הדפסה

ע"א 4105/16 אקו אלפא בע"מ נ. סחוט טרי (2007) בע"מ

החלטה בתיק ע"א 4105/16 בבית המשפט העליון

ע"א 4105/16 - ב'

לפני:
כבוד השופט צ' זילברטל

המערערים:
1. אקו אלפא בע"מ

2. אהוד חרסונסקי

נ ג ד

המשיבים:
1. סחוט טרי (2007) בע"מ

2. אביבה חרסונסקי (משיבה פורמאלית)

3. תפוז טרי בע"מ (משיבה פורמאלית)

4. ערן חרסונסקי (משיב פורמאלי)

5. יחיא גבריאל (משיב פורמאלי)

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בת"א 25147-05-12 שניתן ביום 29.3.2016 על ידי כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף

בשם המבקש:
בשם המשיבה:
עו"ד חיים סודקביץ
עו"ד סער גרשוני; עו"ד לירון לזר

החלטה

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו מיום 29.3.2016 של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופט ע' גרוסקופף), בת"א 25147-05-12, בגדרו התקבלה תביעת המשיבה 1 נגד המבקשים, והם חויבו לשלם לה סכום של 556,500 ש"ח בתוספת מע"מ בגין טובת ההנאה שהפיקו משימוש בסימן המסחר שלה.

רקע

1. המשיבה 1 (להלן: חברת סחוט טרי) הגישה תביעה נגד המבקשים ובה טענה כי הם עשו שימוש בקניינה הרוחני והפרו את זכויותיה בשם המסחרי "סחוט טרי", כאשר ייצרו, שיווקו, הפיצו ומכרו מיץ טבעי תחת מותג זה גם לאחר שמכרו את זכויותיהם בו לחברה אחרת אשר נרכשה במסגרת הליכי פירוק על ידי חברת סחוט טרי.

2. ביום 15.6.2015 ניתנה החלטה בתיק, במסגרתה הכריע בית משפט קמא במחלוקות העיקריות הנוגעות לשאלת האחריות. נקבע כי המותג "סחוט טרי" היה שייך לחברת סחוט טרי, והיא הייתה זכאית להגנה עליו עד לאמצע שנת 2011, הן מכוח דיני סימני המסחר, הן מכוח העוולה של גניבת עין והן מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. כן ניתן צו למתן חשבונות המחייב את המבקשים למסור נתונים על היקף המכירות של מיצי פירות בתקופה הרלוונטית לתביעה, ועל הכנסותיהם והוצאותיהם באותה תקופה. לאחר הגשת החשבונות והשלמת טענות הצדדים בעניין זה, נפסק כי על המבקשים לשלם לחברת סחוט טרי סכום של 556,500 ש"ח בתוספת מע"מ בגין טובת ההנאה שהפיקו מהשימוש בסימן המסחרי שלה, וכי לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התובענה ועד למועד התשלום. כן נקבע, כי המבקשים ישלמו לחברת סחוט טרי 25 אלף ש"ח בתוספת מע"מ כשכר טרחת באי-כוחה, וכן ישיבו לה מחצית מאגרת בית המשפט ששולמה על ידה.

3. כלפי פסק הדין וההחלטה מיום 15.6.2015 הוגש ערעור על-ידי המבקשים, ולו צורפה בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. יצוין כי ביום 9.6.2016 נעתר בית משפט קמא לבקשת המבקשים, ונתן צו ארעי לעיכוב ביצוע פסק הדין עד ליום 10.7.2016, ובהחלטתי מיום 30.6.2016 הוארך תוקפו של הצו עד להחלטה אחרת בבקשה.

הבקשה דנא

4. בבקשה נטען כי חברת סחוט טרי היא חברה שכבר אינה פעילה מבחינה עסקית למעלה משבע שנים, וקיימת, למעשה, "על הנייר" בלבד. משכך, נטען, בית משפט קמא חייב את חברת סחוט טרי בהפקדת ערובה בסך 100,000 ש"ח כתנאי לניהול ההליך. על כן, לטענת המבקשים, קיים חשש כי אם יתקבל ערעורם ימצאו עצמם בפני שוקת שבורה, וללא כל יכולת לקבל את כספם בחזרה. המבקשים הוסיפו וטענו כי על-פי פסק הדין קמא, סכום הפיצוי שעל המבקשים לשלם לחברת סחוט טרי יהיה כנגד חשבונית מס, אלא שחברת סחוט טרי אינה רשומה כ"עוסק מורשה" במרשמי מע"מ. נטען כי גם עובדה זו מחזקת את טענת המבקשים לפיה חברת סחוט טרי אינה מניבה הכנסות מפעילות עסקית מזה שנים.

המבקשים הוסיפו, כי סיכויי הערעור טובים, וכי טענותיהם כלפי הקביעות בפסק הדין – הן בשאלת האחריות והן בקביעת גובה הפיצויים – הן מהותיות ובעלות משקל רב.

5. בתשובתה לבקשה, טענה חברת סחוט טרי כי סיכויי הערעור שהגישו המבקשים אינם גבוהים, שכן הוא מופנה בעיקר כלפי ממצאים עובדתיים שנקבעו על-ידי בית משפט קמא. חברת סחוט טרי הקדישה חלק ניכר מתשובתה לטענות המבקשים בערעור, ולתמיכה בקביעות בית משפט קמא.

אשר לשיקולי מאזן הנוחות, טענה חברת סחוט טרי כי היא בעלת יכולת כלכלית, כי היא חברה פעילה המקפידה לשלם את כל החיובים והאגרות המוטלים עליה על-ידי הרשויות השונות וכי אין כל תיקי הוצאה לפועל הפתוחים נגדה או עיקולים על נכסיה. לתמיכה בטענותיה, צירפה חברת סחוט טרי העתק חשבוניות מס המוכיחות, לטענתה, כי בשנת 2012 (כארבע שנים לאחר הפסקת פעילותה הנטענת) היא שילמה סך של 1,250,000 ש"ח לחברה אחרת עמה הגיעה להסדר פשרה. כן נטען כי, כפי שאף צוין בבקשה, חברת סחוט טרי הפקידה ערבות בסך 100,000 ש"ח בגדר ההליך נגד המבקשים, כפי שהורה בית משפט קמא. בכל אלה, כך נטען, יש כדי להוכיח שחברת סחוט טרי איתנה מבחינה כלכלית, וכי אין מקום לעכב את ביצועו של פסק הדין.

דיון והכרעה

6. לאחר העיון, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל באופן חלקי, כך שהסכום שנפסק לטובת חברת סחוט טרי יופקד במלואו בקופת בית המשפט, עד להכרעה בערעור. החזר ההוצאות ושכר טרחת עורך דין בהם חויבו המבקשים אינם מעוכבים.

7. כידוע, ככלל אין לעכב ביצועו של פסק-דין כספי, אלא במקרים חריגים. על המבקש לחרוג מכלל זה להוכיח כי סיכויי הערעור טובים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו, כלומר - כי אם יבוצע פסק הדין, אך ערעורו יתקבל בסופו של דבר, ייתקל המבקש בקושי ממשי להשיב את המצב לקדמותו.

בענייננו, חלק ניכר מטענות המבקשים בערעורם מופנה כלפי ממצאים שבעובדה שנקבעו על-ידי בית משפט קמא (כך למשל, נטען בערעור, כי לא הוכח כי בידי חברת סחוט טרי היה סימן מסחר מוכר היטב לפני רישומו, כי הוכחה הסכמה לשימוש המבקשים במותג, כי לא הוכח קיומו של מוניטין ממשי וכיוצ"ב). ואולם, רק לעתים נדירות תתערב ערכאת הערעור בממצאים עובדתיים שנקבעו על-ידי הערכאה הדיונית, ועל-כן נראה כי לפחות בהיבט הזה סיכויי הערעור של המבקשים אינם מהמשופרים. עם זאת, טענותיהם של המבקשים מופנות גם כלפי קביעות משפטיות, ומבלי להביע דעתי באשר לסיכויי טענות אלה, מוכן אני להניח לצורך בקשה זו כי הערעור אינו חסר סיכוי לחלוטין.

8. אשר לשיקולי מאזן הנוחות, לא שוכנעתי מהאמור בבקשה כי חברת סחוט טרי בהכרח לא תוכל להשיב את הכספים באם לא יעוכב פסק הדין. מתשובתה לבקשה ניכר כי החברה יכולה לגייס תוך זמן קצר סכומי כסף גבוהים כדי לעמוד בחובותיה. משכך, לא מצאתי להיענות לבקשה ולעכב את ביצוע פסק הדין באופן מלא. עם זאת, ולמען הזהירות, אורה על הפקדת הסכום שנפסק בפסק הדין קמא בקופת בית המשפט עד להכרעה בערעור. הטענות בדבר אי-פעילותה של חברת סחוט טרי לא הופרכו על-ידה, ולא מן הנמנע כי נוכח היעדר הכנסות ופעילות עסקית מצדה היא עלולה להיקלע לקשיים תזרימיים עד שיסתיים הדיון בערעור.

משום כך, אני סבור כי הפתרון הזהיר והראוי בנסיבות דנא הוא, כאמור, הפקדת סכום פסק הדין בקופת בית המשפט, למעט החיובים בהחזר הוצאות משפט ובתשלום שכר טרחת עורך דין - שאינם מעוכבים.

נוכח האמור, על המבקשים להפקיד את הסכום בו חויבו במסגרת פסק הדין קמא בקופת בית המשפט עד ליום 4.9.2016.

9. בשולי הדברים יוער, כי ביום 7.7.2016 הגישו המבקשים בקשה למתן זכות תגובה לתשובת חברת סחוט טרי, וזאת עוד בטרם התקבלה תשובתה. בהחלטה מאותו יום קבעתי כי לא היה מקום להגיש בקשה זו בטרם הוגשה התשובה, וכי לאחר שתוגש, ניתן יהיה לשקול צורך בתגובה לתשובה. המבקשים שבו על הבקשה האמורה לאחר שהוגשה תשובת סחוט טרי, אך לנוכח התוצאה שאליה הגעתי, שאינה מעמידה את המבקשים בפני סיכון בהיקף כספי משמעותי, לא ראיתי מקום להתיר למבקשים להגיב לתשובה.

סוף דבר: הבקשה מתקבלת באופן חלקי כמפורט לעיל. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏כ"ט בתמוז התשע"ו (‏4.8.2016).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16041050_L03.doc סח
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il