הדפסה

כלפון נ' אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ ואח'

בפני
כב' השופט חאלד כבוב

המבקשים

  1. תומר כלפון
  2. מיבל השקעות בע"מ

נגד

המשיבים

  1. אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ
  2. עמית,חלפון רואי חשבון

החלטה

בפניי "בקשה להורות למשיבים למסור לעיון המבקשים מסמכים המצויים ברשותם" (להלן: "הבקשה"). במסגרת הבקשה, עתרו המבקשים כי יועברו להם מסמכים מידי שני הנתבעים:
המשיבה 1 (להלן: "הנאמן") התבקשה להעביר לידי המבקשים את כל המסמכים הנמצאים ברשותה מתוקף היותה נאמן לאגרות החוב.
המשיב 2 (להלן: "המבקר") התבקש להעביר לידי המבקש את כלל המסמכים שהועברו למומחה מטעמו בעת שעמל על חוות דעתו.

יצוין שהבקשה הוגשה באיחור ניכר, באופן לאקוני וללא נימוקים או אסמכתאות משפטיות , ומבלי שנתמכה בתצהיר כדין. כך, תשובת המבקשים ל תגובות הנאמן והמבקר לאישור התובענה כתובענה ייצוגית הוגשה ביום 9.8.2012. בתיק אף נערך דיון ביום 10.9.2012 בו לא העלו המבקשים כל טענה בדבר מסמכים שלא הועברו להם.

הבקשה לגילוי המסמכים שבידי הנאמן
הנאמן התנגד לבקשה, הן מהטעמים האמורים לעיל; הן בשל העובדה שברמה הפרוצדוראלית, טרם חלפו 30 ימים מאז פניית ב"כ המבקשים לנאמן, ביום 17.10.2012 בבקשה כי ימסור לו את המסמכים הנ"ל; והן מן הטעם שהבקשה אינה מבהירה באילו מסמכים מדובר באופן ספציפי.

לטענת הנאמן, הבקשה אינה עומדת בדרישות שהעמידה תקנה 4 לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010 (להלן: "התקנות"), שכן היא אינה מבהירה מה הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים לבקשת אישור התובענה כתובענה ייצוגית; וכן כי הבקשה לא מצביעה על תשתית ראייתית ראשונית להתקיימות התנאים המנויים בסעיף 8(א) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").

בתשובה לתגובת הנאמן, טענו המבקשים כי הנאמן לא פרסם דוח שנתי על ענייני הנאמנות כנדרש בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, ובכך מנע מהמבקשים מידע שהיה יכול "לעבות ולתמוך בטענות המבקשים". ספציפית נטען, כי מדובר במסמכים המצוינים בסעיפים 8.6.13 ו-20 לשטר הנאמנות - מבלי להבהיר בבקשה מהם אותם מסמכים ומה יש בהם שאמור לבסס את טענות המבקשים.

אציין כי גם עיון בשטר הנאמנות עצמו, לא מעלה אילו מסמכים חסרים למבקש באופן ספציפי. שני הסעיפים אליהם מפנים המבקשים הם סעיפי סל העוסקים בחובת החברה להמציא מסמכים לידי הנאמן.

יובהר כי המבקשים לא הבהירו בתשובתם מדוע התעכבו חודשים שלמים בטרם פנו לנאמן בעניין מסמכים אלו .

הנאמן ביקש כי אורה על מחיקת תשובת המבקשים לתגובתו, או למצער, כי תינתן לו האפשרות להגיב לתשובה בכתב, וזאת לאור העובדה שהתשובה כללה עובדות (שלא נתמכו בתצהיר) וטענות חדשות, שלא הופיעו בבקשה.

אין בידי להיעתר לבקשת המבקשים בכל הנוגע לנאמן. הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית, כמו גם התגובות לה והתשובה לתגובות אלו, הוגשו לפני חודשים, כאשר בינתיים התקיים דיון בתיק והוא אף קבוע להוכחות ליום 29.11.2012. המבקשים לא הבהירו מה היה הגורם לעיכוב הבקשה, ומדוע לא עלתה דרישתם לגילוי מסמכים בדיון שנערך בפניי - בו טענו כי התיק בשל להכרעה מבחינתם.

תקנה 4 לתקנות אמנם מאפשרת גילוי ועיון במסמכים בשלב הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, אולם זאת רק במקרים בהם השתכנע בית המשפט כי המסמכים שגילוים נדרש נוגעים לשאלות הרלוונטיות לאישור התובענה כתובענה ייצוגית וש המבקש העמיד תשתית ראייתית ראשונית לגבי קיומם של התנאים הקבועים בסעיף 8(א) לחוק תובענות ייצוגיות .

במקרה זה, צודק הנאמן בטענתו כי אין בבקשה או בתשובת המבקשים לתגובת הנאמן, כדי להבהיר מה הצורך במסמכים שלכאורה נמנעו מהם, ואף מהם אותם מסמכים. טענה כללית ועמומה בדבר האפשרות כי האמור במסמכים לא מוגדרים אלה תביא ל"עיבוי וחיזוק" טענות המבקשים אינו מספיק, בוודאי שלא בשלב הדיוני שבו נמצא ההליך - חודשים מאז הוגשו כתבי הטענות ושבועות בודדים עובר לדיון הוכחות בתיק.

תקנה 4 הביאה לידי ביטוי את ההלכות שהיו נהוגות בעניין גילוי מסמכים בתיקי תובענות ייצוגיות, לפיהן יש זכות גילוי ועיון במסמכים בשלב המקדמי בתובענה ייצוגיות, אולם זכות זו תינתן במשורה ובזהירות הנדרשת, נוכח הנזק שעלול להיגרם לנתבעים בגינה ובהתחשב במקדמיות ההליכים (ראו ל משל רע"א 1005/02 יפעת נ' דלק מוטורס (פורסם במאמרים המשפטיים, 3.6.2003) :

"...כדי למנוע הכבדה יתרה ולא מוצדקת על הנתבעים, ראוי להתנות זכות זו במספר תנאים. ראשית, הזכות לעיין במסמכי הצד שכנגד ראוי שתתייחס אך ורק למסמכים שהם רלוונטיים לשלב זה של ההליך - דהיינו, רק למסמכים שיש בכוחם להשליך אור על שאלת התקיימות תנאי הסף לאישורה של התובענה כייצוגית. על התובע מוטלת החובה לשכנע את בית המשפט כי זה טיבם של המסמכים אשר גילויים מבוקש על ידו. שנית, כדי למנוע בקשות סרק, שכל מטרתן פגיעה בנתבע, על בית המשפט לוודא, עובר למתן צו הגילוי, כי המבקש העמיד תשתית ראייתית ראשונית המלמדת על קיומה של עילה אישית כנגד הנתבע, ועל סיכוי להתקיימותם של תנאי הסף לאישורה של התובענה כייצוגית. שלישית, על צו לגילוי ועיון בשלב זה יוחלו המגבלות המוטלות על צו גילוי ועיון שניתן בשלבים אחרים של הדיון. במסגרת זו, יש לשים לב במיוחד להבטחתה, במידת הצורך, של שמירת סודיות מסמכי הנתבע שימסרו למבקש. זאת על מנת שהתביעה הייצוגית לא תשמש כלי לחשיפת סודות מסחריים."

הדברים מקבלים משנה תוקף במצב בו הבקשה הוגשה בסמיכות למועד ההוכחות הקבוע ונוסחה באופן גורף וכוללני (ראו לעניין זה את החלטת כב' השופט (בתוארו אז) גרוניס ברע"א 10911/07 לוי נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ (פו רסם במאגרים המשפטיים, 20.3.2008).

לאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה, ככל שהיא נוגעת לנאמן.

יובהר עם זאת כי אין בהחלטתי כדי לפטור את הנאמן מפרסום דוחות ומסירת דיווחים על פי דין או על פי שטר הנאמנות.

לאור התוצאה אליה הגעתי בעניין זה, אינני נדרש לבקשת הנאמן למחוק את תשובת המבקשים לתגובתו.

הבקשה לגילוי המסמכים שבידי המבקר
כאמור, המבקשים עתרו גם כי יועברו להם המסמכים שבידי המבקר ואשר שימשו את המומחה מטעמו בהכנת חוות דעתו. לטענתם, מסמכים אלו הועברו לידי המבקש בתיק 8244-03-12, מר רוזנפלד.

המבקר הגיב בהגינות ראויה לציון. כך, על אף שלטענת המבקר הבקשה אינה מבוססת בדין - הן בגין האיחור בהגשתה, הן בגלל שלא נתמכה בתצהיר, והן מכיוון שכבר אפשר למבקשים לעיין במסמכים לשביעות רצונם - הוא הותיר את העניין להכרעת בית המשפט על מנת ש"לא להכביד הליכים ומלל מיותרים".

במקרה זה, על אף האיחור בהגשת הבקשה והליקויים שנפלו בה, אינני מוצא לנכון להפלות בין המבקשים בשני התיקים שהדיון בהם אוחד, באופן שבו למבקש אחד תהינה גישה למסמכים שנמנעו מהמבקש האחר.

אשר על כן, אני מורה למשיב למסור לעיון המבקשים את כל המסמכים שהועברו לעיון מר רוזנפלד וזאת עד ליום 19.11.2012. המבקשים יישאו בעלות צילום המסמכים.

המבקשות תישאנה בהוצאות המשיבות להליך זה בהיקף כולל של 2,000 ₪ לכל משיבה.

ניתנה היום, כ"ו חשון תשע"ג, 11 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.