הדפסה

סבאח ואח' נ' מוסך שירותי סיכה ואח'

27 נובמבר 2013
לפני:
כב' השופטת עפרה ורבנר

המבקש/הנתבע
רוני גרינברג מוסך שירותי סיכה
ע"י ב"כ: עו"ד ליזה דמרי בן שחר

-
המשיב/התובע
טארק סבאח
ע"י ב"כ: עו"ד סאמר אבו יונס

החלטה

1. בתאריך 8.4.13 התקיימה ישיבת הוכחות בתביעותיהם של מר טארק סבאח ומר נאזם סבאח כנגד מר רוני גרינברג.

בהתייחס לתביעתו של מר נאזם סבאח, ולאור העובדה כי הצדדים הסמיכו את בית הדין לפסוק לפשרה, לאחר שהנתבע חזר בו מטענותיו באשר לקיזוז מקדמות, ניתן פסק-דין לפשרה עוד בתאריך 18.6.13.

באשר לתביעתו של מר טארק סבאח נקבע התיק לישיבת הוכחות נוספת ל-28.11.13.

2. מר טארק סבאח נחקר בתאריך 8.4.13, אולם במהלך חקירתו ביקשה ב"כ הנתבע להעלות טענה בהתייחס למקדמות, וניתנה על-ידינו החלטה, על כך שהמסמכים הקשורים במקדמות היו צריכות להיות מצורפים לתצהיר הנתבע
והם לא הומצאו במועד.

יחד עם זאת, איפשרנו לנתבע להמציא מסמכים נוספים בכפוף לחיובו בהוצאות, בכל הקשור לאסמכתאות לתשלום המקדמות.

בהחלטה ציינו:
"הננו מאפשרים לנתבע להמציא תו 21 יום מהיום... את כל האסמכתאות לתשלום המקדמות הנטענות במסגרת כתבי התביעה שכנגד וכן אסמכתאות כי בחודשים הסמוכים למועד מתן המקדמה, קיבלו הצדדים את שכרם במלואו, כך שהמקדמות לא נוכו מהשכר ...".

כמו כן, איפשרנו לב"כ התובע/המשיב להודיע העמדה בקשר למסמכים הנוספים ולהבהיר, האם יש צורך בישיבת הוכחות נוספת.

התובע הגיש תגובותיו ובהודעתו ציין, כי במידה והנתבע יחזור בו מטענותיו בעניין המקדמות, אזי לא יהיה צורך בקיום דיון הוכחות משלים, אולם ככל שהנתבע עומד על טענותיו בנוגע לתשלום מקדמות, יש לקיים דיון הוכחות משלים.
לאור זאת ניתנה על-ידינו החלטה עוד ב-4.8.13, כי על ב"כ הנתבע להבהיר, האם הנתבע חוזר בו מטענותיו בעניין המקדמות, או עומד על טענותיו.
הנתבע שלח הודעה כי הוא עומד על דרישתו לבירור טענותיו, כי שילם למר טארק סאבח מקדמות, ומשכך יש לקבוע דיון הוכחות.

לאור הודעה זו של הנתבע, ניתנה על ידינו החלטה ב-16.9.13, בדבר קביעת ישיבת הוכחות נוספת, וחיוב הנתבע בהוצאות.

3. כעת, כיומיים לפני ההוכחות מבקשת ב"כ הנתבע לבטל את ישיבת ההוכחות,
כך שהצדדים יגישו סיכומים.
לא הוגשה לתיק בית הדין הודעה חתומה ומוסכמת ע"י באות כח שני הצדדים, בנוגע להסכמה לגבי המקדמות, דהיינו לא הוגשה הסכמה, כי הנתבע חוזר בו מטענותיו בנוגע לקיזוז מקדמות, ואף אין הסכמה של התובע, מה סכום המקדמות שצריך לקזז.

בנסיבות אלה, ובהעדר הסכמה בנקודה זו, אין מקום לביטול ישיבת ההוכחות.

4. כבר נפסק לא אחת, כי כאשר נדרשת הכרעה בשאלות שבמחלוקות הדרושות בירור עובדתי, דרך המלך הינה בשמיעת ראיות תוך מתן אפשרות לחקירת העדים.
בע"ע 1258/00 חאכו צפואן נ. מועצה מקומית כפר קמא, נפסק מפי כב' השופטת נילי ארד, כי:

"סדרי הטעון והדיון בפני בית הדין האזורי וקיומם כהלכתו, הם מנשמת אפו של ההליך המשפטי. הערכאה הדיונית, מופקדת על שמיעת הראיות, על התרשמות בלי אמצעית מן העדים, בחקירה ראשית ובחקירה נגדית, על קביעת העובדות והסקת המסקנות כתוצאה מן הראיות והעדויות שנשמעו לפניה. יסוד מוסד הוא, שעל בית הדין האזורי ליתן לצדדים המתדיינים לפניו הזדמנות ראויה להשמיע את העדים לפניו ולחקור אותם בחקירה נגדית. התשתית לעשיית הדין מעוגנת בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991 ובתקנה 51 בה נקבעו סדרי הטעון והסיכום, כמו גם בפרק י"ד סימן ג' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

מדעיקרא, הופקדו בידי הערכאה הדיונית שמיעת הראיות והערכת מהימנות העדויות שניתנו לפניה. בהתאם, הלכה פסוקה היא מימים ימימה, כי הערכאה הדיונית היא בית הדין הקובע עובדות, וככלל לא יתערב בית משפט שלערעור בהערכתה זו של הערכאה הדיונית, אשר לה היתרת הגדול שהאזינה לדברי העדים והתבוננה אל התנהגותם כאשר עמדו על דוכן העדים.

פשיטא, שאין בית הדין האזורי יכול לעשות לעצמו "קפיצת דרך" -אף לא לשם יעילות הדיון שהיא כלי בלבד,אך לא מטרה בפני עצמה. הערכאה הדיונית אינה יכולה להכריע את הדין לאור כתבי בי-דין שהגישו הצדדים לרבות תצהירים, מבלי ששמעה את העדים ומבלי שהתרשמה מהם באופן ישיר ובלתי אמצעי.

בפסק הדין בענין לובנא אבו ליל (עע 1232/01 לובנא אבו ליל - המוסד לביטוח לאומי, טרם פורסם, ניתן ביום 6.5.02) התריע בית דין זה מפני ניהול הדיון כפי שהתנהל בענייננו והורה על החזרת הדיון לבית הדין האזורי. וכך אמרנו שם:

"כלל ראשון ועיקרי הוא, כי יינתן למתדיינים יומם בבית הדין, וכי בירור המחלוקת או הסכסוך המובאים בפני בית הדין ייעשה נכונה, תוך מתן הזדמנות ראויה לצדדים להציג בפני בית הדין את ראיותיהם ולהשמיע את עדותם ואת העדים מטעמם. אלה הם מושכלות ראשונים, אשר טובים ונכוחים הם משכבר הימים. אלה הן זכויות המוקנות לצדדים בדין ויש ליתן להם הזמדנות נאותה למצותן."

אין לנו אלא לחזור ולהטעים עיקרים אלה: ככלל, בתובענה בה נדרשת הכרעתו של בית הדין במחלוקת עובדתית, שומא על בית הדין האזורי להמנע מלפתוח לפני הצדדים "הליך מקוצר" של פסיקה על סמך הכתובים בלבד, בין מיוזמתו ובין מיוזמת הצדדים. לא כן הוא, כאשר המדובר בסוגיה משפטית "נקיה" או בהעדר מחלוקת בכל הנוגע לתשתית העובדתית. או אז, ישקול בית הדין ויחליט אם ניתן להגיע לכלל הכרעה בתובענה בדרך של טעונים בכתב, על סמך העובדות המוסכמות, כפי שנקבעו."

ועיין גם בעב"ל 1494/02 עלי פוקרא נ. המוסד לביטוח לאומי (5.9.05), וכן לאחרונה בפסק דינה של כב' השופטת וירט-ליבנה בבר"ע 32542-09-13 העמותה לקידום השחיה והשחיינים קרית ביאליק נ. ערן גורל (8.10.13), בפסקה 14 לפסק-הדין.

5. לאור האמור לעיל, ובהעדר הסכמה עובדתית בנוגע לעניין המקדמות, כמפורט בהודעת הנתבע מ-19.5.13, ובתגובת התובע מ-17.6.13, לא תבוטל ישיבת ההוכחות הקבועה ל מחר – 28.11.13, ועל התובע והנתבע להתייצב על מנת להיחקר בטענות הקשורות לתשלום המקדמות.

הודעת ב"כ הנתבע אינה מצביעה על הסכמה בנוגע לתשתית העובדתית.

6. מזכירות ביה"ד תשגר החלטה זו בפקס' ידני לבאות כח הצדדים.

ניתנה היום, כ"ד כסלו תשע"ד, (27 נובמבר 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.