הדפסה

סיאני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ

בפני
כב' השופט איל באומגרט

תובע

יוסף סיאני

נגד

נתבעת

מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדיה, נוירולוגיה, ריאומטולוגיה ופסיכיאטריה מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה- 1975 (להלן: "חוק הפלת"ד").

2. לטענת התובע, מתקיימים בענייננו ראשית הראיה והקשר הסיבתי הנדרשים לצורך מינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט בתחומים כאמור .

3. הנתבעת מתנגדת לבקשה וטוענת כי יש לדחות את מתן ההחלטה בבקשה למינוי מומחה עד שתקבל לידה את מלוא התיעוד הרפואי בעניינן התובע. לגופו של עניין, מפנה הנתבעת להיעדר הרצף הטיפולי העולה מהמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה למינוי מומחים. לחילופין, מוסיפה הנתבעת כי במידה ויוחלט בניגוד לעמדתה, להורות על מינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש, יש להשית את שכר טרחתו על התובע.

4. ככלל, בבקשות מסוג זה, נוקט ביהמ"ש בגישה ליברלית ונוהג להסתפק בראשית ראיה לעניין קיום נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה. זאת, בשים לב לכך שמינוי מומחה רפואי הינו הדרך היחידה העומדת לתובע להוכחת טענותיו שברפואה, שכן מנוע הוא מלהציג לביהמ"ש חוו"ד של המומחים הרפואיים מטעמו.

לעניין זה ראו, בין היתר, בע"א 1338/90 שיק נ' מטלון (פורסם במאגרים) :

"...על פי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ( מומחים), תשמ"ז-1986, אין עומדת לנפגע בתאונת דרכים האפשרות להוכיח את טענותיו בעניין שברפואה על ידי הבאת ראיות מטעמו. הדרך העומדת לפניו היא לבקש מינוי מומחה או מומחים רפואיים. דחיית בקשתו למינוי כזה יש בה, על כן, כדי לסגור בפניו את הדרך להוכיח שנותר עם מום או נכות כתוצאה מהתאונה, או כל עניין אחר רפואי. בנסיבות אלה, אין מקום לדחות בקשה למינוי מומחים רפואיים, כשקיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות עקב תאונה".

6. לאחר העיון בבקשה על צרופותיה, נחה דעתי בדבר ראשית ראיה לקיום נכות צמיתה בתחום האורתופדיה כתוצאה מהתאונה והצורך במינוי מומחה רפואי לקביעת שיעור נכות זו. אי לכך, בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכרו של המומחה בתחום האורתופדיה ותעבירו למומחה ישירות, מיד עם דרישתו.

7. בשל דלות החומר הרפואי שצורף לבקשה למינוי המומחה בתחום הפסיכיאטריה מחד ולגישה הליברלית של הפסיקה בבקשות למינוי מומחה רפואי בכלל ומומחה בתחום הפסיכיאטריה בפרט מאידך, מוחלט להורות על מינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה ולהשית את שכר טרחתו על התובע, בשלב זה.
התובע יפקיד את שכ"ט המומחה בקופת ביהמ"ש תוך 20 יום מקבלת החלטת המינוי.
המזכירות לא תעביר למומחה הודעת המינוי בטרם בוצעה ההפקדה.
המומחה לא יחל במלאכת הכנת חווה"ד בטרם קיבל לידיו את כתב המינוי ממזכירות ביהמ"ש.

8. הנני קוצב את שכ"ט המומחה בתחום האורתופדיה ומעמידו ע"ס 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.
שכ"ט המומחה בתחום הפסיכיאטריה יעמוד על 7,000 ₪ בתוספת מע"מ.
במידה ושכרו של המומחה בגין מתן חווה"ד עולה על הסכום הנקוב, יודיע לביהמ"ש ולצדדים תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.

9. הנני מורה על מינוי דר' אמיר קורנגרין כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה.
כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום הפסיכיאטריה ימונה דר' אריה באואר.

10. במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת מי מהמומחים מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע לביהמ"ש ולצדדים תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.

11. המומחים יקבעו ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות אירוע תאונת הדרכים נשוא התביעה ובמיוחד יתייחסו ל:

א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעורה, אם בכלל.
ב. האם נגרמה לתובע נכות זמנית ואם כן באיזה שיעור ולמשך איזו תקופה.
ג. האם יש לצפות לשיפור או החמרה במצבו בעתיד.
ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, בשים לב לעבודתו ומקצועו.
ה. האם התובע יהיה זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי עלותם המשוערת נכון להיום.
ו. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
ז. המומחה לאורתופדיה יחווה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחים בתחום הנוירולוגיה והריאומטולוגיה.

12. הצדדים רשאים להעביר למומחים כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים. כל מומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.

13. המומחה לא יבדוק את התובע בטרם חלפה תקופה של 30 יום ממתן החלטה זו. תוך תקופה זו, תשלים הנתבעת את המסמכים החסרים מעברו של התובע שחסרונם אינו פוגע, בשלב זה, במתן החלטה בבקשה זו.

14. חווה"ד תימסרנה לבית המשפט ולצדדים, במידת האפשר, תוך 60 יום מיום הבדיקה.

15. הצדדים רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחים מתבקשים להשיב תוך 15 יום נוספים.

16. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים רשאי כל צד המבקש שינוי זהות המומחים בכתב תוך 30 יום.

17. בהמשך להחלטה זו בשים לב למועדים שנקצבו, ישיבת קדם משפט שנקבעה בתיק זה תידחה ליום 1/12/15 בשעה 12:00.

18. במידת האפשר התובע יתייצב לישיבה זו ולכל ישיבה נדחית.

ניתנה היום, ג' אייר תשע"ה, 22 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.