הדפסה

לשכת המסחר תל אביב נ' אביב חשמל הנמל בע"מ

05 אוקטובר 2014

לפני:
כב' השופט שמואל טננבוים, סגן נשיא

התובעת
לשכת המסחר תל אביב

-
הנתבעת
אביב חשמל הנמל בע"מ

פסק דין

1. בדיון היום ביקשו הצדדים, כי בית הדין יפסוק לפשרה ללא הנמקה מכח סמכותו על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, וזאת לסיום סופי ומוחלט של התביעה דנן.

<#7#>
2. לאחר עיון בכתבי בי-דין, בתצהירי הצדדים ובמסמכים שצורפו להם, הננו מחייב ים את הנתבעת לשלם לתובע ת סך של 5,000 ₪ וזאת ב-5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים שהראשון שבהם לא יאוחר מיום 1.11.14 ובכל 1 לכל חודש עוקב.

המחאות בגין התשלומים כולם, ישלחו למשרד ב"כ התובעת עד למועד התשלום הראשון.

3. לא ישולם סכום כלשהו במועדו, יועמד הסכום כולו לפירעון מיידי וישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

4. כל צד ישא בהוצאותיו.

5. המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה(אגרות), התשס"ח-2008, ותשיב לב"כ תובעת אגרת בית הדין, בהתאם.

ניתן היום, י"א תשרי תשע"ה, (05 אוקטובר 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

גב' חנה נאמן גלאי
נציגת ציבור (עובדים)

שמואל טננבוים, שופט
סגן נשיא