבירות ויצר החובות עד לפני מספר מועט של שנים לא יהיה מקום להביא בחשבון לענייננו את שיקול שיקומו של החייב כאסיר משוחרר, ואת העובדה שריצה תקופת מאסר .
בנסיבות האמורות לעיל לא מצאתי המקרה כמקרה המציג נסיבות חריגות שיצדיקו סטיה מן הכלל שאין לעכב ביצועו של פסק דין גם אם הוגש עליו ערעור .
לאור האמור לעיל הבקשה נדחית
אין צו להוצאות.

ניתנה היום , 09 דצמבר 2015, בהעדר הצדדים.