הדפסה

ע"ע 12589-03-12 עיריית אשדוד נ' ויקטור עזרן ואח'

בית הדין הארצי לעבודה
ע"ע 10104-03-12 מדינת ישראל נ' ויקטור עזרן ואח'ע"ע 12589-03-12 עיריית אשדוד נ' ויקטור עזרן ואח'

10 יוני 2012

המערערת בע"ע 12589-03-12
המשיבה בע"ע 10104-03-12

עיריית אשדוד

-

המערערת בע"ע 10104-03-12
המשיבה בע"ע 12589-03-12
מדינת ישראל - הממונה על השכר במשרד האוצר

המשיב

ויקטור עזרן

הודעה בדבר הגשת סיכומי טענות

1. דיון בפני מותב לשם השלמת טיעונים בעל פה, יערך ביום 17 אוקטובר 2013 בשעה 11:00, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, ברח' קרן היסוד 20.

על יסוד תקנה 103 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, ובהתאם להנחית נשיאת בית הדין הארצי, יגישו הצדדים את סיכומי טענותיהם בכתב.
 
2. סדר הגשת כתבי סיכום הטענות יהא כדלקמן:
עד ליום 11 ביולי 2013 תגשנה המערערות את סיכומי טענותיהן, בשני הערעורים, אשר לא יעלו, כל אחד, על 10 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי תוך הותרת שוליים סבירים.
עד ליום 3 בספטמבר 2013 יגישו המשיבים את סיכומי טענותיהן, בשני הערעורים, אשר לא יעלו, כל אחד, על 10 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי, תוך הותרת שוליים סבירים.
עד ליום 17 בספטמבר 2013 רשאיות המערערות להשיב לטענות המשיבים; התשובות לא תעלנה על 3 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי תוך הותרת שוליים סבירים.
 
3. צד לערעור המבקש להסתמך על מוצגים שהוצגו בבית הדין האזורי, יגיש את הסיכומים בצירוף צילום מן המוצגים עליהם בכוונתו לסמוך בעת הדיון, וכן רשימת האסמכתאות המשפטיות וצילום מהן, ככל הנדרש.
 
4. הוראות בדבר כתבי הטענות:
כתבי הסיכומים יוגשו לבית הדין ב- 6 עותקים, ושלא באמצעות הפקסימיליה.
הגשה מרחוק, באמצעות מערכת 'נט המשפט', אינה פוטרת מהגשת הסיכומים באופן המפורט לעיל.
אסמכתאות משפטיות יוגשו על דרך רשימה בלבד.
תיק המוצגים, שהצד מעוניין להסתמך עליהם בדיון, יוגש לבית הדין ב- 4 עותקים בלבד.
עותקים יוחלפו בין הצדדים במקביל להגשתם לבית הדין.
עותק אחד מתוך 6 עותקי הסיכומים, ועותק אחד מתוך 4 תיקי המוצגים, יוגשו לשם סריקה כשהם בלתי מחוררים ובלתי מאוגדים בסליל או בכריכה קשה אחרת.
 
5. חיובי בעלי הדין לפעול על פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה; מחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן התיר בית הדין בהחלטתו שינוי המועד שנקבע.
 
6. לא הגישו המערערות סיכומיהן במועד – ישקול בית הדין מחיקת הערעורים; לא הגישו המשיבים סיכומיהם במועד – יישקל חיובם בהוצאות.

7. על הצדדים לעמוד במועדים המפורטים לעיל. בית הדין לא ישלח הודעות, תזכורות והתראות לצדדים; ככל שנדרשת ארכה, מטעמים מוצדקים בלבד, תוגש בקשה מתאימה בצירוף עמדת הצד שכנגד. בקשה שלא הוגשה כאמור – לא תדון.

8. בקשות לדחיית מועד הדיון תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 של נשיאת בית המשפט העליון מיום 5.1.10 המצוי באתר האינטרנט של הרשות השופטת בכתובת www.court.gov.il.
 
ניתנה ביום כ' סיון תשע"ב, (10 יוני 2012) ותישלח לצדדים.

2 מתוך 2