הדפסה

נוריאל כהן שיווק והפצה בע"מ נ' א.ע.ו סופר טיט בע"מ

בפני
כב' הרשמת הבכירה קרן מרגולין - פלדמן

התובעת/המשיבה

נוריאל כהן שיווק והפצה בע"מ
ח.פ. 513120469

נגד

הנתבעת/המבקשת
א.ע.ו סופר טיט בע"מ
ח.פ. 514179795

החלטה

בפניי התנגדות לביצוע שטרות, במסגרתה טענה המבקשת, כי השטרות נשוא תיק זה, הוחלפו על ידה בשטרות אחרים, במסגרת הסדר שנערך בין הצדדים, כי חלק מהמחאות שנמסרו במסגרת אותו הסדר נפרעו זה מכבר, וכי, על אף דברים אלו, הוגשו השטרות לביצוע.

ראוי לציין, כי תיק ההוצאה לפועל נפתח לביצוע שבע המחאות, ואין חולק כי בידי המשיבה נותרה המחאה נוספת, אשר זמן פרעונה מאוחר למועד פתיחת התיק, ואשר חוללה.

לשיטת המבקשת, ההסדר שנערך בין הצדדים ביום 28/2/12, מתייחס לחוב כולו, לרבות חוב בגין המחאות עתידיות, קרי, לרבות ההמחאה הנוספת כאמור.

המבקשת מבהירה, כי כנגד שלוש ההמחאות הראשונות בסדרת ההמחאות שהוגשו לביצוע כאן, נמסרו המחאות שנפרעו טרם פתיחת תיק ההוצאה לפועל בסך כולל של 19,076 ₪. ביחס להמחאות הנוספות וליתרת החוב על פי כרטיס הלקוח שהתנהל אצל המשיבה בעניינה של המבקשת, נמסרו המחאות נוספות, שלוש המחאות המשוכות מחשבונות של צדדים שלישיים ואשר מועד פרעונן חל בחודש מרץ 2012, ו – 24 המחאות נוספות לסילוק היתרה.

במסגרת הדיונים בבקשה לביטול עיקולים שהוטלו בתיק ההוצאה לפועל שבכותרת, הודיעה המשיבה, כי על פי הכרטסת שבידיה יש להעמיד את החוב על סך של 65,119 ₪ בלבד. עיון בכרטסת שצורפה מלמד, כי זו כוללת בחובה אף את החוב בגין ההמחאה הנוספת אשר חוללה, לדעת כל הצדדים, לאחר מועד פתיחת תיק ההוצאה לפועל. בהתאמה, החוב הנכון על פי הכרטסת, בהתחשב במועד פתיחת התיק, אינו עולה על 53,635 ₪, ומשסמכותו של ביהמ"ש נגזרת מכתב התביעה, בקשת הביצוע במקרה דנן, ומעילות התביעה הכלולות בו בלבד, הרי שהחלטה זו תתייחס, מכאן ואילך, לחוב על פי כרטסת התובעת נכון למועד פתיחת התיק, קרי, חוב זה, ולא לחוב המוצהר בפרוטוקול הדיון מיום 29/5/12, באשר חלק מרכיבי החוב בו ממילא לא הוגשו לביצוע כאן.

עוד עולה מעיון בכרטסת, אשר הופקה ביום 22/4/12, כי עד למועד הפקתה נפרעה, לכל הפחות, המחאה אחת מתוך רשימת ההמחאות אשר צויינה על ידי המבקשת בבקשתה כהמחאות שנמסרו תמורת ההמחאות נשוא בקשת הביצוע (ומשהוקטן שיעור החוב מהסך של 80,440 ₪ לסכום הנקוב מעלה, נכון למועד פתיחת התיק, הרי שממילא נדמה כי נפרעו המחאות נוספות מעבר לאותה המחאה) .

לשיטת המבקשת, הגשת ההמחאות נשוא תיק זה לביצוע לאחר שניתנו כנגדן המחאות אחרות של המבקשת ו/או של לקוחות המבקשת, ואלו אף נפרעו, מהווה גבייה כפולה שאין ליתן לה יד.

המבקשת איננה מכחישה כי נכון לשעה זו נותרה יתרת חוב לתשלום. הדברים אף מתיישבים עם תצהירה, ממנו עולה, כי מסרה המחאות עתידיות לתשלומים חודשיים, שווים ועוקבים, על פי הסיכום שבין הצדדים בנוגע ליתרת החוב, ואם יש ממש בטענה זו, הרי שלכאורה, מחזיקה המשיבה בידיה המחאות עתידיות אשר נועדו לפרוע את יתרת החוב הבלתי מוכחשת, והמשך החזקת המחאות אלו בידי המשיבה, בהנחה שהן אמנם בידיה, תוך המשך ניהול הליכי ההוצאה לפועל לגביית סכום זה כאן, ושעה שהמשיבה ממשיכה להחזיק בידיה, בנוסף, את ההמחאה שלא נכללה בבקשת הביצוע – יש בה משום חוסר תום לב וחשש לעשיית עושר שלא במשפט.

טענות המבקשת בנוגע למסירת השיקים החלופיים מתייחסות לאירועים שאירעו מחודש פברואר 2012 ואילך. המצהיר מטעם המבקשת לא התייצב לדיון, ואולם, נציג אחר מטעם המבקשת, אשר התייצב לדיון, נחקר על הטענות שבתצהיר והעיד, כי הוא עצמו מעורה בהתנהלות המבקשת מאז חודש פברואר 2012, ואף העיד, כי הוא עצמו ערך את ההסכם עם נציג המשיבה, במסגרתו נמסרו ההמחאות החלופיות נשוא ההתנגדות.

נראה אם כן, כי העד אשר נחקר כאן יכול להעיד על כל העובדות הרלוונטיות להתנגדות, ולא נגרם נזק של ממש מכך שהמצהיר מטעם המבקשת לא התייצב לדיון, שהרי הדיון לא נדחה והתקיים לגופו.

לגופם של דברים, הטענות שבתצהיר לא קרסו והעד חזר על הטענות ואף הבהירן. הטענה היחידה בתצהיר אשר נותרה בלתי מפורטת, נוגעת לפרטי ההמחאות אשר לכאורה נערכו על ידי המבקשת, משוכות מחשבונו האישי של מועתז ג'אבר, לפרעון יתרת החוב הבלתי מוכחשת על פי הכרטסת בסך של 33,937 ₪, סכום הכולל בתוכו גם את ההמחאה שאינה כלולה בתיק ההוצאה לפועל.

בהתאמה, ניתן לומר, כי לבד מטענה כללית בדבר עריכת המחאות כאמור, אין בפניי פרטים מלאים של אותן המחאות, ואף לא העתק שלהן, ולמעשה, לא אף לא נטען באופן מפורש כי ההמחאות האמורות נערכו ואף נמסרו לידי המשיבה.

מכל האמור עולה, כי למבקשת טענות הגנה טובות כנגד החוב נשוא תיק ההוצאה לפועל, המפורטות די הצורך, למעט לעניין פירוט טענות ההגנה ביחס לסך 22,089 ₪ (יתרת החוב, על פי הכרטסת, הבלתי מוכחשת בניכוי השטר שלא נכלל בבקשת הביצוע).

משנטענו הטענות בעניין חוב זה באופן כללי ובלתי מפורט, אני רואה לנכון לקבוע, כי ביחס לשיעור חוב זה בלבד, ראוי היה ליתן למבקשת רשות להתגונן בכפוף להפקדה ראויה.

ביחס ליתר החוב, כאמור, מדובר בטענות מפורטות די הצורך, ואם יתברר כי יש בהן ממש – הרי שבפי המבקשת הגנה ראויה כנגדו, שיש ליתן בגינה רשות להתגונן.

יחד עם זאת, במסגרת ההליכים בתיק זה הוטלו עיקולים על כספים המגיעים למבקשת בסכום העולה על הסכום האמור, ועל פי תשובות המחזיקים והחלטות קודמות שניתנו כאן, בידי ב"כ המשיבה מוחזקים בנאמנות סכומים העולים על הסכום האמור.

במצב דברים זה, אינני רואה מקום וצורך להורות על הפקדת ערובה נוספת כלשהי, ואני רואה לנכון ליתן למבקשת את הרשות להתגונן.

החוב בתיק ההוצאה לפועל יועמד, בשים לב לאמור מעלה, על סך של 53,635 ₪, בהתאם לכרטסת הזוכה (קרן, נכון ליום פתיחת תיק ההוצאה לפועל), ואם יבקשו הצדדים להגדיל את החוב ולצרף לתיק ההוצאה לפועל את ההמחאה הנוספת, תישקל הבקשה בנפרד.

הוצאת הבקשה בסך 3,000 ₪ - יושתו בהתאם לתוצאות בתיק העיקרי.

תשומת לב המשיבה (הזוכה) לכך שעליה לשלם את הפרשי האגרה הנוגעים לפתיחת התיק בביהמ"ש, ככל שקיימים.

התיק יועבר למנ"ת, ע"מ שיינותב לשופט וייקבע לדיון.

ההליכים בתיק ההוצל"פ מעוכבים כולם, וב"כ הצדדים יעבירו החלטה זו ללשכת ההוצל"פ בחדרה - לשם יישומה.

המזכירות תשלח עותק החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ב כסלו תשע"ג, 26 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.