הדפסה

ע"א 4880/15 ברק מזרחי נ. יעקב בש

פסק-דין בתיק ע"א 4880/15 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 4880/15

ע"א 5339/15

לפני:
כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט י' עמית

כבוד השופט צ' זילברטל

המערער בע"א 4880/15:
ברק מזרחי

המערער בע"א 5339/15:
שאול שי בצון

נ ג ד

המשיבים בע"א 4880/15:
1. יעקב בש

2. מירב בש

3. שאול שי בצון

המערערים בע"א 5339/15:
1. יעקב בש

2. מירב בש

3. בנק מזרחי

ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז בתיק א 029124-12-12 שניתן ביום 01.06.2015 על ידי כבוד השופט א' שילה

תאריך הישיבה:
כ"ו בניסן התשע"ו
(4.5.2016)

בשם המערער בע"א 4880/15:
עו"ד רון נורביץ ועו"ד שירן אלווס

בשם המערער בע"א 5339/15:
עו"ד מירית חביה

בשם המשיבים בע"א
4880/15 ובע"א 5339/15:

עו"ד מיכל אוסטרובסקי

פסק-דין

1. במוקד הדיון בערעורים שבפנינו ניצבת שאלת תוקפם של הסכמים למכירת דירה המצויה ברח' משה דיין בנווה מונוסון (להלן: הדירה). ההליך החל בטענות של המשיב 1 (בש) לזיוף מסמכים, להטעייה ול"מעשה מרמה שפל", והסתיים בפסק דין של בית משפט קמא שקבע כי גורמים הקשורים לשוק האפור נישלו את המשיבים מדירת מגוריהם "בדרך לא דרך, תוך פגיעה קשה בזכויותיהם", וכי שרשרת ההסכמים (בש-בצון-מזרחי) הורתה בעקיפה של הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג-1993.

2. הדיון בבית משפט קמא קיבל תפנית לאחר שבית המשפט הגיע למסקנה כי על אף שאין לקבל טענות הזיוף שהועלו על ידי בש, הרי שיש להתייחס לטענתו לפיה ענייני הלוואות ושוק אפור עמדו מאחורי שרשרת העסקאות. באספקלריה זו, דומה כי יש ממש בטענת המערערים כי בית משפט קמא חרג ממסגרת הטענות שהותוו על ידי בש בכתבי טענותיהם, וקיבל את התובענה על סמך קביעות עובדתיות שאיש לא טען להן ועל סמך טענה משפטית שלא נטענה.

משנדרש בית המשפט למסכת העובדתית כפי שנגלתה לעיניו מחד גיסא, אך משלא ניתנה לצדדים הזדמנות לשטוח את טענותיהם ולהביא מלוא ראיותיהם בחזית החדשה שהוצבה על ידי בית משפט קמא מאידך גיסא (הגם שבשלב הסיכומים נדרשו לכך); לאור ההשלכות הקשות על המשיבים אם וככל שהערעורים יתקבלו; משלא נדון כלל עניינה של המשיבה לאור התוצאה אליה הגיע בית משפט קמא; ובהתחשב בכך שהבנק, שלזכותו רשומה משכנתא על הדירה, לא היה צד לדיון – בהינתן כל אלו מצאנו כי יהיה זה נכון להורות על ביטול פסק הדין ולהחזיר התיק לבית המשפט המחוזי על מנת שיידון בתיק מראשיתו, אך הפעם, במסגרת הפלוגתאות שיניחו בפניו הצדדים. באופן זה יתאפשר לצדדים להביא מלוא ראיותיהם, עדיהם וטענותיהם לגבי הסוגיות שבמחלוקת, בהתאם לכתבי הטענות.

3. אשר על כן אנו מורים כלהלן:

א. פסק דינו של בית המשפט המחוזי מבוטל בזה והתיק מוחזר לבית משפט קמא.

ב. המשיבים (ה"ה בש) יגישו תוך 60 יום כתב תביעה מתוקן כפי שימצאו לנכון, ובנוסף לבצון ולמזרחי יצרפו את הבנק כנתבע נוסף, בהיות הבנק צד נכון ודרוש.

ג. כתבי הגנה, כתבי תשובה והודעות צד ג', אם בכלל, יוגשו במועדים הקבועים בתקנות.

ד. עד למתן פסק דין של בית משפט קמא, ועד להחלטה אחרת של בית משפט קמא, בש רשאים להמשיך להתגורר בדירה, כנגד התשלום השוטף של החזרי המשכנתא הרובצת על הדירה (בגין ההלוואה שנטל מזרחי למימון הרכישה מבצון).

ה. למען הסר ספק, מובהר בזה כי בית משפט קמא רשאי יהיה להסתמך על טענות שהועלו על ידי הצדדים או על דברים שנאמרו על ידי הצדדים בעדותם ב"סיבוב הקודם".

4. בהתחשב בכך ש"התסבוכת" בתיק זה נוצרה על ידי בש, וללא קשר לתוצאות הדיון בתיק העיקרי, ישאו בש בהוצאות בצון ומזרחי בסך 20,000 ₪ לכל אחד מהם (סה"כ – 40,000 ₪).

ניתן היום, ‏ה' בחשון התשע"ז (‏6.11.2016).

ש ו פ ט
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15048800_E10.doc עכב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il