הדפסה

ע" נציגו שלום קסלסי נ' כהן ואח'

בעניין:
מישל גיגי ע"י נציגו שלום קסלס י, ת.ז. XXXXX425

התובע
נ ג ד

  1. אייל כהן, ת.ז. XXXXXX012
  2. שירן בטיטו, ת.ז. XXXXXX529
  3. שרה כהן, ת.ז. XXXX712 - נמחקה

הנתבעים

פסק דין

1. ביום 1.5.13 הוגשה התביעה שבפניי, שהיא תביעה של משכיר נגד שוכרים, וכן כנגד האם של הנתבע 1, שנמחקה. התביעה הוגשה ע"י נציג המשכיר, מר שלום קסלסי. התביעה היא לפינוי מידי של המושכר, וכן סך של 40,000 ₪ תביעה כספית. התביעה מתייחסת לחוזה שכירות מיום 15.5.12, עבור דירה ברח' פיירברג 20/15 באר שבע (להלן: "הדירה"). תקופת השכירות ע"פ חוזה השכירות היא מיום 15.5.12 ועד ליום 15.5.13. נטען בכתב התביעה, כי העסקה כללה בנוסף לתשלום דמי השכירות תשלום של ארנונה, מים, ועד בית, גז וחשמל. בתצהיר עדות ראשית נטען לקיום חוב של דמי שכירות מ-1.5.13-31.7.13; חוב חשמל; חוב ארנונה; חוב גז; חוב ועד בית מ-1.5.13-30.6.13; וכן עלויות צביעה, החלפת צילינדר וריבית והצמדה, על פסק דין קודם.

2. על פי סעיף 2 לכתב התביעה, הנתבעים סירבו לשלם את דמי השכירות החל מחודש ספטמבר 2012 ואילך ולא שילמו 8 חודשים עד לפסק דין מיום 4.4.13 בתיק 33787-12-12. העתק צורף לכתב התביעה. מדובר בפסק דין שניתן ב-4.4.13 שעל פיו הוסכם שהנתבעים ישלמו לתובע, סך של 21,600 ₪ וכן החזר אגרת בית המשפט. כמו כן נקבע בפסק הדין, כי מעבר לסכום האמור, הצדדים יפעלו ע"פ הסכם השכירות שביניהם (להלן: "פסק הדין בגין דמי השכירות"). מהפרוטוקול עולה, כי המחלוקת עלתה מפני שהנתבע שכר דירה אחרת שמר קסלסי מנהל עבור משכיר, ולטענת הנתבע, נגבו ממנו כספים בגין אותה שכירות באמצעות שיקים שהחזיק מר קסלסי, על אף שלא היה חוב בגין אותה שכירות. באשר לחוב של חשמל, מים, ארנונה, גז וכדומה נטען לפירעון מלא. הסכום של 21,600 ₪ הוא דמי השכירות מחודש ספטמבר 2012 ועד כולל חודש אפריל 2013.

3. התביעה שהוגשה בתיק 33787-12-12 (להלן: "התביעה בגין דמי השכירות") מתייחס התובע לחוב דמי שכירות מספטמבר 2012 ועד אפריל 2013 והוסכם על חוב כולל אפריל. כמו כן טען מר קסלסי שאינו יודע מה גובה חוב הארנונה, המים והחשמל.

4. על פי פסק הדין מר קסלסי הודיע שהוא מוכן לסיים את המחלוקת בסכום של 21,600 ₪ וביהמ"ש הציע כי המחלוקת כך תסולק ובנוסף הנתבעים 1-2 יפנו את הדירה בתום התקופה החוזית, בכפוף להסכמות הצדדים.

בתיק זה לא הוגש כתב התביעה שהוגש בתביעה בגין דמי השכירות. לכאורה, למעט עילת הפינוי, ולמעט חובות שטרם התגבשו עד 30.4.13 אזי כלולים בפסק הדין בגין דמי השכירות כל שניתן היה לתבוע עד אז על פי עיקרון מיצוי העילה ולא ניתן לתבוע אותם בשנית. כלומר הן חוב דמי השכירות והן חובות שוטפים, בגין גז, חשמל, ועד בית, מי שבע וכדומה. לאור שבמועד פסק הדין טרם היה פינוי, פסק הדין לא חסם תביעות חוזיות הנוגעות לסיום ופינוי המושכר.

5. בשלב ראשון של ניהול התיק היה הנתבע מיוצג, אך בהמשך הוא ייצג את עצמו. נציג התובע ייצג את עצמו. ביום 20.11.13 הוגש תצהיר של שלום קסלסי שהוא תצהיר מפנה אך לכאורה הוא מגדיר שהמחלוקת בתיק הנוכחי הוא בגין מספר חודשים של דמי שכירות, תשלומי ארנונה לעירית באר שבע, מי שבע, ועד הבית, חשמל וגז כולל תשלום עבור צביעה וניקיון לבית, החלפת צילינדר לדלת עקב אי מסירת מפתח הדירה. כאמור לעיל, התקופה הרלוונטית היא מיום 1.5.13 ואילך.

בדיון טען מר קסלסי כי יש חוב לחברת דור גז בסך של 398.85 ₪, ארנונה בסך של 517 ₪. בהתייחס לחוב של חברת החשמל בסך של 3,064 ₪ הסכים מר קסלסי כי הנתבע שילם את הסכום ביום 28.10.13. התביעה על סך של 400 ₪ על החלפת צילינדר היא מאחר והפינוי לא היה במועד, שכן השוכר עיכב את השבת המפתח עד שיושבו לו שיק הביטחון ושטר הביטחון (עמ' 7 לפרוטוקול). נטען לחוב דמי שכירות של 6,000 ₪ מיום 1.5.13 ועד 31.6.13. על כך הציג הנתבע 1 לתובע אסמכתא על תשלום ביום 28.5.13 ולכך השיב מר קסלסי, כי נותר חוב של חודשים יוני ויולי (מוצג נ/3). בהמשך החקירה הסכים מר קסלסי כי גם סולק החוב של חודש מאי ( עמ' 9 לפרוטוקול) (מוצג נ/5). מר קסלסי נשאל מדוע הוא גובה את החוב של חודש יולי 2012, והוא השיב שבדיון בבית המשפט בתביעה בגין דמי השכירות הוא לא ידע שהשיק מחודש יולי 2012 לא שולם. הוא הוסיף כי קשה להתמודד עם שיקים שחוזרים, וזה מה שקרה גם בבית הקודם ששכר הנתבע 1 (עמ' 9 לפרוטוקול). אציין כי אם יש שיקים חוזרים הם אמנם מקימים עילת תביעה עצמאית, אך פסק הדין שכבר ניתן ע"י כב' הרשם הבכיר משה הולצמן ופסק דין זה אינם מזכים בכפל גביה של החוב.

6. בהתייחס לתביעות לסילוק חובות שוטפים:
ועד בית – התובע הסכים ששולם עד, כולל חודש מאי 2013 וטען שמגיע לו חודש יוני 2013 ( עמ' 11 לפרוטוקול).
הנתבע הסכים שפינה רהיטים ביום 11.6.13 ולא החזיר מפתח. לדבריו כי אי אפשר היה ליצור קשר עם נציג התובע (עמ' 13 לפרוטוקול).
פער הימים בין סוף מאי ל-11.6.13 נוצר מחמת אי פינוי מיטלטלין. הצילינדר הוחלף ביום 6.6.13 (עמ' 7 לפרוטוקול).

אני לא מקבלת את עמדת התובע שקיומם של מספר רהיטים במושכר משמשים אסמכתא להמשך חזקה, ואני מקבלת את גרסת הנתבע שלא הצליח להשיב את המפתח. כי התביעה הנוכחית הוגשה בטרם זמנה (ביום 1.5.13, תוך תקופת השכירות) והייתה סמוכה לפסק הדין בגין דמי השכירות, דבר שיצר לכשעצמו קושי בתקשורת. הנטל חל לא רק על השוכר לפעול בתום לב אלא גם על המשכיר (סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 ). הסכסוך על דמי השכירות שבגללו הוגשה התביעה הקודמת היה המשך של סכסוך קודם בגין דירה קודמת בטענה של תביעת כפל. לטענת הנתבע כך קורה גם לגבי השכירות הנוכחית (עמ' 3,5 לפרוטוקול).
לפיכך אני קובעת כי השכירות הסתיימה ביום 31.5.13. בנסיבות אלה, אין חוב לוועד הבית.

חוב גז מיום 21.3.13 ועד ליום 22.5.13:
הנתבעים הגישו את מוצג נ/1, להראות שאין חוב. האסמכתא של התובע היא קבלה על תשלום ושל הנתבע אסמכתא על פי הכרטסת המאוחרת לתשלום (מוצג נ/1). לפיכך אני מקבלת את התביעה לתשלום חוב גז על סך של 389.55 ₪ נכון ליום 8.9.13.

חוב חשמל – הוכח ששולם ביום 28.10.13 ( עמ' 7 לפרוטוקול).

חוב ארנונה – הנתבע הציג את מוצג נ/2. על כך השיב נציג התובע, מר קסלסי כי הוא שילם זאת ( עמ' 8 לפרוטוקול). המוצג לא ברור. בסיכומיו הסכים התובע שהנתבע שילם את החוב למי שבע (שלא נתבע) (עמ' 16 לפרוטוקול מול שורות 20-21). לכאורה מדובר באותה אסמכתא שצורפה ע"י התובע אך גם ממנה קשה לפענח את התקופה של החוב. על פי החוזה חב השוכר גם בתשלום הארנונה, לכן הנטל חל עליו להמציא אסמכתא קריאה. בהתבסס על גרסת נציג המשכיר אני מקבלת את התביעה בגין ארנונה בהעדר ראיה נגדית, סך של 517 ₪.

עלות החלפת צילינדר – לא השתכנעתי שזה היה נדרש. התביעה נדחית.

עלות ניקוי וצביעה – החיוב החוזי הוא השבה כשהדירה נקיה וצבועה בלבן ובמצב טוב ותקין (סעיף 7ח' לחוזה). הנתבע לא הוכיח שעמד בדרישה זו, על אף שאמר שהיה לו לכך עד, אך הוא לא הועד, והוצגה אסמכתא לתמיכה בתביעה (מוצג ת/2). לפיכך אני מקבלת את התביעה לתשלום 2,200 ₪ מיום 16.6.13.

לא נתבע חוב למי שבע על מים. הנתבע העיד שהוא שילם את החוב וגם כי הייתה נזילה. הנתבע הגיש קבלה מיום 18.11.13 כי החוב הפתוח סולק (נספח נ/4).

7. לאור האמור, התביעה לתשלום חובות בגין דמי שכירות, ועד בית, מי שבע, חברת החשמל, החלפת צילינדר – נדחית.
התביעה לתשלום חוב גז, ארנונה ועבור ניקוי וצביעת הדירה מתקבלת.

סוף דבר

8. א. הנתבע ישלם לתובע באמצעות נציגו מר שלום קסלסי כדלקמן:
- חוב גז – 389.55 ₪ נכון ליום 8.9.13;
- חוב ארנונה 517.40 ₪, נכון ליום 19.11.13 (מועד הגשת התצהיר);
- עלות ניקוי וצביעה – 2,200 ₪ נכון ליום 16.6.1.

הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום ההוצאה לפי התאריך הנקוב לצד הסכום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ב. למען הסר ספק, התביעה לדמי שכירות חודשים יוני ויולי 2013 נדחית.

ג. התביעה להשלמת פסק הדין בגין דמי שכירות – נדחית בהעדר סמכות.

ד. לנוכח הפער הגדול בין התביעה לתוצאה אינני מחייבת את הנתבע בנשיאת אגרת ביהמ"ש. אין צו להוצאות נוספות.

זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בבאר שבע תוך 45 ימים.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתנה היום, ח' סיוון תשע"ד, 06 יוני 2014, בהעדר הצדדים.

חתימה