הדפסה

נימני ואח' נ' מרוחם ואח'

מספר בקשה:4
בפני
כב' השופט בנימין ארנון

מבקשים

חמוס (עמוס) נימני ו- 14 אח'
ע"י ב"כ עו"ד עפר ברזילי
ממשרד ח. נועם ושות' – עו"ד

נגד

משיבים

  1. עשהאל מרוחם
  2. יעקב בוארון
  3. שרה בוארון
  4. יהודית חזות

ע"י ב"כ עו"ד שמואל בן-אריה

החלטה

בהמשך להחלטת בית המשפט מיום 11.11.2014 להודעת הנתבעים מיום 23.2.15, ולהודעת התובעים מיום 25.2.15, הנני ממנה בזאת את שמאי המקרקעין מר אהרן בוץ, מרחוב ראול ולנברג 22/א, בית זמיר, רמת החייל, תל אביב, 69719 (טל': 052-XXXX563) (להלן: "שמאי המקרקעין") לשם מתן הכרעה סופית במחלוקות השמאיות שבין הצדדים לתובענה.
הצדדים ושמאי המקרקעין יפעלו בהתאם להצעת בית המשפט (שקיבלה את הסכמת הצדדים, וניתנה לה תוקף של החלטה) כפי שפורטה בפרוטוקול הדיון מיום 11.11.14.
התובעים והנתבעת 1 יהיו רשאים להמציא לשמאי בתוך 15 ימים מהיום כל מסמך וחוות דעת שימצאו ברשותם ואשר לדעתם הינם רלוונטיים לצורך הכנת השומה על ידי שמאי המקרקעין.
במידה ומי מהצדדים יחפוץ להעביר לשמאי המקרקעין שאלות הבהרה – יהיה עליו לעשות כן בתוך 15 ימים אשר ימנו ממועד קבלת חוות דעתו של שמאי המקרקעין. כל בקשת הבהרה שכ זו תועבר על ידי הצד המבקש לשמאי המקרקעין, לכל יתר הצדדים לתובענה, ולבית המשפט בו זמנית.
שמאי המקרקעין ישיב לשאלות ההבהרה אשר תופנינה אליו על ידי הצדדים, או ע"י מי מהם , בתוך 15 ימים אשר ימנו ממועד קבלתן.

גם תשובותיו של שמאי המקרקעין לשאלות ההבהרה אשר תופנינה אליו על ידי הצדדים, או על ידי מי מהם, וכן חוות הדעת אשר תוכן על ידו מתוקף מינויו על פי החלטה זו – תועברנה על ידו לכל הצדדים לתובענה ולבית המשפט בו זמנית.
הכרעתו של שמאי המקרקעין בסוגיות השמאיות שיועברו אליו על ידי מי מבין הצדדים - תהיה סופית.
מאידך, לצדדים תשמר זכותם לטעון טענות משפטיות לפני בית המשפט אשר יכריע בכל הסוגיות המשפטיות השנויות במחלוקת בין הצדדים.
בטרם יחל שמאי המקרקעין בהכנת חוות דעתו הוא יודיע בכתב לבית המשפט ולצדדים כי אין לו שום נגיעה למי מהצדדים לתובענה ו/או למחלוקות נושא התובענה המונעת ממנו מלבצע את תפקידו.
בטרם יחל שמאי המקרקעין במלאכתו – יסוכם מראש גובה שכר טרחתו במישרין בינו לבין באי כוחם של התובעים ושל הנתבעים, כל זאת - בהשתתפות של נציג מטעם חברת "רסקו", אשר בדיון שהתקיים ביום 11.11.14 התחייבה לשאת בתשלום מלוא שכר טרחתו.

מועד ישיבת קדם המשפט נדחה בזאת ליום 19.5.15 בשעה 08:30.

המזכירות תמציא החלטה זו לשמאי המקרקעין ולצדדים.
בנוסף, תמציא המזכירות לשמאי המקרקעין גם את פרוטוקול הדיון מיום 11.11.14.
מסמכים אלה יומצאו ע"י המזכירות באמצעות הפקסימיליה.
ב"כ הצדדים ימציאו החלטה זו לנציג חברת "רסקו" באמצעות הפקסימיליה עוד היום.
ניתנה היום, י' אדר תשע"ה, 01 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.