הדפסה

נניקישוילי נ' אשדוד בע"מ ואח'

מספר בקשה:2
ננה נניקישוילי
ע"י ב"כ עו"ד יעקב עוז
המבקשת

נגד

  1. חב' נמל אשדוד בע"מ
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד נשיץ ברנדס ואח'
המשיבים

החלטה

1. בפניי בקשת התובעת למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט.
הצורך במינוי מומחה רפואי נומק בפער המשמעותי שנפער בין קביעת המומחה הרפואי מטעם התובעת לבין זה שמטעם הנתבעות.

2. הנתבעות הודיעו כי הן מותירות ההחלטה בעניין זה לשיקול דעת בית המשפט , אולם עתרו לכך ששכר טרחתו של המומחה מטעם בית המשפט יושת על התובעת.

3. במקרה דנא, אני סבור, שהפער בין קביעות המומחים מטעם הצדדים מצדיק ואף מחייב, מינוי מומחה מטעם בית המשפט.
ד"ר קדמי עמית, אורתופד מטעם התובעת- קבע נכות משוקללת בשיעור של 28.75% ואילו ד"ר גד ביאליק , אורתופד מטעם הנתבעות קבע, כי לא נותרה בתובעת נכות רפואית או תפקודית בעקבות התאונה, נשוא כתב התביעה.

4. לעניין שכרו של המומחה שימונה, לא מצאתי סיבה מדוע, והנתבעת גם לא נימקה בקשתה, יהיה זה נכון להטיל את שכרו של המומחה על התובעת, ועליה בלבד.
נראה לי, כי יהא זה הוגן בשלב זה לקבוע, שהצדדים יישאו בשכרו של המומחה בחלקים שווים והדבר יובא בחשבון במסגרת סיום ההליך.

5. לפיכך, אני ממנה את ד"ר שגיב שאול , סגן מנהל המחלקה האורתופדית בבית החולים קפלן ברחובות, טלפון- 089441211, 039531953, 0522232651, 088602046, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.

6. במידה ולמומחה נגיעה למי מהצדדים או מסיבה כלשהי מנוע המומחה מלקבל את המינוי מטעם בהמ"ש בתיק זה, יודיע לבהמ"ש תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.
 
7. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע ת, בעקבות האירוע מיום  13/3/2012 ובמיוחד יתייחס ל:
 
    א. האם לוקה התובע/ת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
    ב. האם  יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו/ה  בעתיד.
    ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע/ת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו/ה ומקצועו/ה.
ד.  האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן  - מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
    ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצ ב התובעת נכון להיום.
 
 8. הנני קוצב את שכ"ט המומחה בתחום האורתופדיה ומעמידו ע"ס 4500 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של המומחה עולה על הסכום הנקוב, יודיע לבהמ"ש ולצדדים תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.

9. כאמור לעיל, שכר הטרחה ישולם בידי שני הצדדים בחלקים שווים.
התובעת תפקיד, בתוך 20 ימים מהיום, את חלקה בשכר הטרחה בסך 2,250 ₪+ מע"מ. הנתבעת תעביר את חלקה בשכר הטרחה, בסכום כאמור, ישירות למומחה.

10. המומחה ישלח לב"כ הנתבעת אישור על ניהול ספרים ועל גובה ניכוי מס במקור תוך 10 ימים מקבלת המינוי. הנתבעת תשלם את שכר המומחה תוך 20 יום מקבלת מסמכים אלה אצל ב"כ הנתבעת.
ב"כ הנתבעת יבצע מעקב אחר הפעולות האמורות ואחר התשלום למומחה.
 
המזכירות תעביר למומחה את הודעת המינוי בתום 7 ימים מהיום ורק לאחר שהתובעת תפקיד את חלקה בשכר טרחת המומחה בקופת בית המשפט .
 
11. התובעת תתאם מועד לבדיקה בפני המומחה בתוך 30 יום מהיום.

12. חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים ככל האפשר תוך 30 יום מיום הבדיקה.
 
13. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
 
14.  הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם כאשר, תחשיבי נזק מטעם התובע יוגש עד  30 ימים לפני המועד שנקבע ומטעם הנתבעים עד 14 ימים קודם למועד קדם המשפט.
     
15. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד המבקש ביטולה או שינויה בבקשה בכתב שתוגש תוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו.
 
16. לתשומת לב הצדדים: בכל תגובה לבקשה, תגובה לתגובה או כיו"ב, יש לציין במקום בולט את מספר הבקשה. בנוסף, בהגשה מרחוק, יש להקפיד על תיוק מסמך מהסוג האמור במסגרת הבקשה המתאימה. מסמך שלא יענה על הדרישות המתאימות, בהמ"ש יתעלם ממנו והוא ייחשב כמסמך שלא הוגש.

ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ד, 28 מאי 2014, בהעדר הצדדים.