הדפסה

מילשטיין נ' הוועדה לדיור לאומי ואח'

בפני
כב' השופטת שרה גדות, סגנית נשיא

העותרים:
(עת"מ 37223-07-12)

שולמית מילשטיין
ע"י ב"כ עו"ד גדעון פרייטג ואח'

נגד

המשיבים:

הוועדה לדיור לאומי מחוז תל אביב ואח'
ע"י ב"כ מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) ואח'

העותרים:
(עת"מ 51710-07-12)
דברת מאיר ואח'
ע"י ב"כ עו"ד רונן ריכלין

נגד

המשיבים:

הוועדה לדיור לאומי מחוז תל אביב ואח'
ע"י ב"כ מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) ואח'

העותרים:
(עת"מ 16627-08-12)
מרים זינגר ואח'
ע"י ב"כ עו"ד יהודה טוניק ואח'

נגד

המשיבים:

1.הוועדה לדיור לאומי מחוז תל אביב ואח'
ע"י ב"כ פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) ואח'

החלטה

החלטה זו דנה בשתי בקשות שהוגשו במסגרת התיקים המפורטים בכותרת.

בקשה להוצאת מסמך מתיק בית המשפט (נספח י"א לעתירה):
1. משיבים 1 ו- 2, הועדה לדיור לאומי ומנהל מקרקעי ישראל, (להלן: "המשיבים"), הגישו בקשה להוצאת נספח י"א לעתירה, שהינו חוות דעת שמאית שנערכה ע"י שמאי המקרקעין מר גיל הרצברג (להלן: " חוו"ד הרצברג").
הבקשה הוגשה במסגרת עת"מ 51710-07-12.

2. בבקשה טוענים המשיבים כי חוו"ד הרצברג לא עמדה בפני מוסדות התכנון עובר לקבלת ההחלטה הנתקפת בעתירה , ומשום כך יש להוציאה מתיק בית המשפט.

3. העותרים מתנגדים לבקשה ואילו משיבה 3 (הועדה המקומית) מצטרפת לעמדת המשיבים.

4. משיבים נוספים הצטרפו לעמדת העותרים וטענו כי אין מקום להוציא את חוו"ד הרצברג מתיק בית המשפט.

5. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות כולם, בבקשות ובטיעוני הצדדים בפניי הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

6. עתירה מנהלית מוגשת כנגד החלטת הרשות אשר קדמה להגשת העתירה, התנהלותה של הרשות ופגמים שנמצאו, אם נמצאו, עובר להחלטה.
אין מקום להגיש חוות דעת נוספת, במסגרת העתירה, אשר לא עמדה בפני הרשות ועקרון זה הוא עקרון במשפט המנהלי .

7. לא נמצא גם כל טעם מיוחד לפיו יש לחרוג מהעקרון ומההלכה הנ"ל ולהתיר לעותרים לצרף חוות דעת נוספת.
חוות דעת הוגשו במסגרת הדיונים שקדמו להחלטת הועדה לדיור לאומי (להלן: "הועדה") מיום 22.5.12 (ההחלטה הנתקפת), ולא מצאתי כל נימוק וכל טעם להתיר להגיש חוות דעת נוספת.

8. גם העובדה לפיה צירפו המשיבים את "חוות הדעת" של מר אייל יצחקי , כפי שיפורט להלן בדיון בבקשה השנייה, איננה מהווה נימוק להגשת חוו"ד הרצברג מטעם העותרים שכן חוות דעת של מר יצחקי נערכה עוד קודם להחלטה הנתקפת.

9. אשר על כן אני מקבלת את בקשת המשיבים ומורה על הוצאת נספח י"א לעתירה, שהיא חוות דעתו של מר גיל הרצברג.

10. העותרים בעת"מ 51710-07-12, ביחד ולחוד, ישלמו למשיבים 1-2 הוצאות בסכום של 5,000 ₪.

בקשה להוצאת חוות הדעת של השמאי אייל יצחקי ולחילופין להותירה ביחד עם
חוות הדעת השמאית של גיל הרצברג שצורפה לעתירה:
11. העותרים בעת"מ 51710-07-12 הגישו בקשה להוציא את חוות הדעת של השמאי אייל יצחקי (להלן: "חוו"ד יצחקי") אשר צורפה כנספח 2 לתגובת המשיבים לעתירה.
לטענתם, חוו"ד יצחקי איננה עומדת בקריטריונים בסיסיים של חוות דעת שמאית, היא לא נערכה מראש לפני הפקדת התוכנית ואף לא לפני שמיעת ההתנגדויות אלא בדיעבד, רק לאחר הדיון בהתנגדויות, וגם אז נערכה על בסיס "קריטריונים רעועים והוצפנה מהציבור, משל היתה סוד צבאי כמוס" (עמ' 4 לבקשה).

עוד מבקשים העותרים כי בית המשפט יבחר לנהוג בחוו"ד הרצברג "בדיוק כפי שהוא יבחר לנהוג בנוגע למה שהוצג כחוות דעתו של שמאי המקרקעין הנכבד מר אייל יצחקי ואשר נחשפה לראשונה רק שעה שצורפה כנספח 2 לתגובת הועדה לדיור לאומי ומנהל מקרקעי ישראל לעתירה".

העותרים מוסיפים כי אם יחליט בית המשפט להוציא את חוו"ד הרצברג, השמאי מטעמם, הוא מתבקש להוציא במק ביל, בדיוק מאותן סיבות, את חוו"ד יצחקי מטעם המשיבים.

12. משיבים 1-2 מתנגדים לבקשה וטוענים כי מטרת חוו"ד יצחקי היתה לסייע לועדה לקבל החלטה בהתנגדויות שהוגשו לה.
חוות דעת זו היא חוות דעת שהתקבלה מהיועץ הפנימי של הועדה, עובר לקבלת החלטתה בהתנגדויות, ומדובר בחוות דעת שהינה בגדר התייעצות פנימית ואין חובה לפר סמה על פי הדין או ליתן בה זכות עיון כשהמשיבים מפנים לסעיף 48א(ה) לחוק התכנון והבניה.

13. המשיבים מוסיפים כי חוות דעת פנימית זו צורפה לתגובה המקדמית מטעם המדינה על מנת לאפשר לבית המשפט בחינה מיטבית של החלטת הועדה ולנוכח העובדה כי חשיפתה התבקשה גם במסגרת עת"מ 37223-07-12, אשר הדיון בה אוחד עם הדיון בעתירה דנן.

14. המשיבים טוענים כי אין לגזור גזירה שווה בין חוו"ד יצחקי לבין חוו"ד הרצברג אשר האחרונה לא עמדה בפני הועדה עובר לקבלת החלטתה נשוא עתירה זו.

15. משיבה 10 הצטרפה לעמדת העותרים ותגובתה מדברת בעד עצמה.

16. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות כולם ובבקשות הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

17. חוו"ד יצחקי היא חוות דעת פנימית אשר התקבלה מהיועץ הפנימי של הועדה, עובר לקבלת החלטתה בהתנגדויות.
מדובר בחוות דעת שהיא בגדר התייעצות פנימית ומשום כך לא היה חובה לפרסמה ואין חובה ליתן בה זכות עיון.
חוות דעת זו, כפי שמציינים המשיבים , מציגה את התנהלות המשיבים ואת אופן קבלת ההחלטה על מנת שבית המשפט יוכל לבחון את התנהלות המשיבים, את דרך קבלת ההחלטות ואם נמצא בהן פגם.
חוות דעת זו היא חלק מתהליך קבלת ההחלטה הסופית ומשום כך הצגתה כחלק מתהליך קבלת ההחלטה רק יכול להועיל לבית המשפט לבחון את ההחלטה.

18. יתירה מכך. עיון בפרוטוקול דיון הועדה מיום 23.4.12 (נספח ו' לעתירה) מעיד כי העותרים ידעו על היוועצות הועדה עם היועץ השמאי שלה(יצחקי) כפי שציינה גב' גילה אורון (ר' עמוד אחד לפני האחרון) וכפי שעולה מהחלטת הועדה מיום 25.4.12 (נספח ז' לעתירה).

19. זאת ועוד. בעת"מ 37223-07-12, עתירה הנשמעת ביחד עם העתירה במסגרתה ניתנת החלטה זו, ביקשו העותרים סעד המורה לועדה להמציא את דו"ח השמאי מטעמה שהיווה בסיס מהחלטתה מיום 22.5.12.
גם מטעם זה המציאו המשיבים את חוות דעתו של מר יצחקי , ובדין כך.

20. צודקים המשיבים הטוענים בסעיפים 4-5 לתגובתם לבקשה כי אין מקום להשוות בין חוות הדעת אותה מבקשים העותרים לצרף לעתירה לבין חוות דעתו של מר יצחקי.
חוות הדעת השמאית אותה מבקשים העותרים לצרף היא חוות דעת שמאית מפורטת, המאוחרת להחלטת הועדה והיא לא עמדה בפני הועדה עובר לקבלת ההחלטה.
השארת חוו"ד הרצברג בתיק ביהמ"ש תגרום לבחינת החלטת הועדה על יסוד מסמכים שלא עמדו בפניה והוגשו מאוחר יותר.
במובן זה מבקשים העותרים כי ביהמ"ש יחליף את שיקול דעתה של הועדה בשיקול דעתו, ולכך אין להסכים.
לעומת זאת, חוו"ד יצחקי מאפשרת לבית המשפט לבחון את החלטת הרשות באופן מיטבי, על בסיס הנתונים והמסמכים שעמדו בפני ה עובר לקבלת ההחלטה הנתקפת בעתירה.
הוצאת חוות הדעת תפגע ביכולתו של ביהמ"ש לבחון את החלטת הועדה ומשום כך אין לקבל את הבקשה.

21. אשר על כן הגעתי למסקנה כי דין בקשת העותרים להוציא את חוו"ד יצחקי ולחילופין , לה ותירה יחד עם חוו"ד הרצברג, להידחות.

22. משיבים 1 ו-2 מפנים לסעיף 48 ג(ה) לחוק התכנון והבניה לביסוס טענתם לפיה אין זכות עיון בחוו"ד יצחקי שהיא מסמך פנימי.
בעניין זה צודק ב"כ העותרים אשר טען במהלך הדיון כי סעיף זה מתייחס לסיטואציה אחרת ביחס למידע שאמור להיות חסוי בפני חבר מוסד תכנון.
יחד עם זה, חוו"ד יצחקי חוסה תחת סעיף 9 (ב)(4) לחוק חופש המידע התשנ"ח- 1998, אליו מפנה גם סעיף 48 ג לחוק התכנון והבניה.

23. לאור העובדה לפיה התבססו טיעוני משיבים 1 ו-2 על סעיף 48 לחוק התכנון והבניה שאיננו מתאים לענייננו, לא מצאתי לחייב את העותרים בהוצאות בקשה זו.

24. מצאתי להוסיף כי העותרים רשאים לטעון, במסגרת הדיון בעתירות, כנגד חוות הדעת של מר יצחקי כפי שטען, לדוגמא, עו"ד טוניק בעמ' 12 לפרוטוקול מיום 30.1.13.

לצורך כך אני מתירה להם להגיש תשובה לתגובות, אך ורק בעניין חוות הדעת של מר אייל יצחקי, אשר לא תעלה על 2 עמודים באותיות ורווחים ראויים .
תשובה זו תוגש תוך 10 ימים מהיום עם העתק ישירות לשאר הצדדים .

25. הדיון נקבע ליום 3.7.13 שעה 10.30.

26. המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ג' תמוז תשע"ג, 11 יוני 2013, בהעדר הצדדים.

שרה גדות, שופטת
סגנית נשיא