הדפסה

מ.מ. בשר בכל ביס בע"מ ואח' נ' קבוצת אלימלך דהאן בע"מ

בפני

כב' הרשם מסבאח קבאני

מבקשת

קבוצת אלימלך דהאן בע"מ

המשיבים
נגד

  1. מ.מ. בשר בכל ביס בע"מ
  2. אסף משיח
  3. משיח ובניו יבוא ושווק מוצרי צריכה בע"מ

החלטה

נשוא הדיון שבפני שהתארך יתר על המידה ויתר על הנדרש הינו בקשה לביטול צו עיקול זמני שאושר כחוק על פי החלטה מיום 15.9.14 ובעקבות ועל סמך תובענה כספית עקב הפרת הסכם / חוזה שנערך בין התובעים לבין הנתבעת.

מטעם התובעים העיד בפני בשני הדיונים מיום 12.11.14 ומיום 7.12.14 המצהירים מטעם הצדדים שלאחר עיון חוזר בחקירותיהם, בתצהירים, בבקשה העיקול המקורית וכן הבקשה לביטול אותו עיקול, סיכומי הצדדים כולל השלמה מטעם ב"כ הנתבעת והתשובה לסיכומים ולהשלמה מטעם ב"כ התובעים נחה דעתי שדין צו העיקול כפי שאושר להשאירו על כנו וכי דין הבקשה לביטול אותו צו עיקול להידחות כל זאת לאור המסקנות אליהם הגעתי כפי שיפורטו להלן:

1. לאחר שבפני כב' בית המשפט השלום בתל אביב הוגשה ומתנהלת תובענה מטעם הנתבעת כאן כנגד התובעים כאן, התובענה נשוא הדיון הוגשה בפני בית המשפט זה ובמסגרתה אושר צו העיקול כפי שאושר. (ענין הסמכות המקומית לא עלה בשני התיקים, והדבר תמוה בעיניי).

2. הנתבעת מבקשת הביטול תקפה את צו העיקול וביקשה ביטלו ממס' טעמים:

א. צו העקול לא נמסר לנתבעת, במועד הקבוע באותו צו, אולם במהלך הדיון בפני הנתבעת זנחה טענה זו על ידי כך שלא ביקשה לזמן את המצהיר מטעם התובעת לכל דיון ולא ביקשה לחקור אותו על תצהירו בנדון, לפיו הוא הצהיר שהצו נמסר בתוך המועד הקבוע וכדין.

ב. דין ההליכים במסגרת התובענה נשוא הדיון להיות מעוכבים ו/או מושהים עקב קיומו של הליך זהה ודומה על סמך אותם עילות ו/או עובדות ובעניין אותם סעדים, פיצויים בגין הפרת הסכם ו/או מחמת בטלות אותו הסכם וכמפורט בבקשה לעיכוב ולהשהיית הליכים ועיכובם עקב קיומו של הליך תלוי ועומד בבית המשפט אחר, ואשר טרם הוכרעה וכאשר צו העיקול שאושר, אושר לפני הגשת אותה בקשה שזכתה לתשובה עניינית והתנגדות מטעם התובעת כאן. כך שאין ולא מצאתי כל מקום ו/או הצדקה לביטול צו העיקול מטעם זה. אציין רק שהצעת ב"כ התובעים בפני בית המשפט השלום בתל אביב לאחד את הדיון בשתי התובענות נדחתה על ידי הנתבעת, ומכל מקום לא קיבלה הסכמת ב"כ הנתבעת, לכל הפחות עד כה אף שככל שטענות ב"כ הנתבע בדבר זהות העילות, העובדות ואף הסעדים היתה אמורה להביא להסכמה לאיחוד הדיון, אם כי אין בכוונתי להכריע בשאלה זו אף בהעדר סמכות. (שאלה מוזרה נוספת עולה והיא מדוע לא הוגשה כל בקשה למחיקת או דחיית אחת התובענות על הסף)

ג. סיכויי התובענה להתקבל שואפים לאפס:

אין אני שותף לדעתו ועמדתו של ב"כ הנתבע מאחר ולכאורה ההסכם שנערך בין הצדדים, לפיו הנתבעת מעניקה לתובעים בלעדיות לשווק את מוצרי החברה האמריקאית בארץ וכעולה לכאורה מלשון ההסכם שצורף , בין החברה האמריקאית לבין הנתבעת אינו מעניק לנתבעת "בלעדיות" וכמו כן בהתנהגות הנתבעת והחברה האמריקאית בהגישה תביעה ו/או התראות כנגד צדדים שלישיים לשם הגנה על זכויות היוצרים של החברה האמריקאית והבלעדיות הנטענת לזכות הנתבעת הדבר לא בא לידי ביטוי עת הגישו את התובענה ללא שיתוף התובעים או צירופם בתור תובעים, שהרי ההגנה על זכויות היוצרים של החב' האמריקאית ו/או זכויות הבלעדיות הנטענות לטובת הנתבעת לבין התובעים לפיו התיימרה הנתבעת להעביר זכויות ההפצה הבלעדית לתובעים, וכי כל הפרה של זכויות נטענות אלה פוגעת בראש ובראשונה, לפחות כלכלית זכויות התובעים שאמורים ליהנות מהבלעדיות וכל הפרה כזו תגרום להם נזקים וחסרון כיס לפני גרימת נזקים כאלה לנתבעת ו/או לחב' האמריקאית ואין נפקא מינא אם ההפרה היתה על ידי הפצת מוצרים מזויפים שאינם מתוצרת החב' האמריקאי ת .

ד. דין הצו להתבטל משיקולים שביושר:

אמת ונכון ששיקולים שביושר עלולים לעמוד רועץ בפני הצד שמבקש סעד של עיקול זמני שהינו ומטבעו סעד שביושר שההלכה הפסוקה קובעת, שעל מבקש אותו סעד לבוא לבית המשפט בידיים נקיות, בתום לב כמו גם השיקולים של הכבדה על ביצוע החיובים על פי פס"ד שיינתן לכשיינתן כנגד הנתבעת וכן השיקולים של הכבדת יתר ופגיעה בזכויותיה המוגנות של הנתבעת שהנזק העלול להיגרם לה עקב מתן הצו יהיה נזק רצינ י שלא יהיה ניתן לפצותה בגינו בכסף ובמיוחד כאשר מצבם הכספי והכלכלי של התובעים אינו מאפשר ולא יאפשר להם לשפות את הנתבעת בגין נזקים והפסדים אלה שעלולים להגיע עד כדי התמוטטות כלכלית ואוב דן כללי של הנתבע ועד חיסול עסקיה כטענת הנתבעת.

גם בענין זה נחה דעתי שדין טענה זו בנסיבות להידחות לאחר שלא שוכנעתי שהתובעים באו בפתח בימ"ש בידיים לא נקיות, אף שבמסגרת התובענה והבקשה להטלת העיקולים לא גילתה ענין קיומו של הליך דומה, זהה או בעל השלכות ממשיות על ההליך נשוא התובענה, לאור התרשמותי שהנתבעת חטאה באותו חטא של אי גילוי נאות של זכויותיה הכספיות ו/או הרכושיות לענין יכולתה הכלכלית ואיתנותה הפיננסית על ידי סירוב לגלות כלל נכסיה ולאחר שהתברר כי זכויותיה הרכושיות משועבדות, ואינן ניתנות למימוש מבלי להבטיח זכויות הצדדים השלישיים, בעלי זכויות השעבוד אם כי ייתכן וחלק מהשעבודים הרובצים על חלק מנכסיה, ו/או זכויותיה בטלים ו/או אמורים להתבטל ו/או ניתנים לביטול או שהם מכסים כלל החובות המובטחים על ידי אותם שעבודים או אף ששעבודים אלה או חלק מהם הוקמו להבטחת קבלת אשראים ו/או הלוואות ו/או התחייבויות עסקיות שטרם באו לעולם במלואם ו/או אף בחלקם.

יחד עם זאת ייתכן וצו העיקול שאושר תפס כספים ו/או זכויות כספיות העולה על סכום התובענה.

לאור כל האמור לעיל ומבלי להכנס לפרטי היקף זכויותיה הכספיות והרכושיות ואיתנותה הכלכלית של הנתבעת הגעתי למסקנה שדין הבקשה לביטול העיקולים בשלב זה להידחות ואני דוחה אותה בזה תוך שמירת זכויות הנתבעת לזכות בביטול העיקולים עם הפקדת סכום התביעה בסך של 1,700,000 ₪ במזומן ו/או בערבות בנקאית צמודה, בלתי מותנית ובלתי מוגבלת בסכום ומיום ההפקדה. ככל שמצבה הכלכלי הנטען איתן אף מעבר לסכומים הנ"ל כטענתה.

אציין רק שכניסה לכל הפלפולים והזכויות הכספיות והכלכליות של הנתבעת אינה דרושה להכרעה אליה הגעתי ואינני מתכוון להכנס לשטחו זה, כמו כן לאור ההארכה הבלתי מובנת והמיותרת מטעם הנתבעת הן במסגרת כתב בית הדין והן בחקירה בדיון בפני הביאה אותי להחלטה שלא לחייב בהוצאות בשלב זה ותוך שמירת הזכויות.

המזכירות תמציא העתק מהחלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישורי מסירה.

ניתנה היום, כ"ו כסלו תשע"ה, 18 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.