הדפסה

מדינת ישראל נ' בוקובזה

בפני כב' השופט יעקב דנינו
המבקשת
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד גלית בננו-אסדו ועו"ד לירן עמר
נגד

המשיב
חיים בוקובזה - בעצמו

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת – עו"ד גלית בננו-אסדו ועו"ד לירן עמר
המשיב - בעצמו

פרוטוקול

המשיב:
אני רוצה לטעון טענות לגבי קונספירציה, ובדיון הקודם התקיים עוד דיון, אשר נדחה ללא תיאום איתי.
באשר לסעיף 2.א לבקשה – טענת המבקשת הינה שההיתר שקיבלתי הינו לבניית 63 מ"ר, כאשר בפועל בניתי מבנה בגודל של 28 מ"ר בלבד. אני טוען, כי בניתי את כל 63 מ"ר בהתאם להיתר.
באשר לסעיף 2.ב לבקשה – בניתי מדרגות עם כניסה לבית, זו לא מרפסת, וזה על פי ההיתר.
באשר לסעיף 2.ב ו-2.ג לבקשה – יש בינינו מחלוקת האם המדרגות נבנו בסטייה מההיתר, אם לאו.

הצדדים:
לאחר ששמענו את הערת בית המשפט, נבקש להגיע להסכמה כדלהלן:
עד ליום 31.1.2014, מהנדס מטעם עיריית באר-שבע, יגיע לביתו של המשיב, בתיאום עמו (פלאפון של המשיב מס': 050-XXXX120), ויבחן האם המצב התכנוני הקיים בפועל, בשים לב לתוספות המנויות בסעיף 2 לבקשה, תואם את היתר הבניה אשר מצוי בידו של המשיב.

ככל שקיימת התאמה כאמור, תוותר העיריה על כל טענותיה.

ככל שלא קיימת התאמה, יפעל המשיב להתאים את המצב בשטח למצב התכנוני המותר על פי ההיתר, לרבות בדרך של בניית רכיבי המבנה החסרים בהיתר, ובין בדרך של התאמת הסטייה מההיתר בשטח למצב התכנוני המותר על פי ההיתר.
לצורך האמור, ככל שלא קיימת התאמה כאמור, המשיב יתחייב להגיש בקשה להיתר עד ליום 31.3.2014, ולהמשיך את יתר ההליכים התכנוניים המתחייבים, ולקבל היתר מתאים ביחס להתאמת המבנה לאמור בבקשה למתן צו הריסה ללא הרשעה, עד ליום 31.12.2014.
ככל שלא קיימת התאמה כאמור, המשיב יפעל בדרך של הגשת בקשה מתאימה למחלקת הנדסה בעיריית באר-שבע.
במידה ועד ליום 31.12.2014, לא יהיה בידי המשיב היתר מתאים, מסיבות שאינן תלויות בו, המשיב יהא רשאי להגיש לבית המשפט בקשה מתאימה להארכת מועד לביצוע ההתאמות נשוא סעיף 2 לבקשה, אך אין וודאות כי הבקשה תתקבל.
למען הסר ספק, בית המשפט לא ייתן החלטתו אלא לאחר קבלת תגובת המשיבה.
ככל שלא יתקבל היתר עד ליום 31.12.2014, או ככל שלא תינתן ארכה ע"י בית המשפט כאמור, תהיה המבקשת רשאית לבצע את ההתאמות נשוא סעיף 2 לבקשה, ובכלל זה להרוס את רכיבי הבנייה שנבנו ללא היתר או בסטייה מההיתר.
במקביל, שמורה למשיב הזכות להגיש בקשה מתאימה למחלקת הנדסה בעיריית באר-שבע, על מנת להותיר את המצב התכנוני בשטח, ככל שהדבר מתאפשר, מבלי לבנות רכיבי מבנה נוספים. למען הסר ספק, מובהר, כי המבקשת תבחן בקשה כאמור, ככל שתוגש, בשים לב לתנאי החוק וליתר ההוראות החלים בנדון.

<#2#>
החלטה

נוכח הסכמת הצדדים, מורה על מחיקת הבקשה, תוך מתן תוקף לכל רכיבי ההסכמה אליה הגיעו הצדדים.

תשומת לב המזכירות, כי בכך התיק נסגר.
<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ח טבת תשע"ד, 31/12/2013 במעמד הנוכחים.

יעקב דנינו, שופט

קלדנית: אילנית.