הדפסה

כהן נ' מפעלי מתכת ש.כהן בעמ ואח'

לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובעת:
שירלי עמדי
ע"י ב"כ: עו"ד קרן זמיר אלימלך

-
הנתבעת:
מפעלי מתכת ש.כהן בעמ
ע"י ב"כ: עו"ד חיה ברק דנציגר

החלטה
נקבעת בזאת רשימת המוסכמות והפלוגתאות על יסוד הרשימות שהוגשו מטעם הצדדים וכלל החומר המונח בפני בית הדין.
מוסכמות
התובעת הועסקה בנתבעת מיום 19/06/11 ועד ליום 27/12/11.
התובעת החלה את עבודתה כעובדת זמנית מטעם חברת תגבור בע"מ ולאחר שלושה חודשי עבודה נקלטה כעובדת הנתבעת.
במהלך תקופת עבודתה נעדרה התובעת בשל מחלה וחופשה, ברשות, וזאת נוכח ניתוח שעברה וכן על מנת לסעוד את אחותה. במהלך תקופת עבודתה שכלה התובעת את אחותה שנפטרה ממחלה קשה.
לתובעת נערך שימוע אולם פרוטוקול השימוע לא נמסר לה למרות בקשתה.
דיווחי הנוכחות שנמסרו לתובעת משקפים את נוכחותה בעבודה בפועל.
ביום 5/12/11 גילתה התובעת כי היא בהריון.
התובעת פוטרה ביום 27/12/11 כשהיא בהריון.
משכרה האחרון של התובעת ניכתה הנתבעת 6 ימי הודעה מוקדמת.
בין הצדדים הוחלפו מכתבים מיום 30/05/12, 24/06/12, 25/07/12,30/07/12.
פלוגתאות
נסיבות פיטורי התובעת: האם התובעת זומנה לשימוע ביום 6/12/11 לאחר שסיפרה ליהודה ואורלי על הריונה ומבלי שנתקבלו עד למועד זה כל טענות כלפי תפקודה, כטענת התובעת, או שמא מכתב הזימון לשימוע נמסר לה רק ביום 12/12/11, תוך שהתובעת לא סיפרה למי מן הממונים עליה בנתבעת כי היא בהריון אלא לאחר שהוחלט לפטרה ונמסרה לה הודעת הפיטורים - נוכח תפקודה הלקוי עליו הוער לה בעבר , כטענת הנתבעת?
השימוע: האם נכונה טענת התובעת כי השימוע לא נערך כדין, כשההחלטה לפטר ה התקבלה למעשה מראש . בנוסף - לא נערך פרוט וקול, והנתבעת או עורכי השימוע ידעו בעת זימונה לשימוע על הריונה, או שמא השימוע נערך כדין תוך שלתובעת ניתנה הזדמנות להשמיע את טענותיה ותוך שעורכי השימוע או מי ממנהלי התובעת לא היו מודעים לדבר הריונה, כטענת הנתבעת?
חוק עבודת נשים: האם המועד הקובע לצורך השלמת 6 חודשי עבודה על פי הוראת החוק האוסרת פיטורי עובדת בהריון הוא יום כניסת הפיטורים לתוקף, ומכסת ההעדרויות שצברה אינה שוללת את זכותה לאיסור פיטורים על פי החוק והיא זכאית לפיצוי בגובה שכר עבודה ממועד פיטוריה עד למועד הלידה, כטענת התובעת, או שמא יום קבלת ההחלטה בדבר הפיטורים הוא המועד הקובע ומכסת ההעדרויות של התובעת שוללת את הגנתה מפני פיטורים ולא חלה על הנתבעת חובה לפנות לממונה לשם קבלת היתר לפיטורי התובעת , כטענת הנתבעת?
האם הנתבעת הפרה את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מפני שסיבת הפיטורים היתה הריונה של התובעת והיא זכאית לפיצוי בשל כך , כטענתה, או שמא הנתבעת לא היתה מודעת כלל להריונה של התובעת בעת הפיטורים ולא זו היתה סיבה לפיטוריה, כטענת הנתבעת?
האם התובעת זכאית לתשלום בגין הפרשי מעסיק לפנסיית חובה – עד לשלושה חודשים מתום חופשת הלידה, לפיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פיצויי הלנת שכר, כטענתה, או שמא לא קמה לתובעת כל זכאות לתשלום, כטענת הנתבעת?

הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעת יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול
ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה
לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה
בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור
בית הדין על פי שיקול דעתו.
סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובעת.
לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
התיק מועבר לשופט/ת לקביעת מועד להוכחות. נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכשעתיים וחצי.

ניתנה היום, ט' אייר תשע"ה, (28 אפריל 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.