הדפסה

סוכובולסקי ואח' נ' בן אברהם ואח'

בעניין: חברת תומר אלקנה בע"מ

המבקשים:
סיגל אהרון סכובולסקי ואח'

נגד

המשיבים:

  1. יצחק בן אברהם
  2. יורשי המנוח חנוך קליין ז"ל
  3. המינהל האזרחי – איו"ש

החלטה

1. עניינה של החלטה זו בבקשה לסילוק התביעה נגד המשיב 2 על הסף ולצירוף צדדים נוספים , בבקשה לסעדים זמניים ובבקשת המשיב 3 לפטור אותו מהתייצבות לדיונים בתובענה.

2. שקלתי את מכלול מה שהוגש לגבי העניינים שעל הפרק.

3. אין מקום לצעד דרסטי של מחיקת התובענה נגד המשיב 2 על הסף. די לעניין זה בכך שיש יריבות מול עזבונו של המשיב 2 לפחות בנוגע לסעד השני, שעניינו בהחלטת ה של אסיפת בעלי המניות (שהרי המשיב 2 היה בעל מניות בנוסף להיותו מנהל).

4. אין לכפות על המבקשים צירופם של צדדים נוספים. די לעניין זה בכך שבתובענה לא מתבקשים סעדים כנגד מי שמבוקש צירופם ושבמידת הצורך ניתן יהיה להעידם גם מבלי שיהיו בעלי דין. מכל מקום, מקובלים עליי בהקשר זה כל טעמי ההתנגדות של המבקשים ושל המשיב 1.

5. יש ליתן את הסעד הזמני המבוקש נגד המשיב 1, דהיינו: שייאסר עליו לחתום ו/או לפעול בשם החברה ו/או להציג עצמו כמנהל ו/או כבעל עניין בחברה בשום צורה ואופן ובשום עניין עד הכרעה בתובענה. די לעניין זה בהרשעתו של המשיב 1 בפלילים בעבירות שבהן הורשע ובמיוחד כשמתווסף הבסיס הלכאורי לכך ש משיב זה התנהל בניגוד לטובת החברה. טענות ההתנגדות לכך אינן מצדיקות תוצאה שונה (על אף שהן הצדיקו הימנעות ממתן צו ארעי במעמד צד אחד). עם זאת, תנאי לעמידת צו מניעה זמני זה לאחר 30.3.14 יהיה שעד אז תופקד התחייבות עצמית ותופקד ערבות ע"ס 50,000 ש"ח של תושב ישראל בעל הכנסה סדירה מוכחת , להבטחת פיצוי למשיב 1 בגין נזק שייגרם אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו הזמני מסיבה אחרת.

6. לכאורה, לאחר פטירת המשיב 2 אין נפקות לבקשה לסעד הזמני בקשר אליו ולכן לא ברור שיש צורך בארכה המבוקשת מטעם עזבונו לעניין זה . במצב דברים זה לא ניתן סעד זמני בנוגע למשיב 2. עניין זה יישקל רק אם המבקשים בתובענה יגישו עד 2.4.14 בקשה מנומקת שבמסגרתה יסבירו מדוע בכל זאת יש להידרש לכך.

7. אם לא תוגש התנגדות מנומקת עד 2.4.14, הרי שבכפוף למצוין בהודעה מטעם המשיב 3, יהיה הוא פטור מהתייצבות לדיונים בתובענה.

8. שאלת ההוצאות בקשר למה שהוכרע עתה תישקל בהמשך.

ניתנה בהעדר הצדדים היום, כ"ד אדר ב תשע"ד, 26 מרץ 2014.