הדפסה

מנהל מקרקעי ישראל - ירושלים שערי העיר נ' קירשנברג ואח'

בפני כב' השופט דוד גדעוני
התובע
מנהל מקרקעי ישראל - ירושלים שערי העיר

נגד

הנתבעים

  1. יחזקאל קירשנברג
  2. קירשנברג לאה

<#2#>
נוכחים:

בא כוח תובע עו"ד יגאל מינדל ועו"ד ענת אברמסקי
הנתבעים וב"כ עו"ד אייל בר אליעזר
מזכיר היישוב מר יאיר גבאי

פרוטוקול

ב"כ הנתבעים: בנספחים האחרים לתצהירו של מר קינן נספחים מ 30 לתצהיר עדותו עד 33, זה התכתבויות עם המנהל בנוגע לביצוע עסקה לפי 949 מאז שהוגש התצהיר הגישו התכתבויות ואני רוצה לצרף את המכתב.
ב"כ התובע: אין לי התנגדות.

המכתב מוגש ומסומן נ/1.

עו"ד מינדל: אני מתנגד לכל עדות שמיעה, סברה, מומחיות וכל עדות בלתי קבילה. כמובן שאני מתנגד לכל המסמכים בתצהירו עב הכרס של מר קינן לכל פרטים העובדתיים בתצהיר שחורגים מהפלוגתאות שהוסכמו בישיבה 1.4.12.

מר שמעון קינן לאחר שהוזהר כדין והתחייב:
חקירה נגדית לעו"ד מינדל
ש. עשית לעצמך תרשומות?
ת.כן.
ש. אתה יודע מה הפלוגתאות שאנחנו מדברים עליהם?
ת. לא.
ש. דבר אחד זה נושא שיעור דמי השימוש הראויים אם 2.5 אחוז או 6 אחוז. דבר שני זה קיצור תקופות התשלום עבור השימוש לאור החלטת 1101 של המנהל. ודבר שלישי הזכות להמיר את תשלום דמ י השימוש על חשבון תקופת החכירה לפי 949 נוכח העובדה שהוגשה על ידי המושב תוכנית כזו. אתה היית לולן פעם?
ת. בצעירותי.
ש. אתה יודע מה זה ניו קאסל?
ת.כן.
ש. מה תחשוב אם אני אגיד לבית המשפט שניו קאסל זה תוכנית לעידוד ההטלה בלולים מה תחשוב על זה?
ת. שזה לא נכון.
ש. ניו קאסל זה מחלה של עופות.
ת. נכון.
ש. תפתח סעיף 80 לתצהירך - תקרא
ת. (קורא)
ש. בסעיף 80 אתה מאשים את המנהל שהוא מנע מכם ליישם את הסכם הפשרה?
ת. נכון.
ש. תפתח את נספח 5 לתצהירך (23.3.11) מפנה לפיסקה השניה המתחילה במילים "את מתייחסת..." מה הנכון? זה שהמנהל מנע מכם להגיש תוכניות או זה שאתם ביקשתם להגיש בעצמכם את התוכניות?
ת. אין לזה קשר אחד לשני. ניתן פס"ד לפי 949 או 755. אנחנו ניגשנו ליישום פסה"ד מול המנהל. הנספח 5 הוא חלק מתהליך של הבנת יישום ביצוע פס"ד מול המנהל ולכן במכתב הזה פונים קצב שהיה יו"ר ועד האגודה דאז ושבתאי גמליאלי שנבחר לצורך יישום פס"ד ובו מבקשים את ההבהרה איך אנחנו מיישמים אותו זה לא שאנחנו פונים ומבקשים. לנו היה ברור שהיישום הוא יהיה או לפי 949 או 755. מיד עם קבלת פסה"ד פנה לנמהל ואמר ראו בזה בקשתנו לביצוע ההסדר 949 ו- 755 בפירוש נאמר. (מפנה לנספח 4) המנהל מנע מאיתנו להגיש את זה. פנינו למנהל והתחננו מאחר וזה היה פס"ד שמבחינתנו ליישם אותו...
ש. המנהל מנע להגיש תוכניות כן או לא?
ת. כן.
ש. יש באמתחת ך מכתב מהמנהל שאומר "אל תגישו תוכניות"
ת. בטח שלא. הוא לא יגיד את זה אבל בפועל הוא מנע.
ש. יש לך תוכנית שאתה יכול להציג לבימ"ש ולהראות "הנה תוכנית שרצינו להגיש והמנהל מנע להגיש אותה"?
ת. היא שלובה. יש תוכנית לפי 949 ולא הגשנו אותה. רצינו להגיש אותה איך שאישרנו אותה זה היה בשלבים של ביצוע פסה"ד, זה היה נראה לי ב 2004 או ב 2005. לפי 949 יש תהליך צריך להקים חברה לאשר את הדברים באסיפה הכללית של המושב את כל התהליך הזה עברנו.
ש. הקמתם חברה כן או לא?
ת. כן.
ש. מה שמה?
ת. יש החלטה של האסיפה הכללית להקים תאגיד, לא בדיוק חברה, רשמי משפטי עוד לא סיימנו את הקמת התאגיד.
ש. לגבי הנתבעים מה רלוונטי לגביהם 755 או 949?
ת. גם וגם. מה רלוונטי היום? רק 949. או החלופות האחרות ל- 755.
ש. נעבור לפלוגתא הראשונה, סוגיית קו התפר פרק ו' לתצהירך אתה מצרף 3 אישורים לכאורה שמהם עולה שעמינדב זה יישוב קו תפר זה נכון?
ת. כן.
ש. לקחתי את האישורים האלה (שלא קבילים) והוצאתי מהם את החלטות מועצת מקרקעי ישראל שמוזכרות בהן. אתה מסכים איתי שהבעיה של התיק הזה ושכל מושב עמינדב הייתה פעילות לא חקלאית אלא תעשייתית או מסחרית בחלקות ב'?
ת. נכון.
ש. במסמכים שאתה מצרף את מפנה להחלטה 737. מה הכותרת של ההחלטה?
ת. " ההרחבות למגורים באגודות יישובים...."
ש. אתה רוצה לקרוא את זה ולראות אם יש התייחסות לפעילות מסחרית או תעשייתית?
ת. אני לא צריך לקרוא את זה זה לא קשור למה שאני אומר.
ש. אתה רוצה לקרוא אם עמינדב קשור לזה?
ת. זה לא קשור לקו התפר שלנו, זה לא קשור לטיעון שלי בתצהיר.
ש.סעיף 50 לתצהירך. כתוב "העתק אישורים על כך שהמושב עמינדב.." תפתח את המסמכים 14 ו- 16 מפנים להחלטות מועצה.
ת. המסמכים של קו התפר... נספח 16, נספח 17. מס' 1 ( מתייחס לרשימה שצורפה לנספח 16) אומר רשימה של פיקוד העורף של מרכיבי ביטחון בחתך רשויות... לא כתוב שזה לפי החלטה של מנהל מקרקעי ישראל. מס' 2 מנהל מחלקת הביטחון של המועצה האזורית מטה יהודה כותב "אישור סיווג עמינדב במושב תפר" בלי שום אזכור של יישום החלטה של המנהל (מסתכל על נספח 16)
ש. רכז הב יטחון של מטה יהודה ההחלטות שלו לא מחייבות את המנהל?
ת.לא יודע.
ש.תחזור לנספח 15.
ת. זה מכתב של שולה בן צבי שמופנה ליצחק אבידני עו"ד מדבר על יישובי קו התפר, על פי החלטת ממשלת ישראל במושב עמינדב מופיע כקו ת פר על פי החלטה של מממשלת ישראל בלי קשר להחלטה כזו או אחרת של המנהל.
ש.אתה מסכים איתי שהפניה למסמכים שמפנים להחלטות של ממ"י הם לא רלוונטים כי צריך לפנות להחלטת הממשלה?
ת. לא אני לא מסכים. כי במסמך של שולה בן צבי היא אומרת שהיא לקחה את זה מהחלטת הממשלה.
ש. לשיטתך ההגדרה של עמינדב כיישוב תפר זה יונק מהחלטת הממשלה ולא מהחלטות המנהל?
ת. כן בוודאות.
ש.שולה בן צבי מפנה להחלטה 925. מכיר אותה?
ת.לא. "הנחות בהקצאת קרקע למגורים..."
ש. רואה מטה יהודה איזה יישובים מופיעים שם?
ת. נווה מיכאל, רוגלית, נחושה עמינדב לא מופיע שם.
ש. מפנה להחלטות הממשלה סעיף 51 לתצהיר. אתה כותב כאן "הגדרת מהותם של יישובי התר הינה לפי החלטות ממשלת ישראל"
ת. כן.
ש. אתה יכול להפנות אותי למס' החלטה של ממשלת ישראל?
ת. אני לא זוכר את זה.
ש. פעם ידעת?
ת. כן.
ש. בהחלטות מועצת ישראל 1101 מצאתי בסעיף הגדרות הפניה להחלטת ממשלה. ושם מצאתי את הבסיס החוקי ותגיד לי אם שמעת עליו, שמעת על חוק שנקרא "חוק ההתייעלות הכלכלית" ?
ת. לא.
ש. החוק אומר שהממשלה רשאית להחליט על יישוב מסוים שהוא יסווג כקו תפר לצורך מסוים היינו הוא יכול להיות לעניין אחד קו תפר למשל מגורים ולעניין אחר לא קו תפר למשל תעשייה. מסתמך על סעיף 151 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית 2009 – 2010) אתה אומר לי שלפי ההחלטות הממשלה אתם קו תפר זה נכון?
ת. בשנים האלה כן. בשנים של פסה"ד.
ש. היום אתם לא קו תפר?
ת. היום זה במחלוקת. המנהל טוען שלא אנחנו טוענים שכן. מה שאתה טוען זה שינוי במדיניות הממשלה.
ש. ממתי פסה"ד?
ת. ב 2004 נדמה לי.
ש. מכיון שאתה כתבת החלטות ממשלה אז עשיתי עבודת חקר והחלטה 1101 מפנה להחלטת ממשלה 2228 שהורדתי מאתר הממשלה היא מ 2002 חפש אם עמינדב מופיע שם.
ת. אתה רוצה שאקרא את כל המסמך הזה?
ש. אני אומר לך שעמינב לא מופיע פה.
ת. אני אומר ברפרוף במסמך שיש כאן בלבול, מרחב התפר מוגדר כאזור עדיפות לאומי ב' ואין התייחסות למרחב התפר. ב 949 נאמר אזור עדיפות לאומית ב' ומרחב התפר ומרחב התפר מושב עמינדב לכל הדעות והוא הוגדר כך בשנים הרלוונטיות וגם שולה בן צבי מאשרת את זה.
ש. אחרי 228 יצאה החלטת הממשלה 1060. החלטה 1060 עמינדב לא מוזכר בה נכון?
ת. נכון. אני אומר שהממשלה הסמיכה את משרדי הממשלה השונים להוסיף יישובים נוספים לקו התפר.
ש. אתה יכול להראות לי מסמך של משרד ממשלתי כלשהו שקובע שעמינדב צורפה לקו התפר?
ת. אין לי מסמכים נוספים זולת אלה שצורפו לתצהירי.
ש. אני עובר לפלוגתא השניה שהיא הטענה לזכות לקיצור תקופת התשלום בהתאם ל 1101. תסביר לבימ"ש את נושא הקיצור.
ת. איזה קיצור? למה אתה מתכוון?
ש. המחלוקת שאני ועו"ד בר אליעזר הסכמנו עליה היא שהאם הנתבעים זכאים לקיצור התקופה שלך חישוב השימוש נוכח החלטה 1101 היינו 4 שנים לאחור. תסביר.
ת. פסה"ד קובע שאפשר לבצע את העיסקאות לפי 949 או 755 . 755 הוחלפה ב 1101 ולכן הנתבעים זכאים לפי 949 היא זכאית. 1101 ברגע שהיא תבוא ליישם את כל מה שקשור למשקה לפי 1101 מה שנקרא עיגון זכויות החקלאים בקרקע ואז היא תוכל לממש את זה. 1101 רלוונטית לנתבעים בקשר למחסן של התיק הזה כי החלקה עליו קיים המחסן היא מוגדרת כחלקה ב' אבל היא למעשה חלקה א' מיוחדת ולכן אני טוען שהם רשאים לבצע לפי 1101 את ה 500 מ' הם הרסו את המחסן בגלל העובדה שניתן צו.
ש. האם התכולה של 1101 רלוונטית למי שבא להסדיר, בעוד שהם לא רוצים?
ת. הם מעולם לא אמרו את זה. הם מצפים שהמושב יסדיר את זה.
ש. באופן פרטני הם ביקשו להסדיר את זה לפי 1101?
ת. עדיין לא. עדיין לא החלו עלינו את 1101. איך הם יגישו? למי?
ש. יצרת לי דילמה כי מה שעו"ד בר אליעזר אמר ואני מסכים איתו שחלקות א' מיוחדות לפי התב"ע זה חלקות ב'. אתה מסכים איתי שלא מדובר בחלקות א'?
ת. אתה מדבר על חלקת המגורים וזה שונה. יש א' יש א' מיוחד ויש ב' וב' מיוחד.
ש. זה לא בחלקת המגורים?
ת. נכון .
ש. זה בחלקה א' מיוחדת שהמנהל קורא לה ב'?
ת. נכון.
ש. זה 1101, ברור לך שמדובר על חלקת המגורים?
ת. כן.
ש. אתה רואה הגדרת חלקה א, הגדרת חלקת המגורים, תעבור עמ' סעיף 2 התנאים, סעיף 2.5 אתה מסכים איתי שהמבנה של הנתבעים לא היה בחלקת המגורים?
ת. לא. אני לא מסכים. חלקת המגורים בהגדרה שלה היא חלקת המגורים במושב יהיה שטח מתוך חלקה א' לכן חלקת המגורים היא שטח מתוך חלקת א' ויש את המחסן שהוא בתוך חלקה א' מיוחדת מה שאמרת קודם.
ש. גם חלקת המגורים לשיטתך יכולה להיות מפוצלת?
ת. לפי 1101 כן.
ש. 2.5 הצהוב השני, זה החריג "על אף האמור לעיל..." (מקריא). אין מחלוקת שיש להם תוכנית תקפה. תסתכל על סעיף 3 התנאי לאישור תעסוקה זה תשלום. 3.1.2 "בגין שימוש שהותר..." אתה חייב להסכים איתי שהמחסנים של הנתבעים לא היה להם אישור תקף ולו בזכות הכתב אישום וצו ההריסה שהוצא נגדם בהליך הפלילי מסכים?
ת. כן. מסכים.
ש. כתוב לפי 1101 סעיף 4, תקרא
ת. (קורא)
ש. תראה את 4.2, אני אומר לך שהזכות להסדרה של 4 שנים לאחור היא רק עבור פעילות לא חוקית בתוך חלקת המגורים.
ת. נו ו? אני לא מסכים איתך. אני טוען אחרת.
ש. אתה כתבת בתצהירך בסעיף 77 שההחלטה 1101 מתירה שכירות לגורמים זרים סעיף 5 בוטל בבג"צ ומה שכתבת זה לא נכון. זה נכון?
ת. נכון.
ש. אתה בקיא בעניינם של כל אנשי עמינדב, זה נכון?
ת. לא בכל עניינם, בענייני המושב כן.
ש. האם טרם הגשת תביעה או לאחריה, פנה מי מתושבי עמינדב בעצמו או באמצעות המנהל ואמר שהם מוכנים לשלם את הדרישה הכספית אנחנו רוצים לשלם רק 4 שנים. האם יש כזה מקרה?
ת. לא. אנחנו מוכנים לשלם אבל לא 4 שנים ולא 6.
ש. עוברים לתוכנית המתאר.

התוכנית מוגשת ומסומנת ת/1.

ש. אתה מכיר את זה?
ת. כן מ"י 820 מפת המתאר של המושב.
ש. זה התשריט של התוכנית שמגדיר אזור חקלאי א' מיוחד?
ת. לא רק, אבל גם.
ש. אתה יודע מה השטח של אזור חקלאי א' מיוחד? כמה בדונמים?
ת. לא.
ש. לפ י טבלת השטחים זה קרוב ל 298 דונם. אתה מסכים שזה הגיוני?
ת. אם זה מה שכתוב.
ש. אזור חקלאי מסומן במפה בקו ירוק לבן אלכסוני, אזור חקלאי א' מיוחד לפי התוכנית הזו הוא ירוק לבן אלכסוני אבל מתוחם בקו ירוק כהה ויש באזור הזה 3 מגרשים אחד 801 שהוא הצפוני, יש 802 שהוא המערבי ויש את 803 שהוא דרומי והוא מאוד גדול. מוסכם?
ת. כן. לא מתווכח עם הכתוב במפה.
ש. בתחילת חקירתך הפגנת בקיאות בהחלטה של 949 וידעת שצריך להקים תאגיד שעוד לא הוקם?
ת. משפטית כן.
ש. 949 יש לה גם מגבלת שטח שאפשר יהיה להתיר על פיה אתה יודע?
ת. אני לא יודע כמה, יכול להיות. עד 100 דונם כן. ביישוב שהוא לא קו תפר עד 60 דונם.
ש. 949 – אתה טוען שמגיע לכם עד 100 דונם (סעיף 2.1.2) ?
ת. כן יש לי גם אישור על זה.
ש. סעיף 4.2.
ת. הסעיף ברור לי אני לא חייב למנהל שקל.
ש. אבל חברי המושב חייבים?
ת. לא. לפי פסק הדין אפילו לא אגורה.
ש. אתה מבין שלמנהל יש דרישות כספיות מחברי המושב.
ת. אני לא מבין אני לא מקבל. יש לי פס"ד שאומר שאני לא צריך לשלם.
ש. אתה יודע למנהל יש דרישות מתושבי המושב?
ת. כן אבל אני לא מקבל את זה.
ש. שביססנו את העובדה שלא הקמתם תאגיד ושביססנו את העובדה השניה ששטח חלקות א' מיוחדות לפי התוכנית 820 הוא 298 דונם ושאתה מסכים איתי שלפי 949 מותר רק 100 דונם, האם אני צודק שאני אומר שעוד לא סימנתם את 100 דונם שליטתך מותר, על גבי התוכנית?
ת. לא. אני לא מסכים איתך זה בתהליך בוועדה המקומית הצגנו לוועדה המקומית מפות בהן סימנו באופן מדויק איפה הם 100 הדונם מתוך שטחי א' מיוחד שבהם נרצה להחיל את 949 וזה באמצעות אדריכל אבנר מלכוב. לשאלתך התוכנית טרם הוצגה למנהל.

ב"כ הנתבעים: אין חקירה חוזרת.

ב"כ התובע: לגבי נ/1 מבקש לחזור שוב על הסתייגותי לעניין הגשת מסמכים רק בידי עורכם.
<#3#>
החלטה
הצדדים יסכמו טענותיהם בכתב.
התובע יגיש סיכומיו עד ליום 2.6.13.
הנתבעים יגישו סיכומיהם עד ליום 15.7.13.
התובע יוכל להגיש סיכומי תשובה עד ליום 22.7.13.
היקף סיכומי הצדדים לא יעלה על 12 עמודים.
סיכומי התשובה לא יעלו בהיקפם על 3 עמודים.
עיונים 3 ימים לאחר כל מועד.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ז' אייר תשע"ג, 17/04/2013 במעמד הנוכחים.

דוד גדעוני, שופט

הוקלד על ידי נעמי שמואל