הדפסה

עדיקה ואח' נ' נשר תורס שירות מוניות - אגודה שיתופית בע"מ 570004416 ואח'

המערערים:

 1. רוני עדיקה
 2. משה סיג
 3. מיכאל משלי
 4. דורון קדמי
 5. אמיל ביטון
 6. שם טוב רחמים
 7. נסים תדמור
 8. רפי לוי
 9. אברהם שכבר

ע"י ב"כ עו"ד חגית דניאל ואח'

- נ ג ד -

המשיבים:

1. נשר תורס שירות מוניות – אגודה שיתופית בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מתי עצמון

2. רוני יונה
ע"י ב"כ עו"ד יואב מני

3. מרכז הקואופרציה ליזמות שיתופית בישראל בע"מ

החלטה

 1. הערעור בתיק זה יישמע לפניי ביום 6.10.2013 בשעה 09: 30.
 2. תיקי המוצגים יוגשו על-ידי הצדדים, כמפורט בתקנות 438(1) ו-441 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן – "התקנות").
 3. על המערערים להמציא את כל כתבי בית הדין, בצירוף החלטתי זו, לידי המשיב ים עד ליום 21.7.2013. אישורי מסירה יישמר ו בידי ב"כ המערערים ויוצג ו לבית המשפט במידה ויתבקש לעשות כן.
 4. בהתאם לסמכות בית המשפט לפי הוראת תקנה 446(א) סיפא לתקנות, יגיש הצד המערער את עיקרי הטיעון עד ליום 5.8.2013 , ואילו הצד המשיב יעשה כן עד ליום 26.8.2013 , בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערער. עיקרי הטיעון לא יעלו על 10 עמודים בהדפסה רגילה וברווח כפול, זולת אם תינתן רשות מיוחדת להיקף אחר.
 5. תשומת לב הצדדים ובאי-כוחם מוסבת להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות.
 6. בקשות להארכת מועד לנקיטת הליך או ביצוע פעולות שנקבעו על ידי בית המשפט יוגשו בצירוף עמדת הצד שכנגד או הסבר מדוע לא ניתן היה להשיג עמדה זו.
 7. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו וייקבעו בתיק זה, אם יוגשו, ייעשו בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או (לפי העניין) להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), אשר יצאו מלפני נשיא בית המשפט העליון. בקשות שלא יוגשו באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ויידחו מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.
 8. אי הגשת עיקרי טיעון במועדים האמורים במדויק ובהיקף הנ"ל תיחשב כאי הגשת המסמך, על כל המשתמע מכך.
 9. מסמכים כאמור שיוגשו באיחור לא יתקבלו לתיק, זולת אם תתבקש ותענה בקשה להגישם באיחור.
 10. תיק המוצגים יכול שיוגש יחד עם עיקרי הטיעון.
 11. המזכירות תעדכן היומן ותודיע לב"כ הצדדים; התיק לעיוני ביום 6.8.2013 או עם קבלת עיקרי הטיעון מטעם המערער, לפי המוקדם.

ניתנה היום, י' אב תשע"ג, 17 יולי 2013, בהעדר הצדדים.