הדפסה

נסיב נ' חב' בנייני דוד בע"מ

המבקש:
טוני נסיב
ע"י ב"כ עו"ד נ' דכוור ואח'

- נ ג ד -

המשיבה:
חב' בנייני דוד בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד א' חורי ואח'

החלטה

לפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק-דין בית דין לשכירות בירושלים (כב' השופט הבכיר י' שמעוני) מיום 17.9.2014. בפסק-דין זה נקבע שעל המבקש לשלם למשיבה דמי שכירות חודשיים בגין המושכר על סך של 3,300 ₪, וזאת החל מיום 19.1.2010. המבקש נדרש לשלם ההפרשים שבין דמי השכירות ששילם עד כה, ומאז אותו מועד. כן חויב המבקש בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחה בסך 7,500 ₪.

כעולה מפסק-הדין המשיבה, בעלת הנכס, תבעה את המבקש, דייר מוגן במושכר המנהל בו סוכנות נסיעות, בתביעה לקביעת דמי שכירות. דמי השכירות עודכנו בפעם האחרונה לפני כ-12 שנה ונקבעו על סך 420 דולר לחודש. עקב מחלוקות והתדיינויות בין הצדדים נותרו דמי השכירות על-כנם מאז. ביום 15.2.2012 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית שקיבלה תוקף של החלטה ולפיה ימנה בית המשפט שמאי מוסכם מטעמו לקביעת שווי דמי השכירות בגין המושכר. עוד הוסכם ש"קביעתו של השמאי תהיה מקובלת על הצדדים ובלבד שיתאפשר להם להציג שאלות למומחה ולחילופין לזמנו לחקירה. כל צד יהא רשאי להעביר לשמאי שימונה כל מסמך שברשותו ובכלל זה חוות דעת מטעמו". בחוות-דעת השמאי נקבעו שתי חלופות בקביעת דמי השכירות: האחת, הוערכו דמי השכירות על-סך 3,700 ₪ לחודש הכוללים את המבואה; השנייה, על סך 3,300 ₪ לחודש ללא המבואה. השמאי נחקר על חוות-דעתו. בסיכומים שהגיש המבקש נטען להתנהלות פסולה מצד השמאי המוסכם אשר כנטען פעל תחת השפעה לא הוגנת. בית משפט קמא דחה טענות אלו, וציין כי "מעדותו בפני ובעיון בחוות הדעת שהגיש שוכנעתי כי המדובר בשמאי מקצועי ומהימן, ולא מצאתי כל דופי בהתנהלותו.."; עוד נקבע שלנוכח ההסכמה הדיונית מיום 15.2.2012 הרי שקביעת השמאי המוסכם תהיה מקובלת על הצדדים, אין אפוא מקום להיזקק לחוות-דעת של שמאים אחרים מטעם הצדדים, וקביעתו של מומחה בית המשפט מחייבת אפוא את הצדדים. בית המשפט קבע את דמי השכירות החודשיים על 3,300 ₪, קרי ללא המבואה, וקבע שסכום זה ישולם שנה אחת לפני הגשת התביעה (19.1.2010).

על פסק-הדין הוגש ערעור יחד עם בקשה לעיכוב ביצוע. לטענת המבקש, סיכויי הערעור טובים מאחר שההסכמה הדיונית אפשרה לצדדים לטעון טענותיהם ביחס לחוות-הדעת; ומאחר שבית משפט קמא התעלם מטענות בסיכומי המבקש והסתפק בקביעה כללית שלפיה לא מצא כל דופי בהתנהלות השמאי המוסכם. עוד נטען שלמבקש יגרם נזק אם לא יעוכב התשלום שנפסק בפסק-הדין אשר טרם הפך "חלוט" ותשלומו פוגע קשות בפרנסת המבקש ועסקו ומדובר בסכום גבוה. זאת שעה שלא יגרם כל נזק למשיבה אם יעוכב התשלום, מאחר שמדובר בהליכים הנמשכים שנים רבות ומשתלם ממילא למשיבה דמי שכירות באופן חודשי.

לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה באתי לכלל מסקנה שדינה להידחות, ללא צורך בתשובה. כידוע, הכלל הוא שעצם הגשת הערעור לא תעכב את ביצוע פסק-הדין (תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984), ועל המבקש את העיכוב להוכיח שני תנאים מצטברים: סיכויי הצלחת הערעור; וכן, שאם יזכה המערער יהיה זה מן הנמנע או קשה להשיב המצב לקדמותו (אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 1154 (מהדורה אחת-עשרה, 2013); עיינו, רע"א 1914/05 הללי נ' אטבליסמנט ניהול חברה זרה רשומה בישראל (21.8.2005)). בחינתם של שני התנאים מעלה שבפני המבקש ניצבת משוכה גבוהה, המתגברת לנוכח נקודת-המוצא לפיה כאשר המדובר בחיוב כספי הנטייה הברורה היא שלא לעכב את ביצוע פסק-הדין (ע"א 4461/13 עמית זילברג נ' פלאפון תקשורת בע"מ (9.9.2013)) . משוכה זו – לא עבר המבקש : לעניין סיכויי ההליך – ראשית, מהשוואת נימוקי הערעור לסיכומים שהוגשו בבית משפט קמא (נספח ג' להודעת הערעור) עולה שהמדובר בעיקרם בנימוקים זהים, המתייחסים לטענת הפסלות של המומחה שמונה בהסכם הצדדים ומטעם בית המשפט. עילות התערבות במקרים כגון דא הן מלכתחילה מצומצמות יחסית (השוו, רע"א 5144/05 יפה נוף תחבורה נ' הפלר, בפסקה 3 (7.7.2005)). לכך ניתן להוסיף שטענות הפסלות נדחו לגופם בפסק-הדין, ומתוך התרשמות ישירה של הערכאה הדיונית; שנית, עיון בהסכמה הדיונית מיום 15.2.2012 (נספח א' להודעת הערעור) מציב קושי לא מבוטל בפני טענות המבקש ביחס לאפשרויות תקיפת חוות הדעת, כאשר הוסכם כי "קביעתו של השמאי תהיה מקובלת על הצדדים..."

לכך ניתן להוסיף שהמבקש כלל לא טען שיש לעכב ביצוע פסק הדין, שאם לא כן – לא יוכל להיפרע מהמשיבה, אילו יתקבל ערעורו. ואולם, אף בבחינת ענייננו מתוך נקודת המבט של "מאזן הנוחות" – הרי שאין מקום לקבל טענותיו של המבקש. זאת מאחר שטענות המבקש לפיה התשלום פוגע קשות בפרנסתו ועסקו נטענו כלאחר יד – ללא תצהיר וללא כל ראיה תומכת אחרת, באופן המקשה את קבלתה (בש"א 8240/96 חנני נ' פקיד השומה חיפה, פ"ד נ(5) 403, 406-405 (1997)); רע"א 6280/14 טישלר נ' חטיאל, בפסקה 3 (6.10.2014)). כזו היא גם הטענה שהמדובר ב"סכום גבוה" אשר חישובה לא פורט ולא הובהר די הצורך, אף לא ביחס לרווחי המבקש מפעילותו העסקית במושכר, כסוכנות נסיעות.
התוצאה היא שדין הבקשה להידחות. בנסיבות העניין, ומשלא התבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים, באמצעות הפקסימיליה.
ניתנה היום, א' טבת תשע"ה, 23 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.