הדפסה

יעקב נ' המוסד לביטוח לאומי

27 אוגוסט 2013

לפני:
כב' השופט שמואל טננבוים, סגן נשיא

מר בנימין זהר נציג ציבור (עובדים)
מר שלמה קוגן, נציג ציבור (מעבידים)

התובע
רוני יעקב
ע"י ב"כ: עו"ד דוד בכור
-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד משה אהרון

פסק דין

זוהי תביעה בה עותר התובע להחזר דמי ביטוח לאומי לרבות מס בריאות ששולמו בגין התקופה שמחודש 5/08 ועד 12/08.

רקע

1. התובע היה בעל מניות בחברת אמירי ציוד טכני והנדסי בע"מ ( להלן:"החברה" ) . עד לשנת 2009 שימש גם כמנכ"ל החברה.
החברה פורקה בחודש מרץ 2010.

2. בחודשים 5/08 ועד 12/08 לא שולמה לתובע משכורתו, אולם נוכו משכרו מס הכנסה, מס בריאות וביטוח לאומי.

3. ביום 12.11.09 הגיש התובע בקשה לתיאום ו/או החזר דמי ביטוח.

4. ביום 20.9.10 נדחתה הבקשה בהתאם לסעיף 342 לחוק הביטוח הלאומי, שכן התובע לא היה מועסק אצל שני מעבידים במקביל ועל כן אינו זכאי להחזר דמי ביטוח.

5. ביום 22.11.09 ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין התובע לבין החברה במסגרתו התחייבה החברה לשלם לתובע שכר עבודה בין היתר, בגין החודשים המצוינים בסעיף 2 לעיל. לטענת התובע החברה לא קיימה את חלקה בהסכם ולא העבירה לו את שכר עבודתו.

התובע טוען כי כשם שמס הכנסה נענה לבקשתו והשיב את הכספים ששולמו בגין החודשים הנ"ל כך גם על הנתבע להשיב את דמי הביטוח ששולמו בגין חודשים אלה , שכן התובע לא קיבל שכר בעדם.

7. לטענת הנתבע על פי סעיף 335 לחוק חלה על התובע חובת התשלום הנ"ל בהיותו מבוטח על פי החוק. דמי הביטוח חושבו בהתאם לסעיף 342 (ג)(1) לחוק באחוזים בהתאם לגובה השכר שדווח לרשויות המס.

כמו כן טוען הנתבע כי לתובע אין יריבות עם הנתבע ואין לו עילה לתבוע השבת דמי הביטוח. לגבי חוב שכר עבודה על התובע לפנות למפרק החברה .

דיון והכרעה

על פי סעיף 342(ב) לחוק הביטוח הלאומי וסעיף 14(ב)(1) ל חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מעביד חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעד עובדו. לפיכך, ככל שקיימת עילה לתביעת השבת דמי ביטוח ששולמו בגין התובע לנתבע, היא אינה של התובע אלא של מעבידו. כבר נפסק כי אף שהעובד משתתף בנטל מימון דמי ביטוח לאומי המשולמים בעדו, אין בכך כדי להקנות לו יריבות עם המוסד לביטוח לאומי לעניין דרישת החזר דמי ביטוח ששולמו ביתר, וזאת משום שאין העובד חייב בתשלום דמי הביטוח בעדו אלא המעביד לבדו חייב בתשלומים (דב"ע מה/1-7 אלימלך דיאמנט נ. המוסד לביטוח לאומי, פד"ע יח 188).
סעיף 362 לחוק הביטוח הלאומי מסדיר את סוגיית החזרת תשלומי יתר ששולמו למוסד לביטוח לאומי ומכוח הוראת סעיף 15(ב) ל חוק ביטוח בריאות ממלכתי הוראה זו חלה גם על תשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי. בהקשר של סעיף 362 לחוק נפסק שכאשר מתברר ששולמו דמי ביטוח בעד מי שאיננו מבוטח זכאי המשלם להחזר ( דב"ע מז/98-02 המוסד לביטוח לאומי נ. יהודית רוזנבאום, פד"ע יט 24 ) . הואיל והתובע איננו מי ששילם את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות ממלכתי בגין העסקתו, אין לו עילה לתבוע השבתם.

3. בהליך קודם ( בל 5475/09 ) תבע התובע השבת סכומים ששולמו עבורו לנתבע בגין דמי ביטוח אבטלה. בפסק הדין שניתן ביום 24.2.11 ( אשר הוגש לגביו ערעור ) נקבע כי לעניין ביטוח אבטלה התובע הינו במעמד של עובד עצמאי ולכן רק לעניין זה נטל התשלום מוטל דווקא על המבוטח- התובע, ומכאן כי לתובע מעמד משפטי המאפשר לו לתבוע השבת הסכומים.

מפסק דין זה עולה כי המבוטח (התובע) אינו בגדר המשלם כאשר אין המדובר בביטוח אבטלה ולכן כפי שנאמר אין לו מעמד משפטי בהליך דנן. כמו כן עצם העובדה כי התובע תבע השבת הסכומים ששילם בגין רכיב אבטלה מלמדת כי התובע הכיר בעובדה שכל רכיבי דמי הביטוח האחרים שולמו כדין כולל הנושא של ביטוח עבודה

4. אין חולק כי בתקופה הנטענת התובע עבד ובוצעה עבודה ( זאת גם ניתן ללמוד מפסק הדין שניתן בפשרה ). קיומו של חוב שכר עבודה אינו מאיין את עצם ביצועה של העבודה ואת העובדה כי בתקופה זו היה התובע מבוטח ודמי הביטוח שולמו כדין. על התובע ככל שהוא חפץ בכך לפעול בדרכים הקיימות בחוק על מנת לתבוע את שכרו.

5. אשר על כן התביעה להחזר דמי ביטוח, נדחית.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"א אלול תשע"ג, (27 אוגוסט 2013 ), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נ.צ. בנימין זהר (עובדים)

שמואל טננבוים,שופט
סגן נשיא

נ.צ. שלמה קוגן (מעבידים)