הדפסה

סויסה נ' מעריב הוצאת מודיעין בע"מ ואח'

בפני כב' השופט יעקב שקד

מבקשים

1. נגה סויסה

נגד

משיבים
1. מעריב הוצאת מודיעין בע"מ

11. כהן אליהו שיווק מזון בע"מ

10. בנימין אלי

9. רצון ליברמן בע"מ

8. שיווק ברסלר בע"מ

7. איגמה ניהול ומסחר בע"מ

6. ריבק בן עמי

5. החברה הדרומית לשיווק בע"מ

4. הוד יורם

3. אליהו חברה לביטוח בע"מ

2. קפה לנדוור בע"מ

בקשה לעדכון פרטי חשבון בנק

לקוח נכבד,
הריני להודיעך שעומדים לזכותך כספים בתיק בימ"ש זה.
לאור האמור לעיל נבקשך למלא את הטופס המצורף בכתב קריא וברור ולהחזירו
לבית משפט השלום בהרצליה לפקס שמספרו : 09-XXXX434 / 09-XXXX435

בעדר מסירת פרטי חשבון הבנק לזיכוי , לא יבוצע החזר.

ניתנה ביום 06 נובמבר 2013 ג' כסלו תשע"ד בהעדר הצדדים.

בברכה,
לייה קאופמן

לכבוד
בית משפט השלום בהרצליה
כתובת : בן גוריון XX הרצליה, 46785
או באמצעות פקס' : 09-XXXX434 / 09-XXXX435

הרשאה לזיכוי חשבון בנק

אני הח"מ מבקש להעביר את הכספים המגיעים לי בתיק לחשבון הבנק שלי כמפורט להלן:

שם פרטי __________

שם משפחה ____________

ת.ז.

מס' חשבון
מס' בנק
מס' סניף
שם הבנק
כתובת הבנק

מעמד בתיק (נא להקיף בעיגול המתאים): נאשם / חשוד / תובע / נתבע / עד / ערב / מומחה / אחר ____________

לתשומת לב,
יש למלא את הפרטים בטופס ולהחזיר לבית המשפט.
יש לצרף המחאה מבוטלת או אישור על ניהול חשבון בנק על-מנת לאמת פרטי חשבון בנק.
פרטי החשבון חייבים להיות של החתום מטה.
במקרה של שינוי פרטי חשבון באחריות המבקש לעדכן את בית המשפט.
במידה ויתברר שהועברו לחשבוני כספים ביתר או בטעות, אני מתחייב להחזירם לאלתר, ולא יאוחר
מתום 3 ימי עסקים ממועד קבלת הדרישה מכם, או מיום שיודע לי על הטעות, לפי המוקדם מבניהם.

הנני מצהיר שכל הפרטים שנרשמו בטופס זה הם נכונים:

תאריך ______ טל' בית _________ - _____ טל' נייד _________ - _____ חתימה ________

במידה ומדובר בחברה/מומחה יש להחתים בחותמת וחתימה

אני הח"מ ____________מאשר פרטי חשבון בנק של המוטב שהוצג בפני.
שם פרטי+ משפחה

_____________

חתימה