הדפסה

מוקד המודעות הארצי בע"מ נ' אדגו תקשורת בע"מ ואח'

מספר בקשה:47
בפני
כב' השופטת תמר שרון נתנאל

המבקשים

מוקד המודעות הארצי בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד נשיץ, ברנדס ושות'
מרח' תובל 5, תל-אביב

נגד

המשיבים

1. אדגו תקשורת בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אמיר כצנלבון ו/או ליאור להב ואח'
שד' רוטשילד 53, תל-אביב

2. שגב דאדו
ע"י ב"כ עוה"ד יואב הריס ואח'
שד' הפלי"ם 7, חיפה

החלטה

1. בפניי בקשה נוספת, שהוגשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט (להן: " הפקודה"), במסגרתה נטען, כי המשיבה מפרה את הצו שניתן על ידי בית המשפט ביום 26.8.2012 ו את ההחלטה שניתנה ביום 25.12.2012.

2. ביום 26.8.12, במסגרת דיון (שהתקיים בפני כבוד השופטת קראי-גירון), בבקשת התובעת למתן צו מניעה זמני, האוסר על הנתבעים לעשות שימוש בשם התובעת או בשם דומה לו, או להציג מצג כלשהו לפיו הנתבעת היא התובעת, או פועלת מטעמה, ו/או לפיו הנתבע 2 (להלן: " שגב") פועל מטעם התובעת, הגיעו הצדדים להסכמה לפיהן (בין היתר), ניתן צו לפיו:

"... בכל פירסום, או פנייה ללקוחות, החל מתום 7 ימים מהיום תוצג המבקשת כ: מודעות עד חצות - מוקד המודעות הארצי בע"מ ואילו המשיבה מס' 1 תוצג כ: מרכז המודעות הארצי - אדגו תקשורת בע"מ ." (ההדגשות במקור) ( להלן: "הצו").

ביום 25.12.12, ניתנה על ידי החלטה בבקשות קודמות, לפי פקודת ביזיון בית משפט, שהוגשו על ידי שני הצדדים . להלן לשון החלק האופרטיבי של ההחלטה:

"א. כל צד ישנה את כל הפרסומים, אשר צורפו על ידי הצד האחר לטיעוניו וכן את כל שאר פרסומי העבר, הניתנים לשינוי, ויתאים אותם לנוסח הצו . מובהר, כי התאמה לנוסח הצו משמעה, כי על שני השמות להופיע, יחדיו, בזה אחר זה, בגודל אותיות זהה וכאשר מקף בלבד מפריד ביניהם.

התאמות אלה ייעשו לא יאוחר מיום 1.1.13.

ב. על אדגו למחוק את דף הפייסבוק שלה לא יאוחר מיום 1.1.13 והיא רשאית להעלות דף פייסבוק חדש, בו היא תרשם באופן העונה על האמור בס "ק א' דלעיל.

ג. כל פרסום שייעשה החל מיום 1.1.13, יתאם לאמור בס"ק א' דלעיל, למעט "פרסומים" באינטרנט, שמקורם בעבר ואשר מומחה שימונה על ידי יו"ר איגוד השיווק הישראלי (איגוד המפרסמים הישראלי), יקבע כי הצד המפורסם באותו פרסום אינו יכול לשנותם.

ד. על כל הפרה של הצו, החל מיום 1.1.13, ישלם הצד המפר לצד האחר 5,000 ₪".

בבקשה דנן התבקש ביהמ"ש "לפצות" את המבקשת בסכום של 5,000 ₪ עבור כל הפרה ובסך הכול בסכום של 65,000 ₪ (?) . מעבר לטעות הקיימת, ככל הנראה , בסכום הנטען, נראה ש נשכחה מב"כ המבקשת, עת ערך את הבקשה, הוראת הפקודה וככל הנראה אף נשכחה ממנו החלטתי מישיבת יום 20.1.13, בה הפניתי תשומת לב הצדדים לכך, שבהחלטתי הנ"ל נפלה טעות קולמוס, באופן שבמקום שיירשם בס"ק ד' שבהחלטה: "ישלם הצד המפר לאוצר המדינה", נרשם "ישלם הצד המפר לצד האחר" והודעתי, כי בכוונתי להורות על תיקון הטעות, שהרי בביזיון בית משפט מוסמך בית משפט להשית קנס על כל הפרה ולא תשלום לצד האחר. לאחר ששמעתי תגובותיהם הוריתי כדלקמן:

"... אני מורה על תיקון הטעות שנפלה בהחלטתי מיום 25.12.12, מאחר שכוונתי היתה להשית תשלום קנס ולא פיצוי לצד האחר.
לפיכך בהחלטתי הנ"ל בסעיף 11 ד', במקום המילים: 'לצד האחר', יירשם: 'קנס בסך'".

(הצו ושתי ההחלטות הנ"ל ייקראו, להלן, יחדיו: "ההחלטות").

3. בבקשה דנן טוענת המבקשת, כי המשיבה ממשיכה להפר את ההחלטות, על ידי כך שהיא ממשיכה לפרסם את שירותיה תחת השם "מרכז המודעות הארצי" ולא בשם מרכז המודעות הארצי - אדגו תקשורת בע"מ (להלן: " הנוסח המותר"), כפי שעליה לעשות על פי ההחלטות.

המבקשת פירטה בבקשה 11 פרסומים, שלטענתה מהווים פרסומים מפרים (להלן: "הפרסומים המפרים"), כדלקמן:

פרסום שירותים מיום 10.2.15 תחת השם: "מרכז המודעות הארצי" באתר weather-forecast.info.
פרסום שירותים מיום 10.2.15 תחת השם "מרכז המודעות הארצי" במדור החדשות באתר Ynet.
פרסום שירותים מיום 11.2.15 תחת השם: מרכז המודעות הארצי" במדור החדשות באתר Ynet.
פרסום שירותים מיום 11.2.15 תחת השם: "מרכז המודעות הארצי" במדור הספורט באתר Ynet.
פרסום שירותים מיום 12.2.15 תחת השם: "מרכז המודעות הארצי" באתר Mynet (מקבוצת Ynet).
ביום 25.2.15 פרסמה המשיבה 1 את שירותיה תחת השם: "מרכז המודעות הארצי" במדור החדשות Ynet.
פרסום שירותים מיום 12.2.15 תחת השם: "מרכז המודעות הארצי" במדור החדשות Ynet.
פרסום שירותי מודעות משפטיות מיום 25.2.15 תחת השם: "מרכז המודעות הארצי".
פרסום שירותי דרושים מיום 25.2.15 תחת השם: "מרכז המודעות הארצי".
פרסום שירותי מודעות אבל מיום 25.2.15 תחת השם: "מרכז המודעות הארצי".
פרסום שירותי מודעות כללי מיום 25.2.15 תחת השם: "מרכז המודעות הארצי" בצורה שמפרה את הצו הזמני ו/או את ההחלטה.

לבקשה צורפו העתקים מהפרסומים הנ"ל , אשר סומנו כנספחים 10.2.1 עד 10.2.11.

4. המשיבה טוענת, בתגובתה, כי המבקשת עצמה איננה עושה שימוש בנוסח השם, כפי שנקבע לגביה, אלא היא משתמשת בשם אחר - " מוקד הפרסום הארצי" והיא מפנה בעניין זה לעדותו של מנהל המבקשת בסעיף 58 לתצהיר עדותו הראשית.

נטען, כי המשיבה ממלאה, בדווקנות, אחר הוראות ההחלטות וכי היא השקיעה כסף רב לשם שינוי ניירות המכתבים שלה, כל החומרים השיווקיים והפרסומיים וכו', בעוד שהמבקשת לא עשתה כן. לתשובה צורפו העתקים של פרסומים מטעם המשיבה , בנוסח המותר. כן צורף עותק מפרסום של המבקשת מיום 24.11.14, בו פרסמה המבקשת את עצמה בשם: "מוקד הפרסום הארצי".

נטען, כי הפרסומים שצורפו לבקשה הם בודדים וכי אין מדובר "בפרסומים של ממש", שכן אלה הם פרסומי " remarketing " ולא פרסומים ישירים וכי הדבר נבע מטעות של החברה המקדמת "מדיה ויז'ן", אשר עסקה בפעולת הקידום החוזר. לתגובה צורף מכתב מאת מר גיא גרופי, עובד החברה המקדמת לפיו הוא נמנע מפרסום הנוסח המותר, שאינו אפשרי משום שהוא ארוך ומסורבל והסתפק בשם המקוצר. כן נטען, כי רק מי שנחשף לשם המקורי נחשף, לאחר מכן לשם, במסגרת ה- remarketing.

המשיבה טוענת עובד, כי מטרת הפקודה איננה ענישה על פעולות שבוצעו בעבר, אלא מטרתה היא לדאוג כי החלטות ביהמ"ש יאכפו.

5. בסיכומיו טען ב"כ המבקשת, כי הטענה של הרימרקטינג, מעצימה למיטב הבנתו, את ההפרה ולא מקלה אותה, משום שהיא יוצרת חשיפה גבוהה יותר דווקא לאלה שדורשים פרסום.

בסיכומיו, בסיום הדיון, טען ב"כ המשיבה, כי מאז ההחלטה , אסור ל מבקשת להשתמש בשם אחר מהנוסח המותר. כלומר, לשיטתו רשאית המבקשת להשתמש רק בשם "מוקד המודעות הארצי - מודעות עד חצות" ובו בלבד . לדבריו, תוגש בענין זה בקשה מטעם המשיבה, אשר תבקש הכרעה בסוגיה זו.

6. כן נטען, שהמבקשת מופיעה באתר של 144 בשם המקורי ולא בשם המותר ובכך היא מפרה את ההחלטות.

בתשובה לכך טענה המבקשת, כי השם המופיע באתר 144 הוא שמה כפי שהוא רשום ברשם החברות וכי אין מדובר בפרסום שנעשה מיוזמתה.

דיון והכרעה:

7. על פניהם, כל הפרסומים שהעתקיהם צורפו לבקשה הם פרסומים מפרים, באשר מופיע בהם השם "מרכז המודעת הארצי", ללא התוספת ההכרחית, כפי שהיא מופיעה בנוסח המותר.

אציין, כי במהלך הדיון הראו ב"כ הצדדים, על צגי המכשירים הניידים, תוצאות של חיפושים שונים שנעשו על ידם במהלך חקירת המצהירים והוצגו בפני המצהירים (כפי שנרשם בפרוטוקול), אולם אינני סבורה שיש מקום להתייחס לכך, שכן הדברים חורגים מהבקשה ומהתשובה, שהוגשו בכתב ואסתפק בכך שאציין, שלא היה בהם כדי לשנות מהמסקנה אליה הגעתי.

אבחן, אפוא, את "טענות ההגנה" של המשיבה.

8. דברי מנהל המבקשת בסעיף 58 לתצהיר עדותו הראשית, כפי שצוטטו על ידי ב"כ המשיבה, אינם מצביעים על כך שהמבקשת ויתרה על השם מוקד המודעות הארצי, שהרי מנהל המבקשת אמר שם: "אציין כי בצד פרסום של מוקד המודעות הארצי השתמשתי גם בשם מוקד הפרסום הארצי. לאחר שניתן הצו הזמני, המשכנו בפרסום של מוקד המודעות הארצי במגבלות הצו הזמני, אולם נתתי יותר משקל לפרסום של מוקד הפרסום הארצי. עם זאת גם בפרספקטיבה של ...". הציטוט נעצר כאן, אולם הסעיף ממשיך ואומר:

"הזמן שחלף אני מבין עוד יותר את משמעות השם של מוקד המודעות הארצי... הלקוחות של התובעת חיפשו ומחפשים את מוקד המודעות הארצי ושם זה יש לו חשיבות גבוהה מאד למוניטין התובעת כמצויין לעיל".

הנה כי כן, מנהל המבקשת אינו אומר שהמבקשת חדלה כליל מ עשות שימוש בשם המקורי, במגבלות שהוטלו (היינו – בנוסח ה מותר) אלא רק כי היא השתמשה גם בשם אחר ואף מציין, את המוניטין שיש לשם המקורי. לא ניתן, אפוא, לסמוך טענת ויתור, על דברי מנהל המבקשת. גם אם המבקשת עשתה שימוש גם בשם אחר ואף אם עשתה כן במידה רבה יותר מאשר השימוש בנוסח השם, אין בכך משום ויתור על השם המקורי.

בנוסף, בהחלטה מיום 25.12.12 הובהר, כי התאמה לנוסח המותר "... משמעה, כי על שני השמות להופיע, יחדיו, בזה אחר זה, בגודל אותיות זהה וכאשר מקף בלבד מפריד ביניהם".

ההחלטות אינן כוללות הוראה לפיה נאסר על מי מהצדדים לעשות שימוש בשם אחר, שאיננו הנוסח המותר עליו הוסכם ולצורך בקשה זו לא אוכל לקבוע כך .

אבהיר, כי בשל כך שהסנקציה על פי הפקודה היא סנקציה מעין פלילית, הלכה היא, כי אין נזקקים להליך של ביזיון בימ"ש, אלא לשם אכיפת צווים והחלטות שמובנם ברור ושאינם מאפשרים יותר מפירוש אחד [ראו: רע"פ 7148/98 עזרא ואח' נגד זלזניאק ואח' פ"ד נג(3), 348]. לפיכך, משלא נאסר במפורש על מי מהצדדים לעשות שימוש בשם אחר, שאינו "מרכז המודעות הארצי" ו"מוקד המודעות הארצי בע"מ", ללא התוספות אשר נקבעו בנוסח המותר , אינני סבורה שניתן לפרש את ההחלטות כאוסרות על כך, לעניין בקשה זו.

9. לא אוכל לקבל את הטענה לפיה המשיבה אינה אחראית לפרסומים המפרים, מאחר שהם פרסומי " remarketing ", אשר פורסמו בשם מקוצר בשל חוסר אפשרות לעשות שימוש בשם ארוך. המשיבה לא צירפה תצהיר של גיא, אלא רק מכתב ממנו וכל שנאמר על ידי מנהל המשיבה, מר אדר גולדנברג בעניין זה מהווה עדות שמיעה, שאיננה קבילה ולכן אין ולא כלום בכך שהוא לא נחקר בעניין זה.

מעבר לכך וזה העיקר - אם הסיבה היא חוסר אפשרות לעשות שימוש בשם ארוך - מדוע לא נעשה ש ימוש בחלק השני של הנוסח המותר, היינו - בשם אדגו תקשורת בע"מ ? מדוע נבחר דווקא החלק הראשון של נוסח השם - מרכז המודעות הארצי, בגינו הוגשה התביעה מלתחילה ובגינו והוגשה הבקשה לצו מניעה זמני?

גם בטענה לפיה רק מי שנחשף לשם המקורי נחשף, לאחר מכן לשם, במסגרת ה- remarketing לא מצאתי משום "הגנה" נגד טענת ההפרה. גם אם אניח, לטובת המשיבה (על אף שהדבר לא הוכח), כי החשיפה , במקור (זו אשר יצרה את ה- remarketing), הייתה חשיפה לנוסח המותר, הרי בחשיפות שלאחר מכן לחלק הראשון בלבד של הנוסח המותר (חשיפות שהיו בשליטת המשיבה (אשר הייתה צריכה לוודא עם אותו גיא, שהוא עושה שימוש רק בנוסח המותר) , יש משום הפרה של ההחלטות.

10. אין חולק, שהמבקשת מופיעה באתר 144 בשמה המקורי ולא בשם המותר, אולם בקשה זו איננה נגד המבקשת. אם וכאשר תוגש בקשה כזו (כפי שב"כ המשיבה הצהיר שייעשה), אדון בשאלה אם מדובר בהפרה מטעם המבקשת.

בשלב זה, גם אם אניח, לטובת המשיבה, כי מדובר בהפרה (ואינני מביעה בכך דיעה), אין בכך כדי לאיין את הפרותיה של המשיבה, או להצדיק הימנעות מהשתת קנס בגין כל הפרה.

11. טענתת המשיבה לפיה מטרת הפקודה היא לדאוג כי החלטות ביהמ"ש יאכפו, בוודאי נכונה היא. ואמנם, בהחלטה מיום 25.12.12, שניתנה בבקשות קודמות, לא הושת קנס בגין הפרות קודמות, אלא נקבע כי ככל שתהיינה הפרות בעתיד - יושת קנס בגינן.

מאחר שהוכח בפניי, כי לא היה בהחלטה הנ"ל כדי להביא לקיום צו ביהמ"ש ומאחר שהוכח, כי בוצעו 11 הפרות, יש להשית על המשיבה קנס בסך של 5,000 ₪ בגין כל הפרה ובסך הכל - קנס בסך 55,000 ₪ וכך אני מורה.

12. התוצאה היא, שאני מחייבת את המשיבה לשלם לאוצר המדינה, קנס בסך של 55,000 ₪. הקנס ישולם בתוך 15 ימים.

בנוסף, תשלם המשיבה למבקשת הוצאות הליך זה בסך של 10,000 ₪ (הסכום כולל מע"מ) .

ניתנה היום, י' אייר תשע"ה, 29 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.