הדפסה

מדינת ישראל נ' עמר

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

מיכאל משה עמר ת.ז. XXXXXX708

הנאשם
נוכחים:
ב"כ המאשימה מתמחה גב' באני
הנאשם – בעצמו ובא כוחו עו"ד ליאור רונן
<#1#>
פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143 א לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

לאחר הדיון

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב האישום ויורשע בו, ויצרף תיק נוסף שמספרו 22349-12-14
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר על תנאי, התחייבות, פסילה על תנאי והתחייבות נוספת וכן הארכת מאסר על תנאי העומד ותלוי נגד הנאשם של 6 חודשים מת.פ. 31484-06-12 מתאריך 7.5.13 בב ימ"ש השלום בקריית גת.

הנאשם:
מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון.
עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום.

<#4#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.
<#2#>
ניתנה והודעה היום ז' טבת תשע"ה, 29/12/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

הנאשם:
אני מבקש לצרף את ת"פ 22349-12-14 לתיק זה. אני מודה בעובדות כתב האישום המצורף.

ב"כ המאשימה:
אין התנגדות לצירוף התיק. אבקש להרשיע את הנאשם בתיק המצורף.

<#5#>
הכרעת דין
לבקשת הנאשם ובהסכמת התביעה, אני מורה על צירופו של ת"פ 22349-12-14 לתיק זה
על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המצורף.
<#3#>
ניתנה והודעה היום ז' טבת תשע"ה, 29/12/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

ב"כ המאשימה:
מגיש גיליון רישומו הפלילי של הנאשם.

ב"כ הנאשם:
מאשר רישום פלילי.
<#6#>
החלטה
גיליון הרישום הפלילי של הנאשם הוגש וסומן ת/1 וכן גזר הדין התקבל וסומן ת/2.
#7#>

ניתנה והודעה היום ז' טבת תשע"ה, 29/12/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת
ב"כ המאשימה טוען לעונש:
מדובר בנאשם יליד 79 ולחובתו הרשעות קודמות, התיק צורף לתיק נוסף שקיים לנאשם ובכך שהודה חסך זמן שיפוטי יקר, ולקח אחריות על מעשיו, מדובר בענישה צופה פני עתיד, אבקש לכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
מצטרף לדברי חברתי. אבקש לציין שהתיק נשוא עבירות הטרדה באמצעות מתקן בזק, נעשו בסמוך לפטירת אביו, וכאשר המתלוננת ביקשה להתחיל תהליך גירושין וכל עולמו חרב עליו, וכל הדברים הצטבר והוא לוקח אחריות על כך והיום המצב בין בני הזוג, גרושים והיחסים תקינים ומשלם מזונות בזמן ועובד ותומך בילדה קטנה. אבקש לכבד את ההסדר.
אבקש כי המאשימה תשיב לנאשם הטלפון שנתפס בעת עיכובו.

הנאשם:
אני בן 35 , אני עובד כרתך, לוקח אחריות על שני התיקים האלה, אבקש לכבד את ההסדר.

התובעת:
מצויין בדוח הפעולה ששמו במעטפה, אך לא רשום לי פה מוצג.
<#8#>

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום, המייחס לו עבירה של החזקת סם לצריכה עצמית החזקת סם שלא לצריכה עצמית לפי סעיף 7 (א)+7(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] תשל"ג – 1973.

הנאשם צירף תיק נוסף ת.פ. 22349-12-14 במסגרתו הורשע בכתב אישום המייחס לו עבירה של הטרדה באמצעות מתקן בזק, לפי סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים)( תשמ"ב – 1982.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של הארכת המאסר המותנה התלוי ועומד כנגד הנאשם, מאסר מותנה, חתימה על התחייבויות ופסילה על תנאי.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן מבלי להתעלם מעברו הפלילי של הנאשם, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מורה על הארכת מאסר מותנה בן 6 חודשים מת.פ. 31484-06-12 בית המשפט השלום בקריית גת מיום 7.5.13 – למשך שנתיים נוספות.
ב. מאסר מותנה למשך 3 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של שנתיים מהיום הנאשם יעבור מן העבירות בהן הורשע.
ג. הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 3500 ₪ שלא לעבור עבירה של החזקת סם לצריכה עצמית וזאת לתקופה של שנתיים מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם למשך 10 ימים.
ד. הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 4000 ₪ שלא לעבור עבירה של הטרדה באמצעות מתקן בזק וזאת לתקופה של שנתיים מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם למשך 10 ימים.
ה. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה למשך 3 חודשים, וזאת על תנאי שלא יעבור עבירה בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים במשך שנתיים מהיום.
ניתן בזאת צו להשמדת המוצג - סמים, בכפוף לחלוף תקופת הערעור.

המאשימה תשיב לנאשם הטלפון השייך לו שנתפס בעת עיכובו.

המזכירות תבטל הדיון בתיק המצורף 22349-12-14 הקבוע ליום 10.3.15 בפני מותב זה.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
<#9#>
ניתנה והודעה היום ז' טבת תשע"ה, 29/12/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת