הדפסה

לביטוח בע"מ ואח' נ' פיס ואח'

בפני
כב' השופטת איריס לושי-עבודי

התובעות

  1. הראל חברה לביטוח בע"מ
  2. מאירה צוברי

על-ידי באי-כוחן עו"ד טל דנציגר ועו"ד שלומי אבישר

נגד

הנתבע והמודיע לצדדי ג'
יוסי פיס

נגד

צדדי ג'
1. קדמי סוכנות לביטוח בע"מ
על-ידי בא כוחה עו"ד גיל זיסר
2. הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ
על-ידי בא-כוחו עו"ד דוב מלמד

החלטה

1. בפניי בקשה לביטול פסק-דין אשר ניתן כנגד הנתבע ביום 11.7.13, מועד בו נקבעה ישיבת מקדמית בתיק.
יצוין כי מדובר בבקשה שנייה של הנתבע לביטול פסק-דין לאחר שביום 4.7.12 ניתן פסק-דין בהעדר הגנה נגד הנתבע. הבקשה לביטול הוגשה ביום 17.7.12 ובדיון מיום 15.11.12 בוטל פסק-הדין בהסכמת הצדדים.

רקע

מדובר בתביעת שיבוב בסדר-דין מהיר על סך של 17,000 ₪ בגין נזקים שנגרם לרכב המבוטח על-ידי התובעת 1, בתאונת דרכים אשר אירעה ביום 12.5.10.

התיק נקבע להוכחות ליום 11.7.13 על-ידי כב' הרשמת, ובהמשך, בהחלטתי מיום 27.6.13 נקבע כי במועד זה תתקיים ישיבה מקדמית כאשר לדיון יתייצבו בעלי הדין ובאי כוחם ללא צורך בהתייצבות העדים.
עיון בתיק מעלה כי החלטה זו לא הומצאה לנתבע.

4. טרם ניתנה החלטתי זו, ביום 18.3.13, הוגשה הודעה על שחרור מייצוג מטעם באת-כוח הנתבע דאז, עו"ד ליאת זהר. עוד באותו יום ניתנה החלטתי, לפיה "בכפוף לכך שמועד הדיון הקבוע ליום 11.7.13 שעה 13:30 יודע לנתבע עם אישור מסירה או הצהרה של ב"כ הנתבע כי מסרה לו אישית על מועד הדיון, אורה על שחרור ב"כ הנתבע מייצוג".

5. בעקבות החלטתי זו, הגישה באת-כוח הנתבע הודעה ביום 21.3.13, ממנה עלה כי מסרה לנתבע הודעה על מועד הדיון ואף צירפה להודעה אישור מסירה כדין. בנסיבות אלה, הוריתי על שחרור באת-כוח הנתבע מייצוג.

ביום 11.7.13 ומשלא התייצב הנתבע לדיון על אף שהוזמן כדין, ניתן נגדו פסק-דין, במסגרתו חויב לשלם לתובעות סך של 17,601 ₪, בצירוף אגרה ושכר-טרחת עורך-דין.
עוד הוריתי בפסק-הדין על דחיית ההודעה לצדדי ג' והנתבע חויב בשכר-טרחה של כל אחד מצדדי ג'.

מכאן בקשת הנתבע לביטול פסק-הדין.

מאחר והבקשה הוגשה במהלך הפגרה, היא הובאה בפני שופט תורן, ובהחלטה מיום 24.7.13 קבעה כבוד השופטת ליאורה פרנקל (שיפמן) כי הדיון בבקשה לביטול פסק-הדין יתקיים בפניי, והורתה על עיכוב ביצוע פסק-הדין עד למתן החלטה בבקשה לביטול פסק-הדין, בכפוף להפקדת סך של 3,000 ₪ בקופת בית-המשפט. עוד נקבע כי הבקשה תובא בפניי רק לאחר הפקדת הסכום האמור.

בקשת הנתבע מיום 29.7.13 לביטול החיוב בהפקדה כספית נדחתה, עם זאת בהמשך ולבקשת הנתבע ניתנה ארכה לביצוע ההפקדה עד ליום 5.8.13, והתבקשה אף תגובת צדדי ג'.
לאחר שסכום זה הופקד ביום 5.8.13, הובאה הבקשה בפניי, והתבקשה אף תגובת צדדי ג' לבקשה.

טענות הצדדים

8. בתצהיר התומך בבקשה נטען על-ידי הנתבע, כי באת-כוחו דאז מסרה לו כי מועד הדיון נקבע ליום 16.7.13 ובהתאם לכך התייצב בבית-המשפט במועד זה או אז התברר לו כי הדיון התקיים עוד ביום 11.7.13 וכי ניתן כנגדו פסק-דין. לפיכך, עתר לביטול פסק-הדין.

9. התובעות התנגדו לביטול פסק-הדין.

לטענתן, האמור בבקשת הנתבע אינו מתיישב עם הודעת באת-כוחו מיום 21.3.13 ואישור המסירה שצורף לה, מהם עולה כי מועד הדיון שנמסר לנתבע על-ידי באת-כוחו הינו 11.7.13 ולא 16.7.13, כטענתו.
עוד נטען על-ידי התובעות, כי אין טעם בביטול פסק-הדין שעה שאין מחלוקת בין התובעות לבין הנתבע בנוגע לאחריות לקרות התאונה וכאשר מכתבי הטענות של הצדדים השלישיים עולה כי אין כיסוי ביטוחי לנתבע.

10. צדדי ג' התנגדו אף הם לביטול פסק-הדין.

באשר לחובת הצדק טען צד ג' 1, כי הנתבע היה מודע למועד הדיון וחרף זאת ותוך התעלמות מההליך המשפטי, לא התייצב לדיון ובכך גרם לו לנזקים כספיים.
לטענתו, האמור בבקשת הנתבע, לפיו הודע לו על-ידי באת-כוחו כי הדיון עתיד להתקיים ביום 16.7.13, אינו מתיישב עם אישור המסירה שהוצג על-ידי באת-כוחו דאז ובנוסף לא נתמך בתצהיר מטעמה או ראיה כלשהי.

באשר לביטול פסק-הדין משיקולי בית-משפט, נטען על-ידי צד ג' 1, כי אין לנתבע סיכוי הצלחה והוא לא ציין דבר ביחס לסיכויים אלה בבקשתו וכי ביטול פסק-הדין לא יצמיח לו כל תועלת, ועל כן וגם מטעם זה יש לדחות את הבקשה.
לחילופין, עתר צד ג' 1 כי ביטול פסק-הדין יותנה בהפקדת ערובה לתשלום הוצאותיו.
צד ג' 2 חזר על עיקרי טענות צד ג' 1.
באשר לביטול פסק-הדין משיקולי בית משפט הוסיף וטען צד ג' 2 כי עיון בכתב ההגנה מטעם צד ג' 1 מעלה כי הנתבע ביטל את הפוליסה עובר לקרות התאונה, ולפיכך אין לו סיכויי הצלחה בהודעת צד ג' שהוגשה כנגדו.
דיון

11. כאשר מוגשת לבית-המשפט בקשה לביטול פסק-דין אשר ניתן במעמד צד אחד, יש לבחנהּ לפי שתי מערכות נפרדות של שיקולים: האחת, שיקולי צדק; השנייה, שיקול דעתו של בית- המשפט.

12. אשר למערכת השיקולים הראשונה - שיקולי הצדק - כאשר הנתבע מצביע על פגם בהליך אשר בעטיו חייב היה בית-המשפט להימנע ממתן פסק-הדין, יבוטל פסק-הדין מתוך חובת הצדק. עצם הפגם בהליך משמש במקרה זה עילה לביטול פסק-הדין, ובית-המשפט אינו רשאי לשקול אם פסק-הדין היה נכון לגופו של עניין, אם לאו (ראו י' זוסמן סדר הדין האזרחי מהדורה שביעית עמ' 736).

13. עיון בבקשה ובתגובה מעלה כי הנתבע לא הניח תשתית לביטול פסק-הדין מחובת הצדק.
כאמור לעיל, מהודעת באת-כוח הנתבע דאז מיום 21.3.13 אשר הוגשה בעקבות הודעה קודמת לשחרור מייצוג והחלטתי מיום 18.3.13, עלה כי הנתבע היה מודע למועד הדיון שנקבע ליום 11.7.13.

14. משכך, יש לבחון האם יש לבטל את פסק-הדין משיקולי בית-משפט.
במקרה כזה על בית-המשפט לבחון שתי שאלות: האחת, מה הטעם לאי התייצבות הנתבע במועד שנקבע לדיון, והשנייה - והיא השאלה העיקרית - מהם סיכויי ההצלחה של הנתבע, אם יבוטל פסק-הדין והנתבע יורשה להתגונן במשפט, כאשר בהקשר זה נקבע, כי אין הנתבע חייב להראות כי הגנתו היא איתנה ובטוחה, ודי לו אם יראה כי הגנתו אפשרית, וכי ביטול פסק-הדין יצמיח לו תועלת, כך ששמיעת עמדתו בעניין שבמחלוקת אכן עשויה להוביל את בית-המשפט לתוצאה אחרת.

האינטרסים הניצבים על כפות המאזניים בבקשה לביטול פסק-דין הינם מחד גיסא, זכות הנתבע כי יינתן לו יומו בבית-המשפט לשם הגנה על עניינו הלגיטימי ומאידך גיסא, עיקרון סופיות הדיון.

במקרה דנן מבקש הנתבע לבטל את פסק-הדין הן בכובעו כנתבע והן בכובעו כתובע בהודעת צד ג' שהוגשה על-ידו אשר נדחתה במסגרת פסק-הדין.
מכל מקום, הלכה זו - המנחה כאמור בדרך כלל במצבים שבהם הנתבע הוא זה אשר מבקש לבטל את פסק-הדין שניתן נגדו - נכונה וראויה גם לבחינת מצבים הפוכים, שבהם נדחית תביעה - ובמקרה דנן, הודעת צד ג' - מבלי שניתן לתובע יומו בבית-המשפט.
בהתאם לכך אני סבורה, כי בנוגע לחלקה השני של ההלכה שפורטה לעיל יש מקום לבחון את סיכויי ההודעה לצד ג' כפי שבוחנים בדרך כלל את סיכויי ההגנה של הנתבע.

בבקשתו לא טען הנתבע לסיכויי הגנתו והודעת צד ג'. לפיכך, סיכויי ההצלחה ייבחנו על-פי הנטען בכתבי הטענות שהוגשו מטעמו.

עיון בכתב-ההגנה מעלה, כי לטענת הנתבע התאונה אירעה שלא באשמתו על אף שפגע ברכב התובעת 2 מאחור, וזאת בשל כך שנהג רכב התובעת 2 בלם בלימת פתע למרות מופע אור ירוק ברמזור.
אני סבורה, כי טענה זו מהווה הגנה אפשרית, ולו דחוקה, מפני התביעה (בשל חובתו של נהג לשמור מרחק), וככל שתתקבל יהיה בה כדי לשנות תוצאת פסק הדין ולוּ לעניין גובה הנזק. לפיכך, יש מקום לבטל פסק הדין במישור היחסים בין הנתבע לבין התובעות. בהקשר זה יצוין, כי הנתבע נמנע מהגשת תצהיר עדות ראשית בתיק, ואף לכך משקל לעניין בחינת סיכויי הגנתו.

באשר למישור היחסים בינו לבין צדדי ג', טען הנתבע בהודעת צד ג', כי אין לחייבו בתשלום פיצוי כלשהו לתובעות לנוכח פוליסת ביטוח אשר הייתה תקפה במועדים הרלוונטיים לתאונה אשר הוציא צד ג' 1 מטעם צד ג' 2 . בהקשר זה יצוין כי הנתבע לא ציין בהודעת צד ג' מה עילת התביעה כלפי כל אחד מצדדי ג' בנפרד.
כאמור לעיל, צדדי ג' טענתו להגנתן כי פוליסת הביטוח לא הייתה בתוקף במועד קרות התאונה.
עיינתי במסמכים שצורפו לבקשה, לתגובות וכן לכתבי הטענות. מהמסמכים עולה לכאורה כי פוליסת הביטוח בוטלה על-ידי הנתבע, ברם מועד זה לא הובהר כדבעי ולא ניתן ללמוד מהם כי במועד התאונה אכן לא היה כיסוי ביטוחי.
בנסיבות אלה, הנתבע הראה כי הודעת צד ג' אינה קלושה וכי יש בטענותיו, אם תתקבלנה, כדי להביא לשינוי פסק-הדין.

17. אשר על כן ולאחר ששקלתי את כלל השיקולים הרלוונטיים, טענות הצדדים ומאזן הנוחות, אני מורה כי פסק-הדין יבוטל בכפוף לתשלום הוצאות בגין מחדלו כדלקמן: לתובעות סך כולל של 3,000 ₪ ולכל אחד מצדדי ג' סך של 3,000 ₪.

לאחר תשלום ההוצאות במועדים שנקבעו בהחלטתי לעיל, יבוטל פסק-הדין ויקבע מועד חדש לדיון בתביעה.
נקבע לתזכורת פנימית ליום 18.10.13 לקבלת הודעת התובעות וצדדי ג' אם שולמו לידיהם הסכומים שבהחלטתי.

המזכירות תעביר העתק החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ג' חשון תשע"ד, 07 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.