הדפסה

מימון נ' עיריית רמת גן ואח'

19 יולי 2015
לפני:
כב' השופטת רוית צדיק

המבקש:
(התובע)
דרור מימון
ע"י ב"כ: עו"ד יפעת בר צבי
-
המשיבים:
(הנתבעים)

1.עיריית רמת גן
ע"י ב"כ עו" חן כרמין

2. הממונה על השכר
ע"י ב"כ עו"ד הדס ערן

החלטה
ביום 1.6.15 הגיש התובע בקשה לזימון עדים. בבקשה ביקש התובע לזמן לעדות את העדים הבאים:
א. מר ראובן שמר, מנהל שפ"ע בעיריית רמת גן.
ב. מר איציק אמר, סגן מנהל אגף שפ"ע בעיריית רמת גן.
גב' כרמלה חי, סגנית חשב שכר אגף שפ"ע בעיריית רמת גן.
מר שלומי דבורה, מנהל תחנה אשר משמש כמנהלו האישי של התובע בעיריית רמת גן. בהתייחס לעד זה, ביקש התובע לחייבו להגיע לעדות עם המסמכים שלהלן: דוחות דיווח לגבי משמרות שבוצעו על ידי המבקש בשנים 2007-2013, דוחות דיווח לגבי משמרות שבוצעו על ידי העובד י.ט בתקופה 1/98-3/9, דוחות דיווח לגבי משמרות שבוצעו על ידי 6 עובדים נוספים, אשר לשיטתו של המבקש הינם עובדים ותיקים, לתקופה 1/98-3/99 וכן בין השנים 2007-2013.
מר שמוליק פרקש, מנהל אגף משאבי אנוש בעיריית רמת גן. בהתייחס לעד זה, ביקש התובע לחייבו להגיע לעדות עם המסמכים שלהלן: תלושי השכר של המבקש לשנים 2003-2013, תלושי שכר של 7 עובדים נוספים, עובדים ותיקים לשיטתו של המבקש, לתקופה 1/98-3/99 וכן בין השנים 3/2007 ועד 6/2013.
2. עיקר נימוקי המבקש בבקשתו היו כי עדים אלו מכוח תפקידיהם, מודעים למערכת ההסכמים הרלבנטית לתביעה וכן לזכויות המגיעות למבקש לכן עדותם נדרשת למבקש, על מנת להוכיח את זכאותו לרכיבי השכר הנתבעים.
3. בהקשר זה, הפנה המבקש לכתבי ההגנה מטעם הנתבעים, בהם נטען כי בכל הקשור לבחינת תנאי העסקתו של המבקש, ההסכם הקובע הינו ההסכם הארצי משנת 1999, לפיו המבקש אינו זכאי לרכיבים הנתבעים על ידו. עוד טען המבקש, כי טענת הנתבעים בכתב הגנתם, הינה כי סעיפים מסוימים בהסכם 99 אינם חלים עליו, מאחר ולא קיבל תשלום בגין הרכיבים הנתבעים במועד הקובע על פי ההסכם ומאחר וקודמו בתפקיד לא קיבל תשלום על פי ההסכם , ואף עובדים אחרים ותיקים לא קיבלו את רכיבי השכר הנתבעים.
4. לפיכך, טען המבקש כי יש לזמן את העדים ולהורות להם להביא את המסמכים המבוקשים, על מנת שניתן יהיה להכריע בשאלות השנויות במחלוקת לעניין זכויות המבקש מכוח ההסכמים החלים עליו במסגרת יחסי העבודה עם המשיבה.
5. ביום 6.7.15 הגישה המשיבה את תגובתה לבקשה. המשיבה התנגדה לבקשה ועיקר נימוקיה היו כי המבקש לא פירט מהי הרלבנטיות של כל עד לסכסוך הנדון , ואף נמנע מלצרף תמצית עדות מטעם העדים ודי בטעם זה כדי לדחות את הבקשה.
6. עוד טענה המשיבה, כי העירייה מצויה בשלב ניסוח תצהירי העדות הראשית מטעמה ובמסגרתם עתיד להגיש תצהיר מר ראובן שמר, מנהל אגף התברואה ולכן אין מקום לזמנו כעד מטעם התובע ומתייתרת עדות סגנו, מר איציק אמר.
7. לגבי עדותם של שלושת העדים הנוספים, המבקש לא הבהיר מדוע עדותם רלבנטית וזימונם לעדות מיועד לאפשר לתובע לקבל לידיו מסמכים אשר גילויים נאסר על ידי בית הדין הנכבד.
8. בהקשר זה ציינה המשיבה כי כלל המסמכים אשר נזכרו בבקשת המבקש הופיעו בבקשה לגילוי מסמכים, אשר נדחתה על ידי בית הדין בהחלטתו מיום 21.3.15.
9. עוד טענה המשיבה, כי לחילופין מתבקש בית הדין להורות לתובע להגיש תמצית עדות מטעם כל אחד מהעדים ולאפשר למשיבה להגיב לאחר הגשת תמצית העדויות.
10. לחילופי חילופין, טענה המשיבה כי ככל שבית הדין יהיה סבור כי יש צורך בעדותם של העדים בבקשה, בשים לב לעובדה כי כולם עובדי עירייה, מתבקש בית הדין להורות לעירייה לזמנם לעדות באמצעות תצהיר.
11. ביום 6.7.15 הגיש הממונה על השכר תגובה מטעמו. הממונה הצטרף לעמדת המשיבה לפיה דין הבקשה להידחות. לטענת הממונה, אין כל רלבנטיות לנתוני שכרם של העובדים הנוספים ששמם אוזכר בבקשה.

דיון והכרעה
12. לאחר ששקלתי בכובד ראש את האמור בבקשה ובתגובה, החלטתי כי אין מקום להיענות לבקשה מהטעמים הבאים :
13. בכל הקשור לעדותו של מר איציק אמר, סגן מנהל אגף שפ"ע בעירייה, הרי שהמבקש לא פירט בבקשתו מהי הרלבנטיות הספציפית לעדותו של מר אמר ומדוע נדרשת עדותו בנוסף לעדות הממונה עליו, מר שפר. בהתאם לכך, ולאור הודעת המשיבה כי מר שמר, מנהל אגף שפ"ע בעירייה, עתיד להגיש תצהיר בתיק, הבקשה לזמן את מר אמר לעדות נדחית.
14. בכל הקשור לעדותם של העדים הנוספים אשר עדותם התבקשה ( גב' כרמלה חי, מר שלומי דבורה, מר שמוליק פרקש), בשלב זה הבקשה נדחית כפי שיפורט להלן :
15. בהחלטת בית הדיון מיום 22.3.15 הובהר כי על בבקשה לזימון עדים יש לפרט את מהות העדות והרלבנטיות להליך. לעניין זה, הצדק עם הנתבעת כי עיון בבקשת המבקש מעלה, כי המבקש לא הבהיר מהי הרלבנטיות הספציפית לגבי כל אחד מהעדים אשר את זימונם התבקש ולא הסביר מדוע נדרשת עדותו של כל אחד ואחד מהם, אלא הסתפק בקביעה כללית כי יכולים הם להעיד על זכאויותיו לרכיבי השכר הנתבעים על ידו. בכך אין די.
16. בנוסף, טרם הוגשו תצהירי העדות הראשית בתיק על ידי הנתבעים על כן ,טרם ניתנה התייחסות המשיבים לסוגיות הקשורות בהסכם 99 אותן העלה המבקש בבקשתו לזימון עדים .לפיכך, לא ניתן לדעת האם אכן יש צורך בזימון העדים המבוקשים או שמא די בראיות ובתצהיר המבקש ובראיות ובתצהירי המשיבים, כדי להכריע בסוגיות אלו.
17. מטעמים אלו, בשלב זה, נדחית הבקשה לזימון העדים הנוספים. יובהר, כי ככל שסבור יהיה המבקש כי יש טעם בהגשת הבקשה לאחר שהמשיבה תגיש את תצהיריה, יוכל המבקש לשוב ולהגיש את בקשתו, תוך 7 ימים מיום הגשת תצהירי המשיבה. בקשתו של המבקש, ככל שתוגש אז, תישקל על ידי בית הדין, לרבות טענותיהם של המשיבים.
אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ג' אב תשע"ה, (19 יולי 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.