הדפסה

ע"א 9014/02 אורלי חברה לבניין ולפיתוח בע"מ נ. ויצ...

החלטה בתיק ע"א 9014/02

בבית המשפט העליון

ע"א 9014/02
וערעור שכנגד

בפני:
כבוד הרשם עודד שחם

המערערת:
אורלי חברה לבניין ולפיתוח בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. ויצמן אברהם

2. ויצמן אסתר

3. סודרי יחיא

4. סודרי יהודית

5. נגאת חיים יואב

6. נגאת חיים סילביה

7. סלב מנחם

8. סלב חגית

9. ביטון יעקב

10. ביטון אסתר

11. כהן יוסי

12. כהן עפרה

13. דוידי הרצל

14. דוידי רחל

15. עזרא בנימין

16. אבלין בנימין

17. ארז ירדנה

18. ארז סלבו

19. נציגות דיירים

20. אמור מיכאל

21. אמור גלית

22. אברגיל רפאל

23. אברגיל מירי

24. אמלוני-לבנייה ופיתוח בע"מ

25. אלון מרדכי

26. סלו הרשמן

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערת והמשיבים יוגבל ל-12 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערת ל-3 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח כפול לפחות, בגודל גופן 12, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

3. סיכומי הטענות של הצדדים לא יוגשו כשהם כרוכים יחד עם תיק המוצגים וכרך האסמכתאות.

סדרי הגשת הטענות
4. המערערת תגיש את סיכום טענותיה עד יום 22.1.02.

5. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 23.3.03.

על המשיבים להגיש גם את סיכום טענותיהם בערעור שכנגד עד המועד הקבוע בסעיף 5. המשיבים רשאים להגיש את הסיכומים בערעור ובערעור שכנגד כמסמך אחד, בהיקף של שני סיכומי טענות.

6. המערערת, היא המשיבה שכנגד, תגיש את סיכום טענותיה בערעור שכנגד עד יום 15.5.03.

7. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
8. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
9. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

השלמת טיעון בעל פה
10. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 22.6.03 בשעה 11:30. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתנה היום, י"ג בכסלו תשס"ג (18/11/02).
עודד שחם
ר ש ם
_________________
העתק מתאים למקור 02090140_K01.doc
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שרה ליפשיץ – מזכירה ראשית

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: pniot@supreme.court.gov.il
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il