הדפסה

כהן נ' כלל חברה לביטוח בע"מ

בפני
כבוד ה רשם בכיר אמיר צ'כנוביץ

תובעים

שבתאי כהן

נגד

נתבעים

כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי מוגשת בקשה לפטור מתשלום אגרת בית המשפט.
1.תקנה 14(ג) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 (להלן – "התקנות"), קובעת כדלקמן: "הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית משפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה. בית המשפט יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו, אם הוא סמוך על שולחנם בלבד". ודוק, על המבקש פטור מתשלום אגרה להוכיח קיומם של שני תנאים מצטברים - העדר יכולת כלכלית לשלם את האגרה וקיומה של עילת תביעה.

2.נטל ההוכחה כי התקיימו שני התנאים כאמור מכוח תקנה 14(ג) לתקנות מוטל על המבקש. בבש"א (י-ם) 7028/07 סם מירית ואח' נ' מדינת אוקראינה ואח' (פורסם בנבו), נקבע כדלקמן: "נטל הבאת הראיות ונטל השכנוע בדבר אי יכולתו הכלכלית של תובע לעמוד בתשלום האגרה מוטל על התובע המבקש פטור מאגרה... בקשה המוגשת ללא פרטים מלאים מהימנים אינה מעמידה את התשתית הראייתית הדרושה כדי לדון בבקשה, ודינה להידחות מטעם זה בלבד". על מבקש פטור מתשלום אגרה לפרט את מלוא הנתונים אודות מצבו הכלכלי לרבות מצבם הכלכלי של בני משפחתו הקרובים אליו. בתיק בש"א 128/89 חיים מצא נ' צפורה מצא (פורסם בנבו) נקבע כי "בעל דין המבקש ליתן לו פטור מאגרה חייב להוכיח כי חסר יכולת הוא לשלם את האגרה הקבועה... לצורך כך עליו לפרוש תמונה מלאה על מצבו הכלכלי". עוד נקבע באותו עניין, כי "על המבקש פטור מתשלום אגרה לשכנע את בית המשפט כי עשה ניסיון כן ואמיתי להסתייע בתמיכתם של קרוביו בטרם ביקש להזדקק לקופת הציבור" [בש"א (חי') 13593/01 ניצולת הקרטל בע"מ ואח' נ' אסם תעשיות מזון בע"מ ואח' (פורסם בנבו)].

עוד נקבע, כי "יכולתו הכספית של המבקש פטור אינה נבחנת על פי הכספים הזמינים העומדים לרשותו מידי חודש. יכולתו נבחנת גם על פי רכושו, בין רכוש בעין ובין רכוש כספי" [בש"א 4667/90 יוסף אלפסי נ' שושנה אלפסי (פורסם)].

3.בהתאם לנטען, המבקש הינו יליד 1940, אלמן, אשר כל הכנסתו הינה מגידול ענבים במשקו הנמצא בהפסד. כמו כן, המבקש מתגורר יחד עם בנו ,אשתו וששת ילדיו בבית נשוא התביעה. המבקש הינו הבעלים של דירה במשק במושב שחר. למבקש משק לגידול ענבים ורכב ישן . ע"פ תדפיס יתרות בחשבון למבקש חסכון על סך 15,112 ש''ח .
4.המבקש צירף לבקשתו אסמכתאות המעידות על מצבו הכלכלי (כגון תדפיס פעולות בעו''ש, תדפיס יתרות עדכני לשנת 2015, תדפיס המפרט מסגרת אשראי בחשבון, לוח סילוקין של הלוואות משנת 2015, לוח סילוקין של הלוואות משנת 2014,דוח רווח והפסד משנת 2014 ).

5.כאמור המבקש טוען כי אין ביכולתו לשלם אגרה ולגייס הלוואה למימון האגרה .המבקש ניסה לגייס כספים מבנו ולו של חלק מהאגרה, אולם אינו יכול אף הוא לשאת בנטל אגרת בית המשפט או בחלק ממנה.

6.לאור האמור לעיל , ובשים לב למצבו הכלכלי של המבקש כפי שמשתקף מהבקשה והמסמכים שצרף ולנוכח קיומו של חסכון בסךכ- 15,000 ₪, ניתן לנתבע פטור לגבי סכום האגרה העולה על 15,000 ₪ , כך שהנתבע ישלם מחצית ראשונה של האגרה מכספו שלו עד לסך של 15,000 ₪ ולגבי היתרה ניתן פטור מתשלום אגרה .

7.המזכירות תשלח את החלטה לצדדים.

ניתנה היום, ד' אב תשע"ה, 20 יולי 2015, בהעדר הצדדים.