הדפסה

סוחוניצקי נ' שטרן

התובעים

  1. הרצל סוחוניצקי
  2. להב לוי
  3. מיכאל אבירם
  4. מיכאל אופיר (נמחק)

ע"י עו"ד יורם חגבי-חגי

נגד

הנתבע
מאיר שטרן
ע"י עו"ד דרור כהן

פסק דין

לפניי תביעה, ב מסגרתה ב יקשו התובעים להורות על פינוי הנתבע מדירה שבבעלותם, בה מחזיק הנתבע כדייר מוגן. לטענת התובעים קמו נגד הנתבע עילות פינוי שונות בהתאם לדיני הגנת הדייר.

בדיון שהתקיים ביום 16/10/2012 ניתן, על יסוד הסכמת הצדדים, פסק דין חלקי, בהאי לישנא:

"ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים, על יסוד המלצת בית המשפט.

בהתאם לכך יפנה הנתבע את הנכס נושא התביעה (דירה בת 4 חדרים בקומה א' בבניין ברח' הרצל 114 בתל אביב, גוש 7084, חלקה 142), תמורת דמי פינוי שישלמו התובעים לנתבע בהתאם להוראות שיינתנו בפסק הדין הסופי על יסוד האמור להלן.

דמי הפינוי יהיו בשיעור 2/3 משווי הבעלות בנכס כשהוא פנוי, ובמחירי השוק. שווי הבעלות בנכס, ובהתאם לכך סכום דמי הפינוי, ייקבע ע"י בית המשפט על דרך הפשרה, כך ששווי הבעלות יהיה בטווח שבין שווי הבעלות בנכס כדירת מגורים לשווי הבעלות בנכס כמעבדה לאלקטרוניקה, או שווי הבעלות בנכס כשימוש מעורב. את שומת שווי הבעלות בנכס עפ"י החלופות דלעיל יקבע שמאי מומחה מטעם בית המשפט, שימונה לקמן.

אני ממנה את השמאי זהר עירון כמומחה מטעם בית המשפט לצורך שומת שווי הבעלות בנכס נושא התביעה, כדירת מגורים, וכבית מלאכה לאלקטרוניקה ולמערכות אזעקה. ככל שיש משמעות לטענת הנתבע בדבר השימוש המעורב שנעשה בדירה לצורך מגורים ועבודה (3 חדרים למגורים וחדר אחד לעבודה), כאמור בסע' 18 לכתב ההגנה המתוקן, יתייחס השמאי גם לכך במסגרת חוות דעתו, ובמידת הצורך יקבע 3 חלופות שונות לצורך השומה (הדירה כולה למגורים, הדירה כולה כבית מלאכה, והדירה במסגרת שימוש מעורב).

בשכר השמאי יישאו שני הצדדים בחלקים שווים, אלא שבשלב ראשון ישלמו התובעים את מלוא שכר השמאי, וחלקו של הנתבע בשכר השמאי ינוכה מסכום דמי הפינוי שייקבע בפסק הדין הסופי.

המומחה ימציא את חוות דעתו לצדדים ולתיק בית המשפט תוך 45 יום מהפקדת שכרו על ידי ב"כ התובעים.

עם קבלת חוות דעת המומחה יינתן פסק דין סופי על דרך הפשרה, בטווח האמור לעיל, ועל יסוד המסמכים שבתיק בית המשפט."

ביום 19/12/12 התקבלה בתיק בית המשפט חוות דעתו של המומחה זוהר עירון. למרבה הצער לא הובאה חוות הדעת לידיעתי ועל כן התעכב מתן פסק הדין עד היום, שלא לצורך. אני רואה לציין כי ביום 17/1/13 התקבלה בתיק בית המשפט הודעה של ב"כ הנתבע בדבר העברת שאלות הבהרה למומחה. איני מייחס כל משקל להודעה זו, אשר חורגת מהסכמת הצדדים ומהוראות פסק הדין החלקי, בו נקבע כי "עם קבלת חוות דעת המומחה יינתן פסק דין סופי על דרך הפשרה".

המומחה מטעם בית המשפט קבע את שווי הבעלות בנכס לפי חלופות שונות, כשהחלופה הגבוהה ביותר עומדת על 1,170,000 ₪ ומתייחס לנכס כשהוא מיועד למגורים, ואילו החלופה הנמוכה ביותר עומדת על 300,000 ₪ ומתייחסת לנכס כשהוא מיועד לבית מלאכה לאלקטרוניקה ללא ציביון ופוטנציאל מסחרי, וללא אפשרות לשיווק מוצרים מוגמרים.

לאחר שעיינתי היטב בכל טענות הצדדים והראיות שבתיק בית המשפט אני רואה להעמיד את דמי הפינוי על סך של 780,000 ₪ כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן שהיה ידוע ביום 14/11/2012. סכום זה משקף 2/3 משווי הבעלות בדירה כשהיא מיועדת למגורים. זאת, על פי הודאתו המפורשת של התובע 1 אשר העיד כי הדירה הושכרה לנתבע למגוריו (בשינוי ממטרת השכירות הנקובה בהסכם השכירות).

לצורך התארגנות נקבע מועד הפינוי לעוד כ-90 יום.

סוף דבר –
הנתבע יפנה את הנכס נושא התביעה (דירה בת 4 חדרים בקומה א' בבניין ברח' הרצל 114 בתל אביב, גוש 7084, חלקה 142), תמורת סך של 780,000 ₪ כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום 14/11/2012 ועד למועד התשלום בפועל.

מועד הפינוי נקבע ליום 25/4/2013 בשעה 13:00.

10% מן הסכום האמור לעיל ישלמו התובעים לנתבע עד ליום 25/2/2013, ואילו היתרה תשולם לנתבע במעמד הפינוי וכנגד מסירת החזקה בדירה לידי התובעים.

כל צד זכאי לאכוף את ביצוע פסק הדין על הצד שכנגד.

איחור בביצוע הפינוי מצד הנתבע, או איחור בביצוע התשלום כנגד הפינוי, מצד התובעים, יזכה את הצד שכנגד בסכום של 5,000 ₪ עבור כל שבוע איחור. סכום זה ינוכה מדמי הפינוי או יוסף עליהם, לפי העניין.

למרות האמור בשתי הפסקאות הקודמות, אם לא ישלמו התובעים לנתבע את דמי הפינוי במועד, בהתאם להוראות פסק הדין, עומדת לנתבע הזכות להודיע כי הוא אינו חפץ בפינוי המושכר כנגד הסכום שנפסק, ואזי תידחה התביעה נגדו, והוא ישיב לתובעים כל סכום שקיבל על חשבון דמי הפינוי, בניכוי סך של 10,000 ₪ בגין הוצאות משפט.

ניתן היום, י"ג שבט תשע"ג, 24 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.