הדפסה

משטרת הונאה צפון נ' אבו ג'בל

בפני כב' השופטת אוסילה אבו-אסעד

מבקשים

1. משטרת הונאה צפון

נגד

משיבים
1. הישאם אבו ג'בל

הודעה

שלום רב,
הריני להודיעך שעומדים לזכותך כספים בתיק בית משפט זה.
במסגרת שיפור השירות ללקוחות בית המשפט ובמטרה להבטיח את הגעת התשלומים ליעדם, הוחלט על צמצום הפקת השקים והעברת הכספים ללקוחות בית המשפט באמצעות העברת הכספים לחשבון הבנק של הלקוח.
לאור האמור לעיל נבקשך למלא את הטופס המצורף בכתב קריא וברור ולהמציאו לאחת ממזכירויות בית המשפט במחוז נצרת ו\או לשלוח בדואר לבית המשפט, בהקדם האפשרי. נא לדייק במילוי פרטי חשבון הבנק. נא לדייק במילוי פרטי חשבון הבנק. פירוט התשלומים שבוצעו ישלח לכתובתך המופיעה במערכת בנפרד תוך ציון פרטי התיק והסכום.
בהעדר מסירת פרטי חשבון בנק לזיכוי, לא יבוצע ההחזר.
מצ"ב טופס לזיכוי חשבון בנק.
ניתן לשלוח אלינו את הטופס באמצעות פקס בית המשפט מספר 04-XXXX876 לידי חנין ולוודא קבלתו בטלפון 04-XXXX445.
נא לציין על גבי הטופס את מספר הטלפון.

בכבוד רב
מזכירות בית המשפט
מס תיק__________

הרשאה לזיכוי חשבון בנק

אני הח"מ _______________________ ת"ז ______________________
אבקשכם להעביר את הכספים המגיעים  לי בתיק  הנ"ל לחשבון הבנק כמפורט לעיל.
במידה ויתברר שהועברו לחשבוני כספים ביתר או בטעות, אני מתחייב להחזירם לאלתר, ולא יאוחר מתום 3 ימי עסקים ממועד קבלת הדרישה מכם, או מיום שיודע לי על הטעות, לפי המוקדם מביניהם.

שם בעל החשבון
סוג חשבון

           פרטי                        עסקי

שם הבנק
שם הסניף/כתובתו
מס' סניף
מס' חשבון

מס' טלפון/נייד ____________________.

הנני מצהיר בזה שכל הפרטים שנמסרו בטופס הם נכונים.

תאריך                                                                 חתימה

________________                                             _________________