הדפסה

ע"ע 48067-10-11 רכבת ישראל בע"מ נ' משה חזות ואח'

בית הדין הארצי לעבודה
ע"ע 48067-10-11 רכבת ישראל בע"מ נ' משה חזות ואח'ע"ע 20567-11-11 משה חזות נ' רכבת ישראל בע"מ ואח'

27 נובמבר 2011

המערערת בע"ע 48067-10-11
והמשיבה בע"ע 20567-11-11

רכבת ישראל בע"מ

-

המשיבים בע"ע 48067-10-11
והמערערים בע"ע 20567-11-11
1. משה חזות

2. עוקיש שאול-ועד העובדים במרחב צפון

3. ההסתדרות העובדים הכללית החדשה-האגף לאגו

הודעה בדבר הגשת סיכומי טענות

1. דיון בפני מותב לשם השלמת טיעונים בעל פה, יערך ביום 15 נובמבר 2012 בשעה 11:00, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, ברח' קרן היסוד 20.

על יסוד תקנה 103 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, ובהתאם להנחית נשיאת בית הדין הארצי, יגישו הצדדים את סיכומי טענותיהם בכתב.
 
2. סדר הגשת כתבי סיכום הטענות יהא כדלקמן:
עד ליום 17 במאי 2012 יגישו המערערים בשני התיקים, את סיכום טענותיהם, אשר לא יעלה על 10 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי תוך הותרת שוליים סבירים.
עד ליום 16 באוקטובר 2012 יגישו המשיבים את סיכום טענותיהם בשני התיקים, אשר לא יעלה על 10 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי, תוך הותרת שוליים סבירים.
עד ליום 30 באוקטובר 2012 רשאים המערערים להשיב לטענות המשיבים; התשובה לא תעלה על 3 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי תוך הותרת שוליים סבירים.
 
3. צד לערעור המבקש להסתמך על מוצגים שהוצגו בבית הדין האזורי, יגיש את הסיכומים בצירוף צילום מן המוצגים עליהם בכוונתו לסמוך בעת הדיון, וכן רשימת האסמכתאות המשפטיות וצילום מהן, ככל הנדרש.
 
4. הוראות בדבר כתבי הטענות:
כתבי הסיכומים יוגשו לבית הדין ב- 6 עותקים, ושלא באמצעות הפקסימיליה.
הגשה מרחוק, באמצעות מערכת 'נט המשפט', אינה פוטרת מהגשת הסיכומים באופן המפורט לעיל.
אסמכתאות משפטיות יוגשו על דרך רשימה בלבד.
תיק המוצגים יוגש לבית הדין ב- 4 עותקים בלבד.
עותקים יוחלפו בין הצדדים במקביל להגשתם לבית הדין.
עותק אחד מתוך 6 עותקי הסיכומים, ועותק אחד מתוך 4 תיקי המוצגים, יוגשו לשם סריקה כשהם בלתי מחוררים ובלתי מאוגדים בסליל או בכריכה קשה אחרת.
 
5. חיובי בעלי הדין לפעול על פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה; מחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן התיר בית הדין בהחלטתו שינוי המועד שנקבע.
 
6. לא הגישו המערערים סיכומיהם במועד – ישקול בית הדין מחיקת הערעור; לא הגישו המשיבים סיכומיהם במועד – יישקל חיובם בהוצאות.

7. על הצדדים לעמוד במועדים המפורטים לעיל. בית הדין לא ישלח הודעות, תזכורות והתראות לצדדים; ככל שנדרשת ארכה, מטעמים מוצדקים בלבד, תוגש בקשה מתאימה בצירוף עמדת הצד שכנגד. בקשה שלא הוגשה כאמור – לא תדון.

8. בקשות לדחיית מועד הדיון תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 של נשיאת בית המשפט העליון מיום 5.1.10 המצוי באתר האינטרנט של הרשות השופטת בכתובת www.court.gov.il.
 
ניתנה ביום א' כסלו תשע"ב, (27 נובמבר 2011) ותישלח לצדדים.

2 מתוך 2