הדפסה

מדינת ישראל נ' ויקטור עזרן ואח'

ניתן ביום 08 אוקטובר 2013

עיריית אשדוד
המערערת בתיק ע"ע 12589-03-12

-
1.ויקטור עזרן
2.מדינת ישראל - הממונה על השכר במשרד האוצר
המשיבים בתיק ע"ע 12589-03-12

מדינת ישראל - הממונה על השכר במשרד
האוצר
המערערת בתיק ע"ע 10104-03-12

-
1.ויקטור עזרן
2.עירית אשדוד
המשיבים בתיק ע"ע 10104-03-12

בשם עירית אשדוד – עו"ד ארז דגן
בשם המדינה- עו"ד יעל בר לב
בשם מר עזרן – בעצמו

הרשמת השופטת אביטל רימון-קפלן

פסק דין

  1. בפני בקשת שתי המערערות בתיקים שבכותרת למתן תוקף של פסק דין להסכמה אליה הגיעו, ללא צו להוצאות.
  2. שתי המערערות בתיקים שבכותרת הגישו את ערעוריהן על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בתיק תע"א 1812/09; השופט אילן סופר ונציגי הציבור גב' סימה שמיט ומר דב אבדור ( לרבות פסק הדין החלקי מיום 18/3/10 והחלטת בית הדין קמא מיום 28/3/10).
  3. המשיב בערעורים שבכותרת (להלן – מר עזרן), הועסק על ידי עירית אשדוד (להלן- העיריה). בפסק הבוררות שבין העיריה למר עזרן מיום 27.5.07 חויבה העיריה לשלם למר עזרן סכומים שונים.

            לציין, כי פסק הבוררות אושר על ידי בית הדין, ואולם לנוכח הוראותיו של הממונה על השכר שלא להחיל על מר עזרן את הוראות הפסק, נמנעה העיריה משלם את מלוא הסכומים שנקבו בפסק הבוררות .
    אי לכך, הגיש מר עזרן את תביעתו נשוא פסק הדין בערעורים שבכותרת לתשלום זכויותיו הכספיות המתחייבות מיישום פסק הבוררות.
4. במסגרת פסק הדין, פסק הדין החלקי מיום 18/3/10 וההחלטה מיום 28/3/10, קבע בית הדין קמא כי מאחר והממונה על השכר הסכים להעביר את העניין לבוררות, נכח בישיבת הבוררות והביע דעתו, אין הוא יכול להישמע עוד כמתנגד לאכיפת הפסק, ובהתאם לכך קבע את יתרת הסכומים שעל העיריה לשלם למר עזרן .
5. על פסק דין זה כמו גם על פסק הדין החלקי וההחלטה דלעיל, הגישו הן העיריה והן הממונה על השכר את ערעוריהם שבכותרת, כאשר ערעור העיריה הוגש כנגד חישובי בית הדין קמא ובמסגרתו עתרה העיריה לקבוע כי הסכומים המגיעים למר עזרן, אם בכלל, הם נמוכים בהרבה מאלו שנפסקו ו כן לקבוע כי כל תשלום אשר יושת על העיריה, אם יושת, ישולם באמצעות ניצול ימי חופשה בתשלום.
הממונה על השכר מצדו, השיג על קביעתו של בית הדין קמא בעניין אי אישור פסק הבוררות על ידיו, ועתר לכך שפסק הדין יבוטל וייקבע כי פסק הבוררות בטל, או לחלופין כי בשים לב להתנגדות הממונה על השכר, אין ליישמו על מר עזרן בעבר ולעתיד לבוא.
6. בינתיים, הגיעו העיריה ומר עזרן להסכם ביניהם מיום 18/10/12, המסדיר את פרישתו לגמלאות של מר עזרן מהעירייה, ובמסגרתו אף הוסדר השכר הקובע של מר עזרן לצורך תשלום קצבה מן העירייה, התשלומים שישולמו לו אגב יציאתו לגמלה, כאשר בין היתר במסגרת הסדר זה, שילמה העיריה למר עזרן את הסכום שנפסק לו על ידי בית הדין קמא ומר עזרן פרש לגמלאות בהתאם לאמור באותו ה סכם, כאשר במסגרת אותו הסכם התחייבה העירייה למשוך את הערעור נשוא הליך זה.
לציין כי בתחילה הממונה על השכר לא אישר את ההסכם בין העיריה לבין מר עזרן ואף התנגד לו.
ואולם, בהמשך, הוגשה בקשה זו של שתי המערערות למתן תוקף של פסק דין להסכם שבין העיריה ומר עזרן מיום 18/10/12, אשר העתק ממנו צורף לבקשה.
במסגרת בקשתן הנ"ל, הובהר על ידי שתי המערערות, כי גם אם תמשוך העיריה את ערעורה לא יהא בכך כדי לסייע למר עזרן, שכן אם ערעור הממונה על השכר יישאר על כנו ויתקבל, קיים חשש שמר עזרן יידרש להשיב את כל הסכומים שקיבל עד כה שלא כדין בהיקף של מליוני ₪.
עוד הבהירו שתי המערערות, כי על אף שהמדינה אינה חוזרת בה מטענותיה בערעור, הרי שבנסיבות שנוצרו, ולשם חיסיון במשאבים הציבוריים שיידרשו להמשך הטיפול בתיק זה, הגיעו המערערות להסכמה כי מבלי שצד כלשהו יוותר על טענותיו, ולשם סיום ההליך בדרך של פשרה, יבקשו המערערות מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם שבין העיריה לבין מר עזרן ובהתאם יבקשו את ביטולו של פסק הדין של בית הדין קמא ושל ההחלטות האחרות במסגרתו, נשוא הערעורים.
5. הגם שעסקינן בהסכם שנועד להיטיב עם מר עזרן וליתן תוקף להסכם שבינו לבין העיריה, לא צורפה לבקשה תגובתו של מר עזרן למבוקש, ועל כן בהחלטתי מיום 28/8/13 הוריתי כי הסדר הטוב מחייב שלבקשת המערערות למתן תוקף של פסק דין להסכם אליו הגיעה העיריה עם מר עזרן, תובא גם תגובת מר עזרן, ועל כן חייבתי את המערערות להמציא לתיק בית הדין את תגובתו של מר עזרן לבקשתן זו, וזאת עד ליום 9/9/13.
6. ביום 10/9/13 התקבלה הודעת בא כח המדינה, ולפיה ביום 1/9/13 נמסרה למר עזרן הבקשה למתן פסק דין מטעם המערערות והחלטת בית הדין מיום 28/8/13 אלא שעד למועד הגשת ההודעה, לא התקבלה כל הודעה מטעם מר עזרן, שאינו מיוצג בתיק זה. להודעה צורף אישור המסירה.
7. בנסיבות אלו קבעתי בהחלטתי מיום 11/9/13 כי ניתנת ארכה אחרונה למר עזרן להגיש את תגובתו לבקשת המערערות למתן תוקף של פסק דין, עד ליום 17/9/13. עוד הובהר באותה החלטה שככל שלא תימצא בתיק תגובתו – ייחשב מר עזרן כמסכים למבוקש.
8. למרות שחלף המועד להגשת התגובה, עד למועד זה לא הגיש מר עזרן כל תגובה ולא כל שכן שלא התנגד לאישור הסכם כמבוקש על ידי המערערות, ועל כן אין לי אלא לראותו כמי שמסכים לבקשת המערערות ליתן תוקף של פסק דין להסכם שבינו לבין העיריה מיום 18/10/13, אשר כאמור, נועד להיטיב עמו.
9. ולגוף הבקשה - בנסיבות המיוחדות של המקרה שבנדון, בהן מחד כבר שולם למר עזרן מלוא סכום פסק הדין, והוא אף פרש לגמלאות על יסוד ההסכם שבינו לבין העיריה מיום 18/10/12 , ומאידך, בבקשתו למתן תוקף של פסק דין להסכם זה שבין העיריה לבין מר עזרן, משך הממונה על השכר הלכה למעשה את התנגדותו לאישור אותו הסכם שבין העיריה לבין עזרן – הרי שמבלי להביע דעה לגבי נכונות הקביעות העובדתיות והמסקנות המשפטיות, כאמור בפסק דינו, בפסק דינו החלקי או בהחלטותיו של בית הדין קמא, נשוא הערעורים שבכותרת – אני נעתרת למבוקש, ומורה על מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין העירי ה לבין מר עזרן מיום 18/10/12 (אשר העתקו צורף כנספח לבקשת המערערות שבנדון), תוך ביטול פסק דינו של בית הדין קמא בתיק תע"א 1812/09 (לרבות פסק הדין החלקי מיום 18/3/10 והחלטת בית הדין קמא מיום 28/3/10).
בנסיבות העניין ובהתאם למוסכם – אין צו להוצאות.
משכך, הדיון שנקבע ליום 17/10/13 בערעורים שבכותרת – מבוטל בזאת.

ניתן היום, ד' חשון תשע"ד (08 אוקטובר 2013) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.