הדפסה

עאסלה נ' בדארנה

בפני
כב' השופטת ג'ני טנוס

מבקש

מחמד עאסלה

נגד

משיבים

סלאח בדארנה – ואח'

פסק דין

בתיק דנן הוגשה בקשת רשות ערעור על החלטת רשם ההוצל"פ, כב' הרשם אורי אוחיון, מיום 9.3.14 אשר ניתנה בתיק הוצאה לפועל מספר 0821305986.

בגדר ההחלטה הנ"ל נקבע כי על המבקש לשלם תשלום ראשוני בסך של 7,000 ₪ כתנאי להכרזה עליו כמוגבל באמצעים, ועם פתיחת תיק לאיחוד כל תיקי ההוצל"פ התלויים ועומדים נגדו, על המבקש לשלם מדי חודש סכום של 1,000 ₪ לחודש.

המבקש טוען במסגרת בקשתו למתן רשות ערעור, כי מצבו הכלכלי הוא קשה מאוד, הוא אינו עובד וידו אינה משגת לשלם את סכום הביניים בסך של 7,000 ₪. כמו כן, המבקש הפנה לעובדה כי אשתו אינה עובדת והכנסתו העיקרית נסמכת על גמלת הבטחת הכנסה בסכום של 2,843 ₪.

לדידו של המבקש, מצב זה מנע ממנו גם בעבר לעמוד בצו התשלומים אשר הוטל עליו בתיק איחוד קודם, אשר עמד בזמנו על 400 ₪, ובשל כך תיק האיחוד פוזר.

החוב הכולל של המבקש בכל תיקי ההוצל"פ עומד על כ-110,000 ₪

לאחר ששקלתי את טענות המבקש, נחה דעתי לדחות את הבקשה ברובה ללא צורך בתשובה, וזאת מכוח סמכותי לפי תקנה 119(ז) לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם – 1979.

כידוע, ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטותיו של הרשם בעניינים דוגמת זה שעומד בבסיס הבקשה דנא בהיותם מצויים בשיקול דעתו ובתחום מומחיותו.

למקרא הבקשה על נספחיה לא מצאתי מקום להתערב בהחלטת כב' הרשם בנוגע לחיוב המבקש בהפקדת סכום ראשוני – ובכפוף לאמור להלן לגבי גובה ההפקדה - ובתנאים שנקבעו על ידו בכל הקשור לגובה ההחזר החודשי. כפי שצוין מקודם, מדובר בבקשה שניה לאיחוד תיקיו של המבקש ולהכריז עליו כמוגבל באמצעים, כאשר תיק האיחוד הקודם פוזר עקב אי עמידה בצו התשלומים. בנסיבות אלה, אין עילה לפתיחת תיק איחוד נוסף מבלי לשלם סכום על חשבון חובותיו.

אשר לגובה הסכומים שנקבעו - לא מצאתי כי נפל פגם בשיקול דעתו של כב' הרשם עת קבע שעל המבקש לשלם סכום של 1,000 ₪ מדי חודש. סכום זה הוא מאוזן וההחלטה בנדון מנומקת היטב ולוקחת בחשבון את מכלול הנתונים הרלוונטיים בעניינו של המבקש, בין לזכות ובין לחובה.

ואולם, בכל הקשור לסכום ההפקדה הראשוני, אני מוצאת לנכון לקבל את הבקשה ולדון בערעור כאילו הוגש ערעור עפ"י הרשות שניתנה, ואבהיר - החלטת כב' הרשם המתנה את איחוד התיקים מחדש בתשלום סכום על חשבון חוב הפיגורים, היא מוצדקת לנוכח העובדה כי למבקש היה בעבר תיק איחוד שפוזר. יחד עם זאת, אני רואה לנכון להעמיד את סכום ההפקדה על 5,000 ₪ במקום 7,000 ₪, וזאת לאור ההכנסה הדלה של המבקש.
512937

מאחר שמדובר בשינוי זניח ולא משמעותי, לא הוריתי על הגשת תגובה מטעם הזוכים.

על יסוד כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית הבקשה בנוגע לעצם החיוב בהפקדה ולגבי גובה התשלום החודשי, אך אני מקבלת את הערעור בעניין גובה ההפקדה הראשונית ומעמידה אותה על סכום של 4,000 ₪ (במקום 7,000 ₪).

ככל שתבוצע ההפקדה תוך 45 ימים מיום המצאת פסק הדין, יחולו ההוראות שנקבעו בהחלטת כב' הרשם מיום 9.3.14.

באחריות המבקש להמציא עותק הבקשה ופסק הדין לידי כלל הזוכים בתיק ההוצאה לפועל.
ניתן היום, כ"ט סיוון תשע"ד, 27 יוני 2014, בהעדר הצדדים.