הדפסה

מישור נ' סלמן ואח'

מספר בקשה:1
בפני
כב' השופט עידו כפכפי

מבקש

ישראל מישור

נגד

משיבים

  1. אילנית בגה
  2. אמיליה חיה וינדרבאום
  3. אהרון סלמן
  4. יוכבד צדיק
  5. עינבל סלמן

החלטה

בפני בקשה למתן צו הגבלת שימוש בנכס וצו עשה , במעמד צד אחד.
לאחר שבחנתי את הבקשה אל מול ההוראות שבתקנות 362 ו-383 לתקנות סדר הדין האזרחי
התשמ"ד- 1984 הגעתי למסקנות הבאות:

1. קיימות ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התביעה, בגין הבעלות הנטענת של המקררים השייכת לצד ג'.

2. קיים חשש סביר לכך שאי מתן הצו יכביד על ביצועו של פסק הדין, על פי תקנה 383, וזאת, בין השאר, נוכח העובדה שמדובר בתביעה לצו המורה להשיב את המקררים לבעליהם.

3. הנזק שייגרם למבקש/ת אם לא יינתן הסעד הזמני עולה הוא בהרבה על הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני. ועל כן מתקיימת גם דרישת תקנה 362 (ב) (4).

4. הסעד הינו ראוי וצודק בנסיבות העניין, כאמור בתקנה 362 (ב) (2) , לאור כל האמור לעיל.

מכל הנימוקים הללו, הנני מורה כדלקמן:

הינני מורה בזאת למשיב/ים, להימנע, בעצמו או באמצעות אדם מטעמו, מלהוציא את הנכסים המפורטים בבקשה מרשותו או מרשות מחזיקם, למכרם, לשעבדם או לשנות את מצבם או את הזכויות בהם, וזאת עד למתן החלטה אחרת.
צו זה לא ייכנס לתקפו אלא בכפוף לכך שמלכתחילה הומצא כתב התחייבות עצמית לפיצוי בגין כל נזק שייגרם על ידי העיקול, אם תיפסק התביעה או יפקע הצו מסיבה אחרת. היה ולא הופקדה התחייבות עצמית כאמור – פוקע הצו מאליו.

4. בהתאם לתקנה 364 לתקנות, אני מורה כי תחילת תקפו של הצו תהא עם הפקדת ערבות צד ג' על סכום של 5,000 ₪, לטובת המשיב/ים (בכפוף להחלטת בית המשפט) וללא הגבלה בזמן.
לערבות יצורפו תלושי שכר של הערב לשלושת החודשים האחרונים, העתק תעודת הזהות שלו, וציון הקשר שבינו לבין המבקש.
צד ג' לא יהא בן משפחה של המבקש המתגורר עימו.
במידה והמבקש הינו תאגיד, כי אז צד ג' לא יהא מנהל בו או בעל מניות או בעל עניין או עובד שכיר באותו תאגיד.
ניתן להמיר ערבות זו בערובה (היינו – ערבות בנקאית או מזומן).
בנוסף לכך, מותנית תחילת תקפו של הצו בהפקדת ערבון (בערבות בנקאית או במזומן) בגובה 1,500 ₪, לטובת המשיב/ים (בכפוף להחלטת בית המשפט בהליך העיקרי) וללא הגבלה בזמן.

5. הערבות ו/או הערבון יופקדו בתוך 3 ימים ממועד קבלת החלטה זו וכל אחת מהן תכלול, בין השאר, גם התנאים הבאים:
א. כי נועדה לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם ע"י הצו לכל מי שיקבל את הצו אם תידחה התובענה, כולה או חלקה, או אם הצו פקע מסיבה אחרת.
ב. כי תעמוד בתוקף למשך תקופה של שישה חודשים לאחר פקיעת הצו, כולו או חלקו.
אם תוגש בקשה (או תובענה) למימוש הערבות ו/או הערבון, תוך המועד הנ"ל, הם יישארו בתוקף עד למתן החלטה סופית בבקשה או בתובענה.
ג. הסכום הנקוב יישא הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א – 1961, מיום חתימת הערבות ו/או הערבון ועד ליום התשלום בפועל.

6. ערבות ו/או ערבון שלא תכיל ההתניות הנ"ל – לא תתקבל ע"י המזכירות, אלא אם יקבע בית המשפט אחרת.

7. על ב"כ המבקש/ת למסור למשיבים, במסירה אישית, את המסמכים המפורטים בתקנה 367(ב), כדלקמן:
הבקשה על נספחיה, לרבות כל הודעה נוספת שהוגשה לבית המשפט;
ב. כתב התביעה על נספחיו;
ג. החלטה זו;
ד. ההתחייבות העצמית;
ה. ערבות צד ג';
ו. ערבון לפי ההחלטה.
על גבי אישור מסירה יצויינו מפורשות כל המסמכים הללו.
המסירה תתבצע בתוך 3 ימים.
ב"כ המבקש/ת לא ימסור החלטתי זו למחזיקים עד להפקת ההודעות למחזיקים על ידי המזכירות.
המזכירות לא תפיק הודעות למחזיקים עד לקבלת מלוא הערובות שנקבעו ו/או קבלת החלטה בדבר פטור מן הערובות ו/או חלקן.
העתק מאישור המסירה יוגש לתיק בקשה זו בתום המועד למסירה.

8. לא תופקד הערבות ו/או הערבון ו/או לא תתבצע המצאה באופן ובמועד האמור לעיל - יפקע הצו.
9. ביחס לכל המועדים הנקובים בהחלטה זו, ימי פגרה ו/או שביתה יבואו במניין הימים ולא תינתן הארכת מועד בגינן, אך ערבי חג וחגים, ערבי שבת ושבת- לא יבואו במניין הימים. באם המבקש/ת אינו עומד במועדים הנקובים בהחלטה זו (גם אם בשל קושי בהשגת הערובות ו/או הגשה לפוטרה מהפקדתן), עליו להגיש בקשה מתאימה, מבעוד מועד, להארכת המועדים, בצירוף תצהיר מפורט.

10. נקבע דיון במעמד הצדדים ליום 5.11.2014 בשעה 12:00.

ההחלטה המלאה תישלח למבקשת/ים בלבד, באמצעות בא/ת כוחה/ם, ככל שהדבר מעודכן
בתיק.

ניתנה היום, ד' חשוון תשע"ה, 28 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.