הדפסה

עודה נ' שיא טיולים והסעות 1983 בע"מ

29 דצמבר 2014
לפני:
כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי

התובע
ג'מאל עודה
ע"י ב"כ עוה"ד שלום בר ואלי כרוב
-
הנתבעת
שיא טיולים והסעות 1983 בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אביחי ברטנובסקי

החלטה

ביום 16.9.14 ניתן פסק דין חלקי בתיק. במסגרת פסק הדין החלקי הוכרעו טענות הצדדים ביחס למרבית רכיבי התביעה. בהעדר נתונים וחישובים מלאים, לא הוכרעה שאלת חישובי התמורה בגין עבודת התובע בשעות נוספות. הצדדים התבקשו להגיש חישובים מטעמם בהתאם להנחיות שפורטו בפסק הדין, אשר יאפשרו הכרעה בשאלה זו, ועשו כן ביום 21.12.14. הנתבעת הגיש את נתוניה שוב, בגודל אות בהיר וברור, ביום 28.12.14.

בהתאם לחישובי התובע, הוא זכאי לתמורה בסך 27,832 ₪ בגין עבודה בשעות נוספות. החישוב מתבסס על תמורה חודשית ממוצעת נטענת בחסר של 568 ₪ בגין התקופה שמחודש ספטמבר 2011 ועד לחודש אוקטובר 2012 (לא כולל החודשים נובמבר ודצמבר 2011). תמורה חודשית זו הכפיל התובע בתקופת עבודה בפועל בת 49 חודשים.

בהתאם לחישובי הנתבעת, קיבל התובע תמורה ביתר בגין עבודה בשעות נוספות. הנתבעת מפרטת, כי בתקופה בגינה קיימים נתונים בדבר שעות העבודה, מחודש ינואר 2012 ועד לחודש אוקטובר 2012, השתכר התובע ביתר סך של 7,140 ₪, וקיבל תמורה ביתר בממוצע בגין 17.28 שעות לחודש. התמורה ששולמה לתובע בגין שעות נוספות בחודשים אוגוסט 2009 עד מאי 2010 היתה בגין 106.82 שעות בממוצע לחודש, בעוד שעבד בפועל בממוצע 96.25 שעות נוספות בחודש. לפיכך, גם בתקופה זו שולמה לתובע תמורה ביתר.

לאחר עיון בחישובי הצדדים, מצאתי כי החישובים שהוגשו, מטעם שני הצדדים, לוקים בחסר.

בחישוביו של התובע בגין התקופה שמחודש ספטמבר 2011 ועד לחודש אוקטובר 2012, שעת התחלת העבודה שנלקחה בחשבון הינה שעת יציאתו של התובע מג' לג'וליה, מקום מגוריו, ולא שעת התחלת העבודה, כמתחייב מהנחיות בית הדין בפסק הדין החלקי . לעומת זאת, בחישובי הנתבעת לתקופה זו, נלקחה בחשבון כשעת התחלת העבודה שעת תחילת האיסוף. הנתון הנכון שיש לקחת בחשבון בהקשר זה הינו הנתון של שעת "הגעה עובד ראשון", בהתאם לטבלת הנתונים (נספח לתצהיר גב' ארביסמן).

אף שעת סיום העבודה, כפי שנרשמה בחישובי התובע, הינה שעת ההגעה לג'לג'וליה, ביתו של התובע. זאת, בעוד בהתאם להנחיות פסק הדין היה על הצדדים לחשב את שעות העבודה עד לשעת סיום העבודה, ולא עד לשעת הגעת התובע לביתו.

כמו כן, לא ברור מדוע חישובי הנתבעת אינם מתייחסים לחודשים ספטמבר עד דצמבר 2011.

בנסיבות אלה, ובהמשך להחלטה מיום 13.11.14, ממונה בזאת רואה החשבון א' דיין, מרח' אחד העם 15 חיפה,  טל' 04-XXXX480 פקס 04-XXXX310, כיועץ לצורך עריכת חישובי התמורה בגין עבודת התובע בשעות נוספות.

אלה הן העובדות העיקריות בתיק, הנוגעות לענייננו, כפי שנקבעו בפסק הדין החלקי:
התובע עבד אצל הנתבעת כנהג רכב הסעות, מחודש מאי 2008 ועד ליום 31.10.12. מחודש אפריל 2009 ועד ליום 13.8.2009 שהה התובע בחופשת מחלה. בסך הכל הועסק התובע בפועל 49 חודשים.

במהלך תקופת עבודתו של התובע השתנה מעת לעת אופן תשלום שכרו. שינויים אלו באו לידי ביטוי בתלושי השכר שקיבל התובע.

מתחילת עבודתו של התובע ועד לחודש דצמבר 2011, שולם שכרו במתכונת של שכר יסוד, שעמד בסוף התקופה על סך של כ- 5,800 ₪ בצירוף רכיב של " שעות נוספות גלובליות", שעמד על סך של כ – 3,040 ₪ ( תלושי השכר מצורפים בזאת ). יש לראות רכיב זה כתמורה בגין עבודה בשעות נוספות.

מספר חודשים במסגרת התקופה האמורה, מחודש אוקטובר 2009 ועד לחודש מאי 2010, וכן מחודש ינואר 2012 ועד לסיום עבודת התובע, שולם לו שכר יסוד וכן תמורה בגין שעות נוספות בשיעורים משתנים, שכונתה " ש.נ. 1", "ש.נ. 2", "ש.נ. 3" ו- "ש.נ. 4".

היועץ יפעל בהתאם להנחיות דלהלן:
שבוע עבודה במשק הינו בן 43 שעות. מסגרת שעות העבודה הרגילות ביום חול הינה 8 שעות וביום שישי, 3 שעות. מעבר לכך, יש לשלם תמורה בגין עבודה בשעות נוספות בגין כל שעה.

בגין השעתיים הנוספות הראשונות בכל יום זכאי התובע לתמורה בשיעור 125% ובגין כל שעה נוספת, לתמורה בשיעור 150%.

בגין עבודה בשבת זכאי התובע לשכר רגיל של 150% וככל שעבד התובע שעות נוספות בשבת, ברמה היומית או ברמה השבועית, יש לחשב את השעות הנוספות כנגזרת מן השכר הרגיל בשבת, בשיעור 150%, ועליו להוסיף 25% או 50%, לפי העניין.

החישובים יהיו בהתאם לשכר מינימום שעתי, לפי תקופות העבודה השונות.

החישוב יסתמך על כלל השעות בהתאם לדיווחי הנוכחות ( נספח ו' לתצהיר גב' ארביסמן), משעת התחלת העבודה בבוקר, המכונה "הגעה עובד ראשון" ועד לשעת סיום העבודה בערב – "יציאה מעובד אחרון" , בניכוי שעת הפסקה יומית אחת.

הנתונים בדבר שעות העבודה של התובע והתמורה לה היה זכאי יושוו, בטבלה, לשכר ששולם לתובע בפועל ולתמורה שקיבל בעד עבודה בשעות נוספות ובשבת.

בהיעדר דיווחי נוכחות ביחס לכל תקופת העבודה, יערך חישוב ממוצע כדלהלן:
יערך חישוב ממוצע של התמורה בגין עבודה בשעות נוספות, הנוגעת לתקופה בגינה הוצגו דיווחי נוכחות – ספטמבר 2011 עד אוקטובר 2012. בחישוב הממוצע יילקחו בחשבון גם החודשים בהם שולמה התמורה ביתר או החודשים בהם שולמה התמורה כדין. כלומר, כאשר שולמה התמורה כדין- יתווסף 0 לממוצע החודשים הכולל. כאשר שולמה תמורה ביתר, יש לחשב את התמורה העודפת במינוס.

החישוב הממוצע יוכפל במספר החודשים הכולל בהם עבד התובע בפועל, 49 חודשים.

המזכירות תמציא ליועץ החלטה זו, בצירוף המסמכים הבאים:
טבלת הנתונים שצורפה כנספח ו' לתצהירה של גב' ארביסמן, מטעם הנתבעת. נתונים אלה ישמשו כבסיס לחישוב, בהתאם להנחיות דלעיל.

תלושי השכר של התובע (נספח לכתב התביעה).

פסק הדין החלקי מיום 16.9.14. המומחה מופנה לפרק העובדות בפסק הדין החלקי.

החישובים שהגישו שני הצדדים ביום 21.12.14. מטעם הנתבעת הוגש חישוב בכתב בהיר וקריא יותר, ביום 28.12.14.

היועץ מתבקש להגיש את חישוביו תוך 30 יום מיום שיקבל לידיו החלטה זו.

בשלב זה ישאו שני הצדדים בעלות שכרו של היועץ, בחלקים שווים. השכר ישולם מראש, תוך 10 ימים ממועד קבלת דרישת היועץ, ועוד בטרם תינתן חוות דעתו של היועץ.

התיק יובא לעיוני ביום 10.2.15.

ניתנה היום, ז' טבת תשע"ה, (29 דצמבר 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.