הדפסה

משק קלוסקי בע"מ נ' IDRIS ABDELMAGID

ניתנה ביום 20 יולי 2015

משה קלוסקי בע"מ המבקשת

Mohamed Ahmed Mohamed Haroun המשיב

בשם המבקשת: עו"ד מרים אברמוביץ אזולאי
בשם המשיב: עו"ד תמיר שטיינוביץ

ה ח ל ט ה

השופט משה טוינה

לפני בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת חופית גרשון-יזרעאלי; ס"ע 53396-10-12), מיום 16.3.15, בו חויבה המבקשת לשלם למשיב סכומים שונים בגין תקופת עבודתו אצלה וסיומה בסך כולל של 53,249 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל. בנוסף, הטיל בית הדין על המבקשת לשלם למשיב שכר טרחת עו"ד בסך 7,500 ₪.

הרקע לבקשה:

המשיב, נתין זר אזרח סודן, הועסק על ידי המבקשת החל מיום 25.10.05. ביום 5.9.12 הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים בנסיבות שנויות במחלוקת.

בתביעה שהגיש לבית הדין האזורי, עתר המשיב לחייב את המבקשת לשלם לו פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת, ופיצויי על פיטוריו ללא שימוע. עוד עתר המשיב לגמול על העסקה בשעות נוספות ו לזכויות סוציאליות נלוות לרבות לזכויות מכוח צו ההרחבה בענף החקלאות (להלן-צו ההרחבה.(
על רקע הטענות בכתב ההגנה נדרש בית הדין קמא למחלוקות הבאות:
הראשונה, נוגעת לתחולת צו ההרחבה ביחסים שבין הצדדים ולזכויות הנלוות שהן הביטוי לחלות הצו; השנייה, נוגעת לנסיבות סיום הקשר וכפועל יוצא מכך לזכותו של המשיב לפיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, ופיצוי בגין פיטורים ללא שימוע; השלישית, נוגעת לזכאות המשיב לגמול שעות נוספות. מחלוקת נוספת היא בייחס לזכויות נלוות שקמו למשיב מכוח עבודתו במבקשת שלא על בסיס צו ההרחבה המחלוקת האחרונה מתייחסת לטענת קיזוז שהעלתה המבקשת.
בפסק הדין מושא הבקשה, קיבל בית הדין האזורי את תביעת המשיב בחלקה, וקבע כך:

א. באשר למחלוקת הראשונה זו מעוררת שתי סוגיות עובדתיות עיקריות, האחת, שאלת עיסוקו של המשיב בשרות המבקשת והשנייה, שאלת עיסוקם של מרבית עובדי המבקשת . בית הדין קיבל את טענת המבקשת לפיה המשיב עבד בעבודות תחזוקה וכן קבע כי על אף שהמבקשת עוסקת גם בעבודות חקלאות לא הוכיח המשיב שעיקר עיסוקה של המבקשת בחקלאות. כפועל יוצא מקביעות אלה הגיע בית הדין למסקנה כי אין תחולה לצו ההרחבה ביחסים שבין הצדדים ולפיכך רכיבי התביעה שנתבעו מכוח צו ההרחבה, נדחו.

ב. באשר למחלוקת השנייה קיבל בית הדין את גרסת המשיב לפיה פוטר מן העבודה ללא שימוע וללא הודעה מוקדמת. בקשר לכך נקבע כי המבקשת נמנעה מהבאת העד הרלוונטי המכיר את העובדות מידיעה אישית היכול לתמוך בטענתה לפיה המשיב התפטר בדרך של זניחת מקום העבודה. לפיכך, פסק בית הדין לטובת המשיב פיצויי פיטורים בסך 17,235 ₪, פיצוי חלף הודעה מוקדמת בסך 4,099 ₪ וכן פיצוי בגין פיטורים ללא שימוע בסך 5,000 ₪.

ג. באשר למחלוקת השלישית קבע בית הדין כי במרבית תקופת העבודה חל תיקון 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958 וביחס לתקופה שקדמה לכניסתו לתוקף הפנה בית הדין לפרשת ימית ( ע"ע ( ארצי) 212/06 ימית א. ביטחון (1988) בע"מ – אלי אפרים, מיום 12.11.08), לפיה כפוף להוכחת " דבר מה ראייתי" על ידי העובד עובר נטל ההוכחה למעסיק להוכחת גרסתו בדבר שעות עבודתו של העובד. בקשר לכך נקבע כי מתלושי השכר עולה כי לא שולמה למשיב תמורה מלאה בגין עבודה בשעות נוספות וכי המבקשת לא הציגה במסגרת ראיותיה ראיות בשאלת היקף שעות העבודה של המשיב ולא סתרה את טענותיו בדבר העסקתו במתכונת קבועה. פסק הדין מוסיף כי דוחות נוכחות צורפו רק לסיכומיה של המבקשת ואלה לא התקבלו כראיה מאחר שמדובר במסמכים בכתב יד ללא שם העובד והמעביד בכותרת שלא נתמכו בתצהיר, מבלי ניתנה למשיב הזדמנות להתייחס אליהם בשלב חקירת עדי המבקשת. לאור קביעות אלה, בהעדר ראיות מצד המבקשת, ובהתאם לנתונים שהובאו מצד המשיב, תביעת המשיב בגין עבודה בשעות נוספות התקבלה במלואה והמבקשת חויבה לשלם לו סך של 15,208 ₪.

ד. באשר לזכויות הסוציאליות קיבל בית הדין את תביעת המשיב וקבע כי הוא זכאי לפדיון דמי הבראה בסך של 2,278 ₪ ( לאחר קיזוז הסכום ששולם בשנים 2011-2012 בסך של 2,832 ₪); פיצוי בשל אי ביצוע הפרשות לפנסיה בסך של 9,429 ₪. תביעת המשיב לדמי חגים נדחתה.

ה. בפסק דינו דחה בית הדין קמא את טענת המבקשת לקיזוז.

ו. בנוסף חייב בית הדין את המבקשת לשלם למשיב שכר טרחת עו"ד בסך של 7,500 ₪.

שני הצדדים הגישו ערעורים על פסק דינו של בית הדין האזורי. המבקשת עתרה כנגד כלל קביעותיו של בית הדין קמא, לרבות לעניין פסיקת תמורה בגין עבודה בשעות נוספות, דמי הבראה, פיצוי בשל אי ביצוע הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורים, פיצוי חלף הודעה מוקדמת, פיצוי בגין פיטורים ללא שימוע, וכן דחיית טענותיה לקיזוז. ערעור המשיב סב בעיקרו על קביעת בית הדין בדבר אי תחולת צו ההרחבה על יחסי העבודה בין הצדדים ורכיבים הנובעים מתחולתו, וכן על אי פסיקת דמי חגים, הלנת שכר ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

במקביל להגשת הערעור, הגישה המבקשת את הבקשה שלפני לעיכוב ביצוע פסק הדין. במסגרת הבקשה טוענת המבקשת כי סיכויי הערעור טובים ואת עיקר טענותיה בהקשר זה היא מפנה נגד קביעות בית הדין בעניין גמול בגין עבודה בשעות נוספות ונסיבות סיום יחסי העבודה בין הצדדים.

בכל הנוגע למאזן הנוחות טוענת המבקשת כי ככל שיבוצע פסק הדין, לא ניתן יהיה להיפרע מהמשיב, בשל היותו עובד זר המתגורר בארץ באופן זמני. עוד מציינת המבקשת כי המשיב אינו בעל נכסים, הוא מועסק באופן זמני ומגוריו ועבודתו בישראל אינם מאושרים כדין. המבקשת מוסיפה כי המשיב עצמו הבהיר, באמצעות בא כוחו במהלך הדיון בבית הדין קמא, שאיננו מחזיק בחשבון בנק. בנסיבות אלה, כך לטענת המבקשת, יהיה זה בלתי אפשרי להשיב את המצב לקדמותו ככל שישולם למשיב הסכום הפסוק ויתקבל הערעור. לטענת המבקשת למשיב לא יגרם כל נזק מעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור שכן הכספים שומרים על ערכם הריאלי עד ליום תשלומם בפועל.
המשיב מתנגד לבקשה וטוען כי הבקשה היא מאמץ נוסף מצד המבקשת לחמוק מתשלום זכויות יו. בהקשר זה נטען כי ענייננו בתביעה שנפתחה לפני למעלה משלוש שנים כאשר במהלך ההתדיינות פסלה המבקשת ניסיונות פשרה ועשתה כל מאמץ להאריך בהליך במטרה להבריח נכסים ולהימלט מתשלום. בקשר לכך נטען כי בעקבות ריבוי התביעות שהוגשו כנגד המבקשת על ידי עובדיה לשעבר במהלך שנת 2012 הקימה המבקשת חברה חדשה והחלה להעביר את נכסי החברה ועובדיה לחברה זו ובכך לרוקן את המבקשת מתוכן ונכסים. בנסיבות אלה, טוען המשיב כי יש לדחות את הבקשה ולחילופין התבקש בית הדין להורות על הפקדת הסכום הפסוק בקופת בית הדין.

בתשובה לתגובה חוזרת המבקשת על האמור בבקשתה ומדגישה את היותה חברה מבוססת, בעלת היקף פעילות נרחב הפרושה על פני מספר תחומים. המבקשת הסבירה כי השינוי המבני הבא לביטויי בהקמת החברה החדשה וייחוד קטע מהפעילות לאותה חברה; נעשה בהמלצת יעוץ חיצוני ואין ב ו כדי להפחית במידת איתנותה הפיננסית ולרמז על ניסיון להברחת נכסים .

דיון והכרעה
נקודת המוצא בדיון בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין היא כי הגשת ערעור אינה מעכבת את מימוש פסק הדין משהלל הוא כי הזוכה, זכאי לממש את פרי זכייתו באופן מידי. לפיכך סטייה מנקודת מוצא זו מוצדקת רק אם עומד המבקש בשני תנאים: האחד - סיכויי הערעור להתקבל טובים השני - הנזק היחסי שייגרם למבקש מאי היענות לבקשה גדול מן הנזק הצפוי למשיב אם יעוכב הביצוע (מאזן הנוחות); (ע"א 8374/13 איי.פי.סי. טכנולוגיות ייבוא ושיווק בע"מ נ. ג'או ויז'ן אינק, מיום 10.3.14). בין שני התנאים מתקיים יחס של "מקבילית כוחות", באופן שככל שסיכויי הערעור טובים יותר כך ניתן להקל בדרישה לנטיית מאזן הנוחות לטובת המבקש, ולהיפך (ע"א 136/14 דן אופ בע"מ נ. קורנוקופיה אקוויטיז בע"מ, מיום 10.3.14). במסגרת בחינת מאזן הנחות נפסק כי עצם העובדה שהזוכה בדין הינו נתין זר איננה לכשעצמה מצדיקה את עיכוב ביצוע פסק הדין וכל מקרה יש לבחון לגופו מתוך מתן ביטויי לעבודה שמדובר בזכויות מכוח חוקי המגן להן זכאי העובד מכוח ע בודתו וסיומם של יחסי עובד מעביד (ע"ע (ארצי) 6204-07-11 אודר הנדסה ובניין בע"מ - סטנילה צ'יפריאן אאורל (26.12.11)).

בענייננו עיקר הערעור נסוב על הכרעות עובדתיות של בית הדין קמא שאין זו מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בהן. עם זאת, למקרא הודעת הערעור של המבקשת ומעיון ב פסק הדין, עולה לכאורה, כי בשתי סוגיות יש למ בקשת טענה לטעות משפטית שמצריכות בירור : פסיקת גמול על העסקה בשעות נוספות המבוססות על דוחות הנוכחות שצירפה לסיכומיה והעמידה בפני המשיב בהליך גילוי המסמכים; וטענת הקיזוז הנוגעת להעמדת מגורים למשיב והסדרת ביטוח רפואי לאחרון על חשבונה – שבשתיהן נמנע בית הדין קמא מלבחון את טענות המבקשת לגופן.

מצד מאזן הנוחות הרי שזה תומך בקבלת הבקשה שכן ספק גדול אם בנסיבות המקרה כאן תוכל המבקשת להשיב לעצמה כספים שתשלם למשיב היה ויתקבל יתקבל ערעור המבקשת כולו או חלקו. בנסיבות אלו דחיית הבקשה תעשה את זכות הערעור פלסתר.

לאור האמור ומתוך מתן משקל לעובדה כי פסק הדין עניינו זכויות קוגנטיות של המשיב שהיו אמורות להיות משולמות לו זה מכבר; האיזון בין זכויות הצדדים מצדיק עיכוב סכום של 26,000 ₪ (הסכום שנפסק כגמול בגין העסקה בשעות נוספות וסכום שביקשה המבקשת לקזז בסיכומיה עבור מגורים שהעמידה למשיב וביטוח רפואי; להלן - הסכום המעוכב). זאת בכפוף לכך שהמבקשת תפקיד בקופת בית הדין – תוך 15 יום ממועד קבלת החלטה זו – את הסכום המעוכב, או ערבות בנקאית בגובה הסכום המעוכב שתעמוד בתוקף עד למתן פסק הדין בערעור. ככל שהמבקשת לא תעמוד בתנאי זה, תשלם המבקשת למשיב את מלוא הסכום הפסוק.

סוף דבר - הבקשה מתקבלת באופן חלקי, כאמור בסעיף 10 לעיל.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ד' אב תשע"ה (20 יולי 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .