הדפסה

ליבוביץ נ' גלידה אלסקה בע"מ ואח'

לפני כבוד השופטת שושנה אלמגור

המבקשות (התובעות)
דניאלה אברהם (ת"צ 43659-06-12 )
טלי מעטו (ת"צ 43755-06-12)
סנדי ליבוביץ' (ת"צ 44487-06-12 )

ע"י ב"כ עו"ד אמיר ישראלי ועו"ד שלומי כהן
נ ג ד
המשיבות (הנתבעות)
גלידות קולורדו בע"מ (ת"צ 43659-06-12 )
ריאו נתניה, ביח"ר לגלידות וממתקים בע"מ (ת"צ 43755-06-12)
גלידה אלסקה בע"מ ( ת"צ 44487-06-12)

ע"י ב"כ עו"ד אדיר לשם

פ ס ק - ד י ן
בעקבות: בקשה לאישור הסדר פשרה מיום: 16.09.13
מונחת לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה בשלושה תיקים שעניינם אחד.
על-פי הבקשות לאישור התובענות הייצוגיות, המשיבות אינן נשמעות להוראות חוק התקנים, התשי"ג–1953, הואיל והן מפרות את התקנים הישראליים ת"י 327, חלק 1 ות"י 1145, המחייבים את היצרנים לסמן על-גבי אריזותיהם של מוצרים שונים, ובכללם גלידות ושִלגונים, את תאריך התפוגה של השימוש בהם. נוסף על כך נטען כי הן מפרות את איסור ההטעיה שנקבע בסעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן). העדר הסימון הנדרש, אליבא דמבקשות, גרם להן נזק בדמות פגיעה באוטונומיה של הרצון. בת"צ 43659-06-12 הוגדרה הקבוצה כך:

כל צרכן אשר רכש אריזות יחידה אחת של מוצרי המשיבה מסוג: גלי גל, ג'וני, שלגון בטעם מסטיק, שלגון חלב מצופה שוקולד (כל הטעמים) ויתר הגלידות והשלגונים מתוצרת המשיבה שלא סומן עליהם תאריך תפוגה.

בת"צ 43757-06-12 הוגדרה כך:

כל צרכן אשר רכש אריזות יחידה אחת של מוצרי המשיבה מסוג: סנקור, שוקו כיף, מג'יק (כל הסוגים), שלגון תות בננה בשם ,הקוסם' וקרחון פשוט (כל הטעמים) ויתר הגלידות והשלגונים מתוצרת המשיבה שלא סומן עליהם תאריך תפוגה.

ובת"צ 44487-06-12:

כל צרכן אשר רכש אריזות יחידה אחת של מוצרי המשיבה מסוג: סופר גול, מיני אומגה, שלגונים מצופים (כל הטעמים), קרחונים (כל הטעמים) ויתר הגלידות והשלגונים מתוצרת המשיבה שלא סומן עליהם תאריך תפוגה.

המשיבות מפרשות את התקנים פירוש שלפיו ניתן לסמן את תאריך התפוגה על האריזות שבהן נארזים המוצרים הבודדים ואין צורך לסמנו על עטיפתו של כל מוצר ומוצר, ולשיטתן הוראותיהם כבר אינן מחייבות.

בפרשות שלפניי הצדדים מבקשים לאמץ את הסדר הפשרה שאושר בפסק-הדין שניתן בעניין דומה, ת"צ (מחוזי ת"א) 7026-09-11 בן דרור נ' פלקו בע"מ (פורסם באר"ש, 05.03.2013), כדלקמן:

1. בתוך שישים יום מהיום תסמנּה המשיבה בת"צ 43659-06-12 (להלן: גלידות קולורדו) והמשיבה בת"צ 44487-06-12 (להלן: גלידה אלסקה) את תאריך התפוגה על-גבי המוצרים מתוצרתן הנמכרים כבודדים ולא באריזה המכילה כמה מוצרים.

המשיבה בת"צ 43757-06-12 (להלן: ריאו נתניה) תסמן בתוך שישים יום מהיום את תאריכי התפוגה על כל מוצר גלידה מתוצרתה אשר נמכר ביחידות ולא בתוך אריזה הכוללת כמה מוצרים. התקופה הנקובה לא תחול על השלגונים מסדרת ,קרח בטעמים' אשר נמכרים כבודדים, והם יסומנו כאמור בתוך 180 יום מהיום.

מובהר בזאת כי המשיבות תוספנה את הסימונים לכל המוצרים שהן מייצרות, אף אם שמם לא נזכר בבקשות לאישור.

2. שלוש המשיבות תפצינה את חברי הקבוצה בהטבה שתוענק לכלל לקוחותיהן – ייצור המוצרים שיפורטו להלן בגודל העולה על גודלם הרגיל בשיעור 25 אחוזים:

ריאו נתניה: שלגון גלידה מצופה ,מיני מג'יק';
גלידה אלסקה: קסטה עגולה;
גלידות קולורדו: קסטה עגולה; גלידה במכל פלסטיק בנפח שני ליטר, בטעמים שוקו-וניל, פונץ'-בננה ושוקו-וניל-פונץ'.

על עטיפות המוצרים ייכתב: ,,מהדורה מוגבלת – 25% תוספת בחינם''. שווי ההטבה, לפי הצהרת הצדדים, הוא סך 225,000 ₪ למוצריה של ריאו נתניה וסך 125,000 ₪ למוצריהן של כל אחת מהמשיבות הנוספות.

הסדר הפשרה יחול על כל צרכן אשר רכש יחידה אחת ממוצרי המשיבות שעליהם לא סומן תאריך התפוגה. על-פי החלטתי מיום 30.09.13, הוא פורסם בעיתונים, ובפרק הזמן הקבוע בדין לא הוגשו התנגדויות או הסתייגויות. על יסוד הנימוקים דלהלן אני סבורה כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה וכי לכאורה קיימות שאלות מהותיות של עובדה ושל משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה:

שאלות עובדתיות המשותפות לחברי הקבוצה אין, באשר המשיבות אינן חולקות על העובדה שתאריך התפוגה לא נדפס על עטיפות המוצרים. השאלות של משפט המשותפות להם הן:

א) האם המשיבות הפרו את הוראות הדין בכך שנמנעו מסימון תאריך התפוגה על המוצרים הבודדים והסתפקו בסימונו על-גבי האריזה שבתוכה נארזו;
ב) האם התנהגותן של המשיבות היא בבחינת הטעיה, כמשמעות המונח בחוק הגנת הצרכן;
ג) הואיל והסעד שנתבע בשם כל חברי הקבוצה הוא פיצוי בעד נזק לא-ממוני בדמות הפגיעה באוטונומיה של הרצון, מתעוררת השאלה למי מהחברים נגרם נזק ממין זה ואם כן – אם בינו לבין הפרת החובה מתקיים קשר של סיבה ותוצאה.

התחייבותן של המשיבות בהסדר הפשרה לציין מעתה ואילך את תאריך התפוגה על עטיפתו של כל מוצר ומוצר, אם שמו צוין בבקשות לאישור ואף אם לאו, תתקן את המחדל אשר בלב לבּן של הבקשות. כך יתייתר הצורך לדון בטענותיהן המשפטיות של המשיבות בדבר הפירוש שיש ליתן להוראות החוק והתקנים. אם כך הוגשמה התכלית שלשמה הוחק חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו–2006, אשר בין היתר נועד לקדם את ,,אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו'' (סעיף 1 (2)). בהקשר זה אוסיף כי עקב הערותיו של היועץ המשפטי לממשלה בדבר חובתן של המשיבות לעמוד בדרישות התקנים, לא המתינו הללו לאישור הסדר הפשרה וכבר החלו לסמן את תאריך התפוגה.

מטבע הדברים, את חברי הקבוצה כולם בלתי אפשרי לאתר. משכך הטבה לכלל הצרכנים אשר רוכשים את מוצרי המשיבות היא הפיצוי ההולם את נסיבות העניין, ומכאן שגם מבחינת הפיצוי שיגיע לכל חברי הקבוצה הסדר הפשרה הוא הדרך היעילה לפתרון הסכסוך. גובה הפיצוי אינו מבוסס על חישוב אריתמטי או כלכלי ברור, שכן לא ידוע ולא ניתן לדעת מה מספר הצרכנים שניזוקו, אם בכלל, ממחדלן של המשיבות או מהו היקף הנזק הלא-ממוני אשר אפשר שנגרם להם. פיצוי גלובלי בדמות הטבה לכל הצרכנים אינו דורש אפוא מינויו של בודק להסדר הפשרה.

ככל שהדברים אמורים בהוצאתו של ההסדר מן הכוח אל הפועל, בסעיף 13 לבקשה שלפניי כתבו הצדדים כי ההטבה תינתן מקיץ 2013 ועד לסוף שנת 2014, ואם נתינתה לא תושלם עד סוף שנה זו היא תימשך עד לסוף 2015. קיץ 2013 חלף עבר לו, ולפיכך יידחו פרקי הזמן שנקבעו בסעיף 4.6 להסדר הפשרה בשנה אחת, כך שההטבה תחל בקיץ השנה ותסתיים עם תום מכירת המוצרים בסכום ההטבה. הערכים הכספיים יישארו כפי שניקבו לעיל. לאחר שהוגש הסכם הפשרה הבהירו הצדדים יחד, לבקשת בית המשפט, כי מחיר מוצרי ההטבה בשנת 2014 יהיה מחיר המחירון של כל משיבה שהיה נכון לשנת 2013. אם ישתנה מדד המחירים לצרכן לשנת 2014, אשר יפורסם ביום 15.01.15, בשיעור שיעלה על חמישה אחוזים יעודכן המחיר בשנה שלאחר מכן כשיעור השינוי. במהלך שנה קלנדרית לא ישתנה המחיר אלא פעם אחת. כמו-כן הוסיפו הצדדים כי על אריזות מוצרי ההטבה, נוסף לציון ההגדלה, ייכתב ,,מחיר מומלץ לצרכן __ ₪'' במקום בולט לעין. לבסוף התחייבו להציב, במקום בולט על המקררים השייכים למשיבות ובנקודות המכירה שבהן יש להן הזכות להציב שלטים מטעמן, הודעה בהירה לצרכנים על זכותם לקבל את המוצרים בצורתם המוגדלת במחיר ההטבה. את ההודעה המוסכמת אני מאמצת ומאשרת כחלק מהסדר הפשרה, ואין צורך להגיש הסכם מתוקן.

בתוך 15 יום ממועד סיומו של מתן ההטבה או ביום 15.01.16 (המוקדם מהשניים), ולכל המאוחר ביום 15.01.17, יימסר לבאי-כוח המבקשות ולתיק בית המשפט תצהיר מאת מנהל הכספים של כל אחת מהמשיבות ובו פירוט שלם ומלא על אודות מתן ההטבה, ובכלל זה מספר השלגונים המוגדלים שסופקו, מחירים במועדים הרלוונטיים וכל פרט כיוצא בזה.

אשר לגמול שבו תזכינה המבקשות ולשכר הטרחה שישולם לפרקליטים המייצגים – אני רואה לנכון לאמץ את המלצת הצדדים. ריאו נתניה תישא בגמולה של המבקשת, בסך 10,000 ₪, ובשכר טרחת באי-כוחה, בסך 50,000 ₪, בתוספת מס ערך מוסף. שתי המשיבות האחרות תשלמנה כל אחת גמול בסך 4,500 ₪ למבקשת שהגישה את הבקשה נגדה ושכר טרחה לפרקליטים המייצגים בסך 15,000 ₪, בצירוף מע"מ. סכומים אלו מביאים לידי ביטוי את הטרחה שטרחו המבקשות ובאי-כוחן ואת היזמה שנקטו. הם עומדים ביחס הולם לתוצאה, שעיקרה תיקון המחדל הנטען והתועלת שיפיק הציבור למשך שנים בעקבות זאת, בצד הפיצוי הכספי לחברי הקבוצה. על-כן סכומי הגמול ושכר הטרחה שעליהם המליצו הצדדים מאוזנים וסבירים. בתוך שלושים יום מהיום תשלם ריאו נתניה למבקשת את מלוא גמולה וסך 30,000 ₪, בתוספת מע"מ, לבאי-כוחה. יתרת שכר הטרחה תשולם בתוך שלושים יום מהמועד שבו יאשר בית המשפט את תצהיר הדיווח של מנהל הכספים כאמור לעיל. גלידות קולורדו וגלידה אלסקה תשלמנה את הגמול למבקשות וסך 9,000 ₪ מתוך שכר הטרחה לפרקליטיהן בתוך שלושים יום מהיום, ובתוך שלושים יום מאישור תצהיר הדיווח – את היתר.

בתוך חמישה ימים מהיום יגישו הצדדים לאישורי נוסח מודעה לפרסום שני. עם אישור הנוסח תפורסם המודעה בשני העיתונים שבהם פורסם הפרסום הראשון.

תזכורת פנימית – ביום 03.06.14 וביום 15.01.16.

ניתן בלשכתי היום, כ"ח באייר תשע"ד (28 במאי 2014).

המזכירות תשגר פסק-הדין לצדדים, למנהל בתי המשפט וליועץ המשפטי לממשלה.

שושנה אלמגור, שופטת