הדפסה

נג'אר ואח' נ' ס.אבראהים עבודות אבן ופיתוח בע"מ

בפני
כב' השופטת יפעת מישורי

תובעים

  1. סאמר נג'אר
  2. תאמר נאג'ר

נגד

נתבעת

ס.אבראהים עבודות אבן ופיתוח בע"מ

החלטה

הצדדים מוזמנים לישיבת הוכחות וגמר ליום 25.2.2014 בשעה 11:30.
 
הצדדים מופנים להוראות פרק ט"ז 1 של תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, ויפעלו להגשת תצהירי עדות ראשית על פיהם, במידה וטרם הוגשו.

ככל שמדובר בתיק בו ניתנה רשות להגן/התקבלה התנגדות, אזי אם הנתבע מסתפק בתצהיר שהוגש מטעמו בבקשת הרשות להגן/התנגדות, עליו להודיע זאת לביהמ"ש ולצד שכנגד במועד בו נקבע כי עליו להגיש תצהירי עדות ראשית.
 
על התובע/ת לשלם מחצית שניה של האגרה לא יאוחר מ-20 יום לפני מועד ישיבת ההוכחות. בהיעדר תשלום מחצית שנייה במועד, תימחק התובענה/הודעה לצד ג'. התראה נוספת לא תישלח!

האמור בסעיף זה לעיל לא יחול על בעלי הדין להם הוקנה פטור מחובת תשלום אגרה על פי סעיף 19 לתקנות ביהמ"ש (אגרות), התשס"ז-2007.
 
הצדדים ידאגו לזימון עדיהם לישיבה הקבועה. יובהר כי מועד הישיבה לא יידחה עקב אי התייצבות עד שלא זומן כדין.
 
לישיבה מוקצבת כשעה ועל הצדדים להיערך לחקירות קצרות וסיכומים בעל-פה בתום ישיבת ההוכחות.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ג, 04 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.