הדפסה

נסאר ואח' נ' מגה קמעונאות בע"מ ואח'

מספר בקשה:7
בפני
כב' השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקשים:

  1. דלאל נסאר
  2. אחמד נסאר

ע"י ב"כ עו"ד סאבר נסאר

נגד

המשיבה:
מגה קמעונאות בע"מ
באמצעות הלשכה המשפטית
ע"י ב"כ עו"ד אמיר קוזקוב

פסק דין

א. בפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות מן התובענה ומאישורה כייצוגית, לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק").

ב. המבקשים הגישו תובענה כנגד המשיבה ובקשה לאישורה כייצוגית בטענה שהמשיבה אמורה היתה למכור ללקוחות מועדון YOU את המוצר "טי טולים האגיס פרידום" במחיר של 30 ₪
בכל מקרה של רכישת מוצרים בסכום של 150 ש"ח (קבוצה 1 בבקשת האישור).

טענת המבקשים היתה שהמשיבה לא העניקה את מלוא ההנחה.

ג. עניין נוסף היה אי-הסרת שלט מבצע המתייחס ל"משקה יוגורט יופלה" חרף פקיעת אותו מבצע וזאת יום אחד בטרם ביקרו המבקשים בסניף המשיבה (קבוצה 2 בבקשת האישור).

ד. המבקשים עתרו, כי המשיבה תחזיר את מלוא הסכומים שגבתה, לטענתם, מחבר י הקבוצה שלא כדין.

ה. יצויין, כי ביום 16.9.15 עתרו המבקשים לתיקון בקשת האישור ולצירוף מועדון לקוחות "ריבוע כחול-דור אלון" כשמשיבה נוספת לתובענה ולבקשת האישור.

ביום 16.11.15 ניתנה החלטת בית המשפט המתירה את הצירוף וזאת בטרם הוגשה תגובתה של המשיבה, נוכח המשא ומתן שהתנהל בין הצדדים.

בשים לב לבקשת ההסתלקות המוסכמת מתייתר הצורך בצירוף מועדון לקוחות "ריבוע כחול-דור אלון".

ו. במשא ומתן שהתנהל בין הצדדים הובהר, כי מדובר בתקלה טכנית בהגדרת המבצעים במערכת המחשוב של המשיבה.

ז. לפנים משורת הדין, ומבלי להודות בטענות המבקשים, ביצעה המשיבה בדיקה מקיפה כדי לאתר את הלקוחות שרכשו מוצרים במסגרת שני המבצעים הנ"ל כדי לזכותם בהפרש ההנחה שאותה לא קיבלו.

החל מיום 30.4.15 זיכתה המשיבה את הלקוחות הנ"ל בסך כולל של 5,704 ₪ כעולה מתצהיר חשב אגף הכספים של המשיבה מר יוסי ממו.

ח. המשיבה מתחייבת שאם יפנה אליה לקוח אשר רכש מוצרים במסגרת אחד המבצעים דלעיל, מבלי שקיבל את ההנחה, תפעל המשיבה לזכותו באופן מיידי בגובה ההנחה שלא נתקבלה.

ט. משכך הגיעו הצדדים למסקנה לפיה ראוי לסיים את התיק על דרך של הסתלקות המבקשים מבלי שמי מן הצדדים מודה בטענות רעהו.

י. המשיבה מוכנה לשלם למבקשים גמול בסכום של 1,000 ₪ וכן שכ"ט עו"ד לב"כ המבקשים בסך כולל של 5,850 ₪ (כולל מע"מ) כנגד חשבונית מס כדין בתוך 30 יום ממועד אישור ההסתלקות.

י"א. הצדדים מבקשים כי בית המשפט יפטור אותם מן החובה לפרסם מודעה בדבר הגשת בקשת ההסתלקות.

י"ב. עוד מודגש, שהתחייבויותיה של המשיבה ניתנו לפנים משורת הדין מבלי להודות בעילה או טענה כלשהיא אשר בבקשת האישור.

י"ג. המבקשים מצדים ובא כוחם מתחייבים שלא ליטול חלק, במישרין או בעקיפין, בהגשת תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית כנגד המשיבה או גופים הקשורים אליה בעילה זהה או דומה לעילה נשוא התובענה וכן לא להגיש ולא להיות שותף בכל הליך כאמור כנגד המשיבה והגופים האמורים.

י"ד. לבקשה מצורפים תצהיר המבקש ותצהיר בא כוחו על כך שלא קיבלו כל טובת הנאה בקשר להסתלקותם מבקשת האישור ודחיית תביעתם האישית וזאת מעבר לגמול ולשכר הטרחה שיקבלו מן המשיבה ככל שבית המשפט יאשר את בקשת ההסתלקות.

ט"ו. לאחר שעיינתי בכל המפורט לעיל מסקנתי היא שההבנה אליה הגיעו הצדדים סבירה בנסיבות הענין ולפיכך אני מאשר את בקשת ההסתלקות בהתאם לסעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות.

ט"ז. אני מבטל את צירוף מועדון לקוחות "ריבוע כחול – דור אלון" כמשיבה נוספת בשים לב להודעתם של הצדדים כי נוכח הסדר ההסתלקות צירוף זה התייתר.

י"ז. אני נותן בזאת תוקף של פסק דין לכל ההתחייבויות שנטל על עצמו כל אחד מן הצדדים לפי המפורט בבקשת ההסתלקות המוסכמת.
כל האמור בהתחייבויות אלה מהווה חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.

י"ח. אני נעתר לבקשת הצדדים ופוטר אותם מלפרסם במודעה את דבר הגשת בקשת ההסתלקות, וזאת בהתחשב בכך שאין בהסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין (זולת כמובן לגבי המבקשים עצמם), ועיינו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נגד כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (מיום 22.12.2010) .

י"ט. ההצעה לתשלום גמול ושכר טרחת עו"ד סבירה, ולפיכך אני מחייב את המשיבה לשלם למבקשים גמול בסכום של 1,000 ₪ וכן שכר טרחת עו"ד לב"כ המבקשים בסכום כולל של 5,850 ₪ (כולל מע"מ) כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
התשלום יתבצע על ידי המשיבה במשרד ב"כ המבקשים בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין שאם לא כן, ישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

כ. לנוכח כל האמור לעיל אני מורה בזאת על דחיית תביעתם האישית של המבקשים ועל מחיקת בקשת האישור.

כ"א. ישיבת בית המשפט הקבועה בתיק זה לתאריך 28.3.16 – מבוטלת בזאת והמזכירות תעדכן את לוח הדיונים.

המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין אל:

1. ב"כ המבקשים – עוה"ד סאבר נסאר, עראבה.

2. ב"כ המשיבה – ע"י יועצה המשפטי ומזכיר החברה עוה" ד אמיר קוזקוב, פארק אפק, ראש העין.

3. מנהל בתי המשפט - לעדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, י"ט כסלו תשע"ו, 01 דצמבר 2015, בהעדר הצדדים.