הדפסה

נציגות הבית המשותף ברח' הלל 24 ירושלים ואח' נ' עזרן

בפני
כב' השופט דוד גדעוני

תובעים

  1. נציגות הבית המשותף ברח' הלל 24 ירושלים
  2. יוסף הלברייך

נגד

נתבעים

שלמה עזרן

החלטה

נוכח ההודעה מטעם התובעים, ובהמשך לדיון מיום 3.2.15, אני מורה כדלקמן:
העדויות הראשיות של הצדדים ושל כל העדים מטעמם יוגשו בתצהירים. כל צד יצרף לתצהירים מטעמו את העתקי כל המסמכים שבכוונתו להגיש באמצעות המצהיר.
האמור בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו כקבילים על תנאי, וזאת עד למתן החלטת בית המשפט בהתנגדות של הצד שכנגד, ככל שתהיה.
תצהירי העדות מטעם התובעים יוגשו עד ליום 15.5.15. עיון 16.5.15
תצהירי העדות מטעם הנתבע יוגשו עד ליום 15.6.15. עיון 16.6.15.
כל צד ימציא ליתר הצדדים במישרין, בתוך המועד שנקבע להגשת התצהירים מטעמו, העתק ליתר בעלי הדין, ויציין את דבר ההמצאה על גבי ההעתק שיוגש לתיק בית המשפט.
ככל שמי מהצדדים מבקש להסתמך על חוות דעת מומחה, אלה יוגשו בד בבד עם תצהירי העדות הראשית.
ככל שלא יעלה בידי מי מהצדדים להגיש תצהיר עדות ראשית של מי מהעדים שבכוונתו להעיד, הוא יהיה רשאי להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט בה יפורטו שם העד, מענו, תמצית עדותו הצפויה והרלבנטיות שלה, והסיבה שבגינה לא ניתן להגיש את עדותו בתצהיר, לרבות פירוט הפעולות שנעשו על ידו בקשר לכך. בקשה כאמור תוגש לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהירי הצד המבקש והיא תכלול גם את תגובת הצד שכנגד.
כל מצהיר יתייצב לחקירה נגדית במועד שייקבע להוכחות, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שהוא מוותר על חקירתו.
נקבע לישיבת קדם משפט מסכם (לאחר תצהירים) במעמד בעלי הדין ליום 20.10.15 בשעה 11:30 .
המזכירות תמציא באמצעות הפקס.

ניתנה היום, י"ז ניסן תשע"ה, 06 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.