הדפסה

נוריאל כהן שיווק והפצה בע"מ נ' א.ע.ו סופר טיט בע"מ

בפני
כב' השופט חננאל שרעבי

תובעים

נוריאל כהן שיווק והפצה בע"מ
חברות 513120469

נגד

נתבעים

א.ע.ו סופר טיט בע"מ
חברות 514179795

החלטה
בהתאם לסמכות שניתנה לי בסעיף 5 לתקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים), התשס"ב - 2002, הנני מורה כדלקמן:
התיק נקבע לישיבה מקדמית ליום 11.2.13 בשעה 09:30 בפני כב' השופט/ת חננאל שרעבי.
בעלי הדין יתייצבו אישית לדיון האמור.
היה ומי מהצדדים הנו תאגיד - יתייצב לדיון נציג מטעמו הבקיא בעובדות ומוסמך לקבל כל החלטה על אתר, אלא אם המציא עד 7 ימים לפני מועד הדיון התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו כאמור יהיה זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית.

תשומת הלב מופניית לתקנה 214 יא' (ו) לתקנות בדבר תוצאות אי התייצבות כאמור, וכן לתקנות 143, 214 יא' ו- 146 לתקנות.
הצדדים יגיעו לדיון כשבידיהם כל מסמך אשר יש בו, לדעתם, לייעל את הטיפול בתיק.
כל בקשה בכל עניין מן העניינים המפורטים בתקנה 143 ובתקנה 214 יא' לתקנות, לרבות בקשה לביטול הישיבה המקדמית ולקביעת מועד לדיון בתובענה, תוגש לביהמ"ש תוך 20 ימים מהיום.
עד לישיבת קד"מ יגישו הצדדים כל בקשה שברצונם להעלות בקד"מ לרבות טענות מקדמיות.
צד שלא יעלה טענה מקדמית כלשהי או בקשה בישיבת קד"מ, לא יהיה רשאי להעלותה בשום שלב של הדיונים.  
צד אשר ימנע מלבקש בקשה כלשהי אשר הוא מעוניין בה ו/או מלהגיב לה, בתוך המועדים הנקובים לעיל, יחויב בהוצאות לאוצר המדינה ו/או לצד שכנגד בשל ייתור הצורך בקיום הדיון במועד שנקבע לכך, אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון.
על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 20 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל.
כל מסמך ו/או בקשה אשר יש להגיש לבית המשפט יוגש במישרין ובו זמנית אף לצד שכנגד שאחרת כל החלטה אשר תינתן בנוגע לבקשה כאמור תהא ניתנת לביטול.
הצדדים יופיעו לדיון שבידיהם כל המסמכים אשר לדעתם רלוונטים לדיון.
צד אשר ימנע מלבקש בקשה כלשהי אשר הוא מעוניין בה ו/או להגיב לה, בתוך המועדים הנקובים לעיל, עלול להיות מחוייב בהוצאות לאוצר המדינה ו/או לצד שכנגד בשל הצורך בקיום הדיון במועד שנקבע לכך,אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון.

ניתנה היום, י"ג כסלו תשע"ג, 27 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.