הדפסה

משה נ' פרקליטות מחוז דרום שלוחת לכיש

כתובת

לפני כב' השופטת רותם קודלר עיאש

טלפון מרכז מידע: 077-XXXX333
אל (الى): ______________________

הזמנה לדין
دعوة

הואיל ו (بما أن) ____________________ הגיש לבית משפט זה תובענה נגדך, כמפורט בכתב הטענות המצורף, הינך רשאי להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מיום שהומצאה לך הזמנה זו (قدم لهذه المحكمة دعوة ضدك. كما هو مُفصل بلائحة الدعوى المُرفقة, من حقك أن تُقدم لائحة دفاع خلال 30 يوماً من يوم إستلامك هذه الدعوة).

אם לא תעשה כן, תהא לתובע זכות לקבל פסק דין שלא בפניך.
إذا لم تفعل, يكون للمُدعي الحق أن يأخذ قراراً ً بغيابك.

התובענה/הבקשה תידון ביום (الدعوى|الطلب) تُُبحث في يوم) 20 מאי 2014 בשעה ( بالساعة) 11:00 לפני ( أمام) השופטת רותם קודלר עיאש.

פסקי דין והחלטות מתפרסמים באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט בכתובת www.court.gov.il