הדפסה

נגה ואח' נ' ארד יואב שירותים בע"מ

ניתן ביום 24 מרץ 2015

1.אביטה נגה
2.בלטה פנטאביל
המערערים
-

ארד יואב שירותים בע"מ
המשיבה

לפני: השופטת רונית רוזנפלד, השופטת לאה גליקסמן, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה
נציג ציבור (עובדים) מר שלום חבשוש, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' יודפת הראל-בוכריס

בשם המערערים - עו"ד אלישע דיקמן
בשם המשיב - עו"ד אמיר קליינמן

פסק דין

לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים (השופט דניאל גולדברג ונציגי הציבור גב' טובה לוי ומר אברהם מנצורי; ס"ע 45313-03-10).
במהלך הדיון בערעור הוצע לצדדים להגיע להסכמה כדלקמן:
א. לסכום שפסק בית הדין האזורי, יתווספו הסכומים כפי שהם מפורטים בתלושי השכר של כל אחד משני התובעים בגין הזכויות הסוציאליות השונות (נסיעות, הבראה, חופשה, חגים. זאת מן הטעם , שהסכומים כפי שהם מופיעים בתלושים נזקפו על ידי בית הדין האזורי כשכר עבודה. לסכומים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד סיום העבודה (30.11.08) עד למועד התשלום בפועל.
ב. המערערים לא יעמדו על הערעור ככל שהוא מתייחס לפסיקת בית הדין האזורי לעניין גמול שעות נוספות.
ג. בית הדין יפסוק לפי שיקול דעתו הוצאות לזכות המערערים בגין ההליכים שניהלו בבית הדין האזורי בסכום גבוה ממה שפסק בית הדין האזורי.
ד. בית הדין יפסוק לפי שיקול דעתו הוצאות לזכות המערערים בגין ההליך בבית דין זה.
ה. המשיבה תוציא מכתב שחרור של פוליסת ביטוח המנהלים שנוהלה על שם המערערים.

הצדדים הסכימו להצעת בית הדין. בהתאם למוצע בסעיף א' לעיל, הצדדים הסכימו כי סכומי הזכויות הסוציאליות שבית הדין מנה, כפי שה ם מפורט ים בתלושי השכר של שני המערערים , הם:
המערער 1 אביטה נגה - 7,378 ₪.
המערער 2 בלטה פנטאביל – 6,779 ₪.

ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים כאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל. בהתאם לאמור בסעיפים 2(א) ו-3 לעיל, המשיבה תשלם למערער 1 - 7,378 ש"ח, ולמערער 2 - 6,779 ש"ח. לסכומים אלו יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד סיום העבודה (30.11.08) עד למועד התשלום בפועל. למען הסר ספק, סכומים אלה ישולמו למערערים בנוסף לסכומים שפסק להם בית הדין האזורי.
כמו כן, המשיבה תוציא מכתבי שחרור של פוליסות ביטוח המנהלים שנוהלו על שם המערערים.
אשר להוצאות משפט– לאחר שעיינו בכלל חומר התיק ושמענו את טענות הצדדים בנושא, הגענו לכלל מסקנה בדבר פסיקת הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין ההליכים בבית הדין האזורי ולפני בית דין זה כמפורט להלן.

בית הדין האזורי שקיבל את תביעת המערערים בחלקה, ודחה את תביעת המשיבה נגדם פסק לזכות כל אחד מהמערערים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 4,000 ₪. עיקר טענות המערערים לעניין שיעור ההוצאות שפסק בית הדין האזורי התייחס לתביעה שהגישה המשיבה נגדם, שהייתה תביעת סרק, ובגינה נגרמו להם הוצאות ניכרות. נציין כי בנסיבות המקרה מדובר במערערים אשר הועסקו אצל המשיבה, חברה המספקת שירותי ניקיון ותחזוקה לגופים שונים, בתפקידי ניקיון ותחזוקה בשכר מינימום שעתי. המשיבה תבעה לחייב את המערערים ביחד או לחוד בסך של 120,000 ש"ח, וזאת משלטענתה המערערים גזלו את פרנסתה והתעשרו על חשבונה שלא כדין, כאשר עשו שימוש בקשרים ובידע שרכשו בתקופת עבודתם אצלה, פעלו מאחורי הקלעים לטרפד את חידוש ההסכם שבינה לבין בית היתומים בו הם עבדו ושידלו את בית היתומים לקבל מהם שירותים באופן ישיר. המשיבה טענה כי בכך המערערים הפרו את חובת הנאמנות, ההגינות ותום הלב כעובדיה, גרמו עוולה של גרם הפרת חוזה וכן ביצעו עוולה של עשיית עושר ולא במשפט. בדחותו את התביעה, ציין בית הדין האזורי כי "מדובר בתביעה קנטרנית וטורדנית, בלתי מבוססת שהוגשה בחוסר תום לב". לא זו אף זו, המשיבה עמדה על תביעתה אף שבית הדין המליץ לפניה לא אחת למחוק אותה.
בנסיבות אלה מקובלת עלינו טענת המערערים כי יש לחייב את המשיבה בהוצאות בסכום גבוה, שישקף באופן הולם את התייחסותו של בית הדין האזורי לעצם הגשת התביעה כמו גם לדרך התנהלות המשיבה בקשר אליה [ראו והשוו לע"ע 35727-11-12 ביטחון לאומי 1992 ע.נ בע"מ - פודולסקי אלכסנדר (25.1.2015) ]. אשר על כן, אנו קובעים כי בנוסף לסכום ההוצאות שפסק בית הדין האזורי, המשיבה תשלם לכל אחד מהמערערים הוצאות ההליך בבית הדין האזורי, כולל שכר טרחת עורך דין, בסך של 10,000 ש"ח.
נוסף על כך, המשיבה תשלם לכל אחד מהמערערים הוצאות הליך הערעור, כולל שכר טרחת עו"ד, בסך של 4,000 ש"ח.
סוף דבר -
בהתאם להסכמת הצדדים:
המשיבה תשלם למערער 1 סך של 7,378 ש"ח, ולמערער 2 סך של 6,779 ש"ח. לסכומים אלה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד סיום העבודה (30.11.08) עד למועד התשלום בפועל. סכומים אלה ישולמו למערערים בנוסף לסכומים שפסק בית הדין האזורי.
המשיבה תוציא מכתבי שחרור של פוליסות ביטוח המנהלים שנוהלו על שם המערערים.
אשר להוצאות:
בנוסף לסכום ההוצאות שפסק בית הדין האזורי, המשיבה תשלם לכל אחד מהמערערים הוצאות ההליך בבית הדין האזורי בסך של 10,000 ש"ח.
המשיבה תשלם לכל אחד מהמערערים הוצאות הליך הערעור בסך של 4,000 ש"ח.
ניתן היום, ד' ניסן תשע"ה (24 מרץ 2015), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

רונית רוזנפלד,
שופטת, אב"ד

לאה גליקסמן,
שופטת

סיגל דוידוב-מוטולה,
שופטת

מר שלום חבשוש,
נציג ציבור (עובדים)

גברת יודפת הראל בוכריס,
נציגת ציבור (מעסיקים)