הדפסה

ישוקרון ואח' נ' גריי ואח'

כב' השופט יאיר דלוגין

תובעות

  1. דינה הילה ישוקרון
  2. רונית יחזקאל

ע"י עו"ד נלי בן דרור
נגד

נתבעים

  1. סוזאן גריי
  2. רמי אבייט
  3. ציון אבייט
  4. דניאל אבייט

נבתעים 2 עד 4 ע"י עו"ד אריאל אבייט

החלטה

ניתן תוקף של החלטה להסכמת התובעת והנתבעים 2 עד 4 כמפורט בסעיפים 1 עד 4 להודעה מהיום . לשם הבטחת אחריותם במילוי תפקידם ככונסי נכסים, יפקידו כל אחד מהכונסים תוך 14 ימים מקבלת החלטתי זו, התחייבות עצמית לשיפוי בגין נזק, בסך של 75,000 ₪, כאמור בתקנה 391 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 ולפי טופס 46 לתקנות. דבר מינויים של הכונסים יירשם על ידם בלשכת רישום המקרקעין. הכונסים ידווחו לבית המשפט מעת לעת על התקדמות הליכי הכינוס ויגישו בקשות למתן הוראות, ככל שיהא בכך צורך ולפי העניין. הודעה על מינוי הכונסים תימסר ע"י המזכירות לכונס הנכסים הרשמי.

לגבי הנתבעת 1, בהתחשב באסמכ תאות למסירה ומשלא הוגש כתב הגנה עד למוע ד החוקי , שחל אתמול, ניתן בזה פסק דין בהעדר הגנה , כמפורט בהסכמת הצדדים בסעיפים 1 עד 4 להודעה. בנסיבות , אין מקום לחיוב הנתבעת 1 בהוצאות או בשכר טרחה מעבר ל הוצאות מסירת כתב התביעה והשתתפותה, לפי החלק היחסי שלה בנכס , בהוצאות הכינוס ובשכר טרחת הכונסים. כמו למען הסר ספק, הכונסים יישמרו בידיהם הנאמנות את התמורה המגיעה לנתבעת 1 בגין מכירת הנכס לכשיימכר וזאת עד החלטה אחרת.

בכפוף לאמור לעיל, הכונסים יחלו בעבודתם ויעבירו לבית המשפט דיווח ראשון אודות פעולותיהם עד יום 1.5.15. תז"פ 5.5.15.

ניתנה היום, ז' אדר תשע"ה, 26 פברואר 2015, בלשכתי.