הדפסה

עווד(אחר/נוסף) נ' מועצה מקומית טורעאן

בפני
כב' השופט יצחק כהן , סגן נשיא

עותרים

פרג' עווד (אחר/נוסף)

נגד

משיבים

מועצה מקומית טורעאן

החלטה

בפני בקשה לצו ביניים במעמד צד אחד, לפיה יעוכבו הליכי הגבייה הננקטים ע"י המשיבה לגביית חוב בסך 423,038 ₪ בגין אי מילוי צו ניקוי לפי חוק שמירת ניקיון התשמ"ד- 1984 וכן לביטול צו העיקול המוטל על חשבון העו"ש של המבקש.
תמצית העובדות הרלוונטיות:
העובדות בתמצית מלמדות כי בשנות התשעים, המבקש, קבלן לאיסוף אשפה והובלות, אחסן אבנים ואדמת גן בשטח אשר בתחום שיפוט המשיבה (מקרקעין הידועים כגוש 16610 חלקה 1 מגרש 2003 בכפר טורען).
ביום 31.08.10 קיבל המבקש צו ניקוי לפי חוק שמירת הניקיון.
ביום 12.10.10 ביקש האחרון ליתן לו שהות לפינוי האמור עד לחודש דצמבר 2010. השהות ניתנה לו כמבוקש עד לחודש ינואר 2011.
ביום 16.06.12 קיבל המבקש דרישה לתשלום חוב בהתאם לסעיף 4 לפקודת המיסים (גביה) בגין אי קיום הצו. הדרישה הינה בגין חיוב כדי כפל ההוצאות שהוצאו לפינוי הפסולת כאמור בס' 13ב(ב) לחוק שמירת ניקיון.
לטענת המבקש, הוא פינה את השטח. עוד לטענתו, המשיבה תכננה להקים במקום פארק, פרוייקט אשר חייב אותה בפינוי ערימות אדמה ואבנים מהמקום, לפיכך מצאה לנכון לטעון כי המבקש לא מילא אחר הוראות הצו.
לדידו, מדובר באבנים אשר היו במקום מזה עשרות שנים וללא כל זיקה למבקש, מדובר בשטח פתוח אשר אנשים נוהגים להניח בו פסולת בניין. בנוסף, לפני כ- 5 שנים נסלל כביש גישה לבית הקברות הסמוך וכל עודפי העבודות הונחו באתר נשוא העתירה.
המבקש מציין כי ביום 14.08.12 שלח באמצעות ב"כ מכתב אל ב"כ המשיבה ובו תמצית טענותיו, אלא שמבירור טלפוני עולה כי המשיבה לא קיבלה את המכתב האמור, החלה בהליכי הגבייה לרבות הטלת עיקול על חשבון הבנק של העותר.
כנטען בבקשה, מדובר בסעד דחוף שהשהיית הדיון בו תסב לו נזק ממשי שכן העיקול מסב לו נזק כלכלי קשה.
דיון והכרעה:
דין הבקשה לדחייה על הסף כמצוות תקנה 9(ב) לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין) תשס"א – 2000 וכמפורט.
כידוע, בית משפט הדן בבקשה לצו ביניים יציב לנגד עיניו שתי שאלות: הראשונה, סיכויי העתירה להתקבל; והשנייה, מאזן הנוחות שבין הצדדים להליך. ככל שסיכויי העתירה גבוהים יותר, כך ניתן למעט בדרישת מאזן הנוחות, ולהיפך (ראה, למשל: בר"מ 7712/09 חברת צינורות איקס.פי.סי (2004) בע"מ נ' החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ ([פורסם בנבו], 28.10.2009)
לטעמי, בנסיבות כאן, שקילת "מאזן הנוחות" נוטה לטובת המשיבה. ככלל, בית המשפט לא ייעתר לבקשה לסעד זמני בעתירה אשר עניינה חיוב כספי, מאחר שלרוב אין מדובר בנזק בלתי הפיך שלא ניתן לתקנו (ראה והשווה: עע"ם 5261/03 יעקובוביץ נ' משרד הפנים- הועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז המרכז ([פורסם בנבו], 8.12.2003 כן ראה החלטת ביהמ"ש העליון שניתנה זה עתה בבר"מ 6072/12 יצחק דוד נ' עיריית נצרת עלית, ([פורסם בנבו], 19.09.12) בעניין בקשה לצו ביניים אשר עניינה עיכוב ביצוע הליכי גביה מנהלית).
חריגים לכלל האמור ייתכנו במצב בו החייב הוכיח כי אם העתירה תתקבל לא יוכל להיפרע מהצד שכנגד (ראה לדוגמה, עע"ם 1263/10 ארבל חבר מועצת כפר תבור נ' דולה ראש מועצת כפר תבור ([פורסם בנבו], 17.2.2010) או אם יוכיח פגיעה כלכלית אנושה.

במקרה דנן לא הוכיח המבקש כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו שכן הוא לא ציין בבקשתו נתון כלשהו בדבר מצבו הכלכלי או בדבר מצבה הכלכלי של המועצה המקומית.
המבקש אומנם מציין כי העיקול מסב לו נזק אלא שמדובר בנזק אינהרנטי לעיקול ככזה, ולא ניתן ללמוד מהתצהיר ומהבקשה כי אם עתירת המבקש תתקבל, הרי שלא יוכל להיפרע מהמשיבה.

לאור האמור הרי שאין להידרש בהרחבה לשאלת סיכויי העתירה. עם זאת אציין, מבלי לקבוע מסמרות, כי גם סיכויי ההליך נוטים לצד המשיבה, שכן בפן נוסף, הבקשה והעתירה נגועים בשיהוי. דרישת התשלום הינה מיום 16.06.12, נמסרה למבקש במסירה אישית, דרישה נוספת נשלחה ביום 06.08.12 וחרף האמור הגיש המבקש עתירתו זו רק ביום 20.09.12.
מכל האמור לעיל דין הבקשה לסעד ארעי להידחות על הסף.
משלא נתבקשה תגובה איני עושה צו להוצאות.
המשיבה תגיש את תגובתה לעתירה לא יאוחר מיום 21.10.12.
קבוע לדיון במעמד הצדדים ליום 23.10.12, שעה 08:30.

ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ג, 24 ספטמבר 2012, בהעדר הצדדים.