הדפסה

לוי נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ

בפני
כב' הרשמת בכירה עידית קצבוי

תובעים

טוביה לוי

נגד

נתבעים

שומרה חב' לביטוח בע"מ

החלטה

בפני בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדי, בתחום הנוירולוגי ובתחום הפסיכיאטרי.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי ובתחום הפסיכיאטרי עקב תאונת הדרכים מיום 11.3.13.
המומחה בתחום האורטופדי יחווה דעתו באשר לצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגי .

לפיכך, אני ממנה בזאת את פרופ' גנאל אברהם כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי ואת ד"ר נח גונן בתחום הפסיכיאטרי על מנת שיחוו דעתם בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים מיום 11.3.13.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעבר הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה האורטופדי יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ. שכ"ט המומחה בתחום הפסיכיאטרי יעמוד על סך 6,000 ₪+מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו את ההליכים המקדמיים ביניהם.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובע יגיש לתיק תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובע.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

תחשיבי נזק המונים 30 עמודים ומעלה, יוגשו בשני עותקים: עותק אחד לתיק האלקטרוני ועותק אחד לתיק הנייר. בעותק הנייר יסומנו הנספחים בספרות ובאמצעות דגלוני סימון באופן שניתן יהיה לאתרם בקלות. עם הגשת עותק הנייר המזכירות תתייקו בתיק הנייר.

תז"פ ליום 4.4.15.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

ניתנה היום, כ"ז אלול תשע"ד, 22 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.