הדפסה

ע"א 8077/09 ורסצ'ה 83 בע"מ נ. Gianni Versace S.P.A

החלטה בתיק ע"א 8077/09 בבית המשפט העליון

ע"א 8077/09

בפני:
כבוד השופטת א' חיות

המבקשת:
ורסצ'ה 83 בע"מ

נ ג ד

המשיבה:
Gianni Versace S.P.A

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בת"א 2960/00 שניתן ביום 9.8.2009 על-ידי כב' השופט ד"ר ע' בנימיני

בשם המבקשת: עו"ד יעקב קלדרון; עו"ד חנה קלדרון
בשם המשיבה: עו"ד צבי חוברס; עו"ד מרים חכמי; עו"ד רון קלגסבלד

החלטה

1. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין חלקי שניתן ביום 9.8.2009 על-ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בת"א 2960/00 (כב' השופט ד"ר ע' בנימיני), בו התקבלה בחלקה תביעה מיום 27.11.2000 שהגישה המשיבה נגד המבקשת ומנהלה בעילות של הפרת סימן מסחר, גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט והטעיה לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן). עם הגשת התביעה ניתן לבקשת המשיבה צו מניעה זמני המורה למבקשת לתלות בחנויותיה שלטים המבהירים שהיא אינה קשורה בדרך כלשהי למשיבה וכן נאסר על המבקשת, בהסכמתה, לעשות שימוש בסימנים המזוהים עם המשיבה. בהמשך ניתנו לבקשת המשיבה סעדים זמניים נוספים ומשלימים (ראו לעניין זה גם החלטות ברע"א 3579/01 וברע"א 4852/05). מתן פסק הדין בתביעה עוכב עד קבלת החלטתו של רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בבקשה שהגישה המשיבה בשנת 2001 לביטול סימני המסחר של המבקשת. בהחלטתו מיום 29.6.2008 הורה כב' הפוסק בקניין רוחני על מחיקת סימני המסחר של המבקשת (להלן: החלטת הרשם), וביום 17.7.2008 נמחקו הסימנים. בקשותיה של המבקשת לעיכוב ביצוע החלטתו של הרשם נדחו, וערעור שהגישה המבקשת על ההחלטה (ע"א 7725/08) תלוי ועומד בבית משפט זה.

2. בפסק הדין נשוא הערעור שבמסגרתו הוגשה הבקשה שבפניי, קבע בית המשפט המחוזי כי החלטת הרשם מהווה מעשה בית-דין בין הצדדים בכל הנוגע לשאלות שנדונו והוכרעו בה. בקובעו את גדר המחלוקת בין הצדדים קבע בית משפט קמא כי המשיבה הבהירה בכתבי הטענות שעילת התביעה, כמו גם הסעדים המבוקשים, מתייחסים גם לשימוש שעושה המבקשת בשם "ורסצ'ה" בעברית ובאנגלית, למרות שהעילה הישירה להגשת התובענה היא "ההפרה החדשה", דהיינו השימוש בסממני המסחר המזוהים עם התובעת ובביטויים מטעים בנוגע למקור הסחורה, שהחלו לטענת המשיבה בסוף שנת 1999. לגוף הדברים קבע בית המשפט כי הוכחו העילות של הפרת סימן מסחר, גניבת עין, הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן ועשיית עושר ולא במשפט. משכך, אסר בית המשפט בצו מניעה קבוע על המבקשת לעשות שימוש כלשהו בסימני המסחר של המשיבה, בסממני המסחר שלה ובביטויים מטעים לגבי מקור הסחורה. כמו כן ניתן צו האוסר על המבקשת לעשות שימוש כלשהו בשם "ורסצ'ה" או VERSACE בכל דרך שהיא, ולשם כך הורה כי על המבקשת לשנות את שמה אצל רשם החברות. בית המשפט הוסיף וקבע כי בנסיבות המקרה ובהתחשב בהתנהגות המשיבה אשר משכה את ההתנגדות שהגישה בשנת 1989 לרישום סימני המסחר הנושאים את השם "ורסצ'ה" על-ידי המבקשת, והשלימה עם השימוש שנעשה בשם זה במשך כעשר שנים - תינתן למבקשת תקופת חסד של כשנה להתארגן לשינוי השם. לפיכך, קבע בית המשפט כי אותו חלק של צו המניעה האוסר על המבקשת להשתמש בשם "ורסצ'ה" בעברית ובאנגלית (להבדיל מן החלק האוסר עליה שימוש בסממני המסחר של המשיבה ובביטויים המטעים) ייכנס לתוקף ביום 1.8.2010. עוד נקבע כי צווי המניעה הזמניים שנועדו לצמצם את ההטעיה יעמדו בתוקפם עד כניסתו לתוקף של צו המניעה הקבוע.

אשר לסעדים הכספיים שתבעה המשיבה קבע בית המשפט כי צו מתן החשבונות והשבת הרווחים שיינתן יתייחס רק למעשים הנוגעים ל"הפרה החדשה", קרי אותם בגדים ששווקו בתקופה בה החלה המבקשת להשתמש בסממני המסחר של המשיבה ובביטויים המטעים לגבי מקור הסחורה. זאת בשל שיהוי, ויתור, השתק ומניעות ככל שהדבר נוגע לשימוש בסימני המסחר של המבקשת כפי שהם, להבדיל מן השימוש שנעשה בסממני המסחר של המשיבה ובביטויים המטעים. בית המשפט קבע, אפוא, כי המשיבה אינה זכאית לקבלת רווחי המבקשת או פיצוי כספי בגין "ההפרה הישנה", דהיינו בגין השימוש שעשתה המבקשת בסימני המסחר שלה ובשם "ורסצ'ה" בעברית ובלועזית, משום שהמשיבה הייתה מודעת לשימוש שנעשה כאמור במשך שנים רבות אך לא עשתה דבר, ואף משכה בזמנה את ההתנגדות שהגישה למתן סימני המסחר למבקשת. על כן הורה בית המשפט כי על המבקשת להגיש דין וחשבון ביחס לשנים 1999 ו-2000, וכי בהתאם לחשבונות ולפרטים שתספק המבקשת, תחליט המשיבה אם היא עותרת לתשלום פיצוי כספי או להשבת רווחים.

3. ביום 30.9.2009, כחודשיים לערך לאחר שניתן פסק הדין החלקי, הגישה המבקשת לבית המשפט המחוזי בקשה לעיכוב של פסק הדין, כך שמועד ביצוע צו המניעה שעתיד להיכנס לתוקף ביום 1.8.2010 יידחה עד לאחר מתן פסק הדין בערעור שיוגש על-ידה. בהחלטתו מיום 30.9.2009 דחה בית המשפט את הבקשה בציינו כי "ממילא ניתנה ארכה של שנה לביצוע הצו עד יום 1.8.10 ודי בכך עתה".

4. המבקשת הגישה ערעור על פסק דינו של בית משפט קמא ועימו הגישה את הבקשה שבכאן, בה היא שבה ועותרת לדחיית מועד הביצוע של צו המניעה הקבוע עד לאחר מתן פסק הדין בערעור. לטענת המבקשת, פסק דינו של בית משפט קמא מעורר שאלות תקדימיות רבות, ובראשן השאלה האם ניתן לבטל את הזכות הקניינית האינסופית שרוכש אדם בשם המסחרי בו הוא השתמש במשך כ-26 שנים, עקב כך שהטוען לבעלות בשם זה שוויתר על התנגדותו לשימוש בסימן, חזר בו מן הוויתור בחלוף למעלה משתי תקופות התיישנות. לטענת המבקשת סיכויי ההצלחה בערעור טובים ביותר, והיא טוענת כי המשיבה לא עתרה כלל למתן צו למניעת השימוש בסימני המסחר של המבקשת; כי לא הוכחה הטעיה בפועל או אפשרות הטעיה בפועל בשוק הישראלי; וכי מן הראוי היה לקבוע שהתביעה בנוגע לשימוש שעושה המערערת בשם "ורסצ'ה" התיישנה. כמו כן טוענת המבקשת כי המשיבה ניהלה את התובענה בחוסר תום לב; כי המבקשת הסתמכה על כך שהמשיבה משכה את התנגדותה למחיקת סימני המסחר שלה והשקיעה עשרות מיליוני שקלים בקידום עסקה; כי בהחלטות שונות נקבע שמחיקת סימני המסחר אינה מגבילה אותה מלעשות שימוש בסימניה; וכי היה מקום להחיל בענייננו את הלכות ההשתק, השיהוי, ההתיישנות, הויתור והמניעות. עוד טוענת המבקשת כי לא היה מקום לקצוב לה שנה אחת בלבד על מנת שתחדל משימוש בסימני המסחר שלה. לטענת המבקשת, גם סיכויי הערעור שהגישה על החלטת הרשם גבוהים.

המבקשת מוסיפה וטוענת כי כניסתו של צו המניעה לתוקף ביום 1.8.2010 תגרום לה נזק בלתי הפיך ותוביל לקריסתה המוחלטת, עד כי הדיון בערעור יהפוך תיאורטי. לטענתה, אין בידה אפשרות לבצע את פסק הדין בפרק זמן כה קצר, ושינוי השם בו היא עושה שימוש מאז שנת 1983 ובניית מותג חדש הם תהליכים מורכבים הכרוכים בהוצאות כספיות "אסטרונומיות" ובספיגת הפסדים שאין ביכולתה להתאושש מהם. עד שיוחדר שמה לתודעת הציבור לא תוכל המבקשת לפעול ופעילותה, לכשתתחיל, תהיה מאפס. התמוטטותה של המבקשת תוביל לפיטורי מאות עובדים, סגירת החנויות, חשיפה לתביעות משפטיות וחוסר יכולת למכור כמויות מלאי גדולות בשווי כספי של מיליוני שקלים, ולאחר כל אלה לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו אם יתקבל הערעור. לעומת זאת נטען כי למשיבה לא ייגרם כל נזק כתוצאה מעיכוב הביצוע שכן אין לה כל פעילות עסקית בישראל. המבקשת מציינת כי התקשרה בחוזים ארוכי טווח העומדים להסתיים במועדים שונים עד שנת 2018, בחלקם היא מחויבת כי לאורך כל תקופת השכירות יהיה שם העסק והחנות Versace בלבד, ואם תופסק פעילותה יהיה עליה לשלם את דמי השכירות עד למועד סיום תקופת האופציה בכל קניון. לטענת המבקשת, התמוטטותה תוביל לפיטורים מיידים של כ-60 עובדים ולסגירת כל חנויותיה והיא עלולה לסכן עסקים רבים נוספים, וסך הנזקים אליהם היא חשופה אם ייסגרו חנויותיה נאמד בכ-40 מיליון ש"ח. המבקשת סבורה כי ניתן להסתפק בסעד הזמני שניתן בבית משפט קמא, לפיו הוגבל השימוש בסימני המסחר שלה לשימוש שאין בו הטעיה בפועל.

5. המשיבה, מצידה, מתנגדת לבקשה וטוענת כי אין מדובר אלא בהמשך ישיר לניסיונות שעושה המבקשת כדי לדחוק את הקץ. לטענת המשיבה הבקשה נגועה בשיהוי, ומכל מקום יש למנות את תקופת החסד שניתנה למבקשת כבר משנת 2000, ולמצער היה עליה לכלכל מעשיה מאז שניתנה החלטת הרשם בחודש יוני 2008. המשיבה טוענת כי המבקשת לא נקטה בכל צעד על מנת להקטין את נזקיה הנטענים והיא ממשיכה להתנהל כאילו לא חל כל שינוי במצבה המשפטי. לטענת המשיבה המבקשת זנחה לחלוטין את הנתיב של מיתוג מחדש והיא יוצאת מתוך הנחה עסקית שאין לה קיום אלא תוך שימוש בשם "ורסצ'ה", ובכך יש כדי לחזק את עמדת המשיבה. אשר לסיכויי הערעור טוענת המשיבה כי פסק דינו של בית משפט קמא והחלטת הרשם מבוססים על קביעות עובדתיות, שאין להתערב בהן, בדבר העדר תום הלב של המבקשת. אשר לנזקי המבקשת טוענת המשיבה כי התצהירים שהוגשו על-ידה בבקשות השונות לעיכובי ביצוע סותרים זה את זה; כי המבקשת מעלה טענות עובדתיות חדשות ובלתי מבוססות; וכי התצהיר שצורף לבקשה מתייחס לנזקים הכרוכים בהפסקת השימוש בשם "ורסצ'ה", האינהרנטיים להתנהגותה הפסולה של המבקשת, בעוד שעל בית המשפט לבחון את הנזקים הכרוכים בעלות המיתוג מחדש. בהקשר זה טוענת המשיבה כי הנזק שייגרם למבקשת כתוצאה משינוי שמה מוערך על ידה בכמיליון ש"ח בלבד. המשיבה מוסיפה וטוענת כי המבקשת לא הביאה אסמכתא לנתונים השונים שהוצגו על-ידה, וכי עלות החלפתם של סימני המסחר הינה נזק כספי בר פיצוי שלא הוכח שיהיה קושי לגבותו. המשיבה סבורה כי יש להעדיף את זכויותיה הלגיטימיות על פני מתן אפשרות למבקשת להמשיך ולהתעשר שלא כדין על חשבונה, ולחלופין היא טוענת כי אין לעכב את הביצוע אלא לאחר בחינה עניינית של הראיות הרלוונטיות. לחלופי חלופין טוענת המשיבה כי יש להתנות את העיכוב בשורה של תנאים מחמירים.

6. דין הבקשה להידחות. כלל הוא כי הגשת ערעור אין בה כדי לעכב את ביצועה של ההחלטה עליה מערערים. בעל דין שזכה בהליך זכאי לממש את פירות זכייתו, ועל המבקש לעכב את ביצועו של פסק הדין לשכנע את בית המשפט כי לערעור סיכויים טובים וכי אם תדחה בקשתו יהיה זה בלתי אפשרי או קשה מאוד להשיב את המצב לקדמותו (ראו ע"א 8764/08 רוט נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, פיסקה 5 (טרם פורסם, 1.4.2009)). המקרה שלפנינו אינו מצדיק היעתרות לבקשה. מבלי לקבוע מסמרות בדבר ובזהירות המתבקשת בשלב זה, נראה על-פני הדברים כי פסק דינו של בית משפט קמא מבוסס על אדנים מוצקים. מכל מקום, ובכך עיקר, האפשרות כי המבקשת תיאלץ להפסיק לעשות שימוש בשמה לא נפלה עליה כרעם ביום בהיר. תביעת המשיבה הוגשה לבית משפט קמא עוד בשנת 2000, וההיתכנות כי זו תתקבל הפכה מוחשית ביותר מאז ניתנה ביום 29.6.2008 החלטתו של הרשם בדבר מחיקת סימני המסחר של המבקשת ונדחתה הבקשה לעיכוב ביצועה. זאת ועוד, בפסק דינו החלקי מיום 9.8.2009 הכיר בית משפט קמא בכך שנדרשת למבקשת תקופת התארגנות והעניק לה "תקופת חסד" של כשנה לצורך שינוי שמה. נתון נוסף שיש להביאו בחשבון הוא העובדה שהערעור שהוגש לבית משפט זה על החלטת הרשם קבוע לדיון במהלך תקופת הארכה שניתנה למבקשת, כאמור, ודומה כי מן הראוי שהערעור דנן יישמע אף הוא בצוותא חדא עימו.

7. בנסיבות העניין כולן, נוכח פרק הזמן שניתן למבקשת לצורך התארגנות, נוכח הצורך שלא לאפשר את המשך הפרת סימן המסחר של המשיבה ונוכח העובדה שהערעור שבכאן יישמע במהלך תקופת הארכה שניתנה, דין הבקשה להידחות.

אשר על כן, הבקשה לעיכוב ביצוע נדחית. הערעור יישמע בצוותא חדא עם הערעור בע"א 7725/08. הוצאות בקשה זו תובאנה בחשבון בעת קביעת ההוצאות בערעור.

ניתנה היום, ל' חשוון תש"ע (17.11.2009).

ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 09080770_V03.doc אא
מרכז מידע, טל' 02-XXXX666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il