הדפסה

טויג ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב

בפני
כב' השופט יחזקאל אליהו

צו קיום צוואה

של המנוח ה שאבי חנה ת.ז. XXXXXX329 שנפטרה ביום 14.6.2008 ומענה היה ב הרצליה

בהמשך להחלטתי בפרוטוקול הדיון שהתקיים היום, 16.9.13 קובע כדקלמן:

1. אני מצהיר כי צוואת ה של המנוח ה מיום 11.8.1988 שהעתק ממנה מצורף בזה ומסומן באות "א", היא בת תוקף.

2. מאשר הסכם הפשרה והסכם בין היורשים שנחתם ביום 22.11.2012, מצורף ומסומן "ב" (להלן: "ההסכם") ובכפוף להוראות המפורטות להלן:

א. ב"כ הצדדים יפרסמו הודעה לנושים לפי סעיף 99 לחוק הירושה. התקופה להגשת התביעות שתקבע במודעה תהא 60 יום.

ב. הסכם יאושר וייכנס לתוקף בתום ה 60 יום מיום הפרסום וככל שלא תוגש תובענה אשר הסכומים שיידרשו לכיסויה לא הוסדרו בהסכם ו/או לא ניתן להסדירם.

3. מורה על תיקון טעות קולמוס בסעיף ההואיל השני להסכם כך שמס' תעודת הזהות של המנוחה הינו 070820329.

4. המזכירות תסרוק הפסיקתא בצירוף הצוואה וההסכם לתיק בית המשפט.

ניתן היום, י"ב תשרי תשע"ד, 16 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.