הדפסה

ח'זנה ואח' נ' ח'זנה ואח'

בפני
כב' השופט רון סוקול

התובעים

  1. אליף חיזנה
  2. ראמי חיזנה

ע"י ב"כ עו"ד אליהו נאמן ושות'

נגד

הנתבעים

  1. נוהאד חיזנה
  2. נאסיף חיזנה

ע"י ב"כ עו"ד איראני ויטולד ואח'
3. ראמז חיזנה
4. סמיר חיזנה
5. דרור חיזנה
6. עז' זאב חיזנה ז"ל (המנוח)
7. אשרף חיזנה

החלטה

1. ביום 23/9/12 נערך דיון שבסופו הוריתי כי על התובעים (אליף חיזנה וראמי ח יזנה) להגיש תצהירי עדות ראשית עד ליום 15/11/12. משחלף המועד ותצהירי התובעים לא הוגשו, הגיש הנתבע מס' 1 (נוהאד חיזנה) בקשה לסילוק התביעה על הסף.

2. הבקשה לסילוק התביעה על הסף הועברה לתגובת התובעים ואלו הגישו את תגובתם ביום 1/1/13 (לאחר קבלת ארכה) ובגדרה עתרו גם לקבלת סעדים שונים. החלטה זו עוסקת על כן בבקשה לסילוק על הסף מחמת אי הגשת תצהירי העדות ובבקשות התובעים לקבלת סעדים שונים ובהם צו לקבלת מסמכים, צו לאכיפת החלטות האסיפה הכללית של חברת מעון דרור בע"מ ועוד.

3. כדי להבין את המחלוקת נדרש פירוט קצר של הרקע העובדתי. התובע 1 (להלן " אליף") רשום כבעל 25% מהון המניות של חברת מעון דרור בע"מ (להלן "החברה"). התובע 2 (להלן " ראמי") רשום כמחזיק ב-5% מהון המניות של החברה. יתרת המניות בחברה רשומות על שמם של הנתבע 1 נוהאד ח'זנה (להלן "נוהאד"), הרשום כמחזיק ב-45% מהון המניות ועל שמו של הנתבע 2 נאסיף ח'זנה (להלן: "נאסיף") הרשום כמחזיק ב-25% מהון המניות. כל בעלי המניות מחזיקים גם במניות רגילות וגם במניות יסוד המקנות למחזיק בהן זכויות למינוי מנהלים בחברה. נוהאד רשום כמנהל יחיד בחברה ולו גם זכויות החתימה בשמה.
בין הצדדים נטושות מחלוקות שונות בנוגע לזכויות במניות ובנוגע לדרך ניהולה של החברה על ידי נוהאד. בין ראמי לבין נוהאד מתנהל הליך בת.א. 12560-10-10 בו עתר נוהאד לביטול רישומו של ראמי כבעל מניות בחברה והעברת מניותיו לנוהאד. מחלוקות אלו הועברו להכרעה בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה.
  בתיק הנוכחי טוענים אליף וראמי כי העברת 25% ממניות החברה ורישומן על שמו של נאסיף, נעשו שלא כדין ועל כן עותרים הם להצהיר כי אליף הינו בעל 50% ממניות החברה (25% הרשומות על שמו ו-25% שהועברו לשמו של נאסיף). כן טוענים המבקשים כי החברה מנוהלת על ידי נוהאד באופן המקפח את זכויות בעלי המניות. לטענתם נוהאד פועל בניגוד אינטרסים על מנת להעביר כספים ונכסים של החברה לחברות שבשליטתו או בשליטת בני משפחתו. כמו כן נטען כי החברה מעסיקה שלא כדין את בני משפחתו של נוהאד ובדרך זאת גוזל נוהאד את קופת החברה ופוגע בזכותם של המבקשים לקבלת תקבולים מהחברה.
בכתב התביעה המתוקן שהוגש על ידי המבקשים, התבקשו סעדים רבים ובהם סעדים הצהרתיים בדבר הזכויות במניות, צווים למתן חשבונות, ביטול פעולות שנעשו בנכסי החברה, ומתן צווים להשבת נכסים וכספים שנגזלו מהחברה.
4. במסגרת הליכי הביניים בתיק עתרו התובעים לקבלת מידע ומסמכים המצויים בחברה . ביום 22/1/13 ניתנה החלטתי בגדרה הוריתי לנוהאד להמציא לתובעים רשימה של מסמכים כפי זכותם על פי סעיפים 184, 185 ו – 187 לחוק החברות, תשנ"ט-1999. בקשות שהגישו המבקשים למינוי מנהל מיוחד לתפיסת מסמכי החברה - נדחו.
5. לאחר שניסיונות הגישור לא צלחו הוריתי על קביעת מועדים לשמיעת ראיות וכאמור גם על הגשת תצהירי עדות ראשית. התיק נקבע לשמיעת ראיות. משהופרה ההוראה על הגשת התצהירים הוגשה בקשת נוהאד לסיל וק התביעה על הסף.
6. בתגובתם לבקשה לסילוק על הסף (בקשה 24) טענו התובעים כי הנתבעים "הם שהכשילו" את הגשת התצהירים במועד , שכן נמנעו מלהעביר לידיהם את המסמכים הרלבנטיים להליך. התובעים טענו כי העבירו את המסמכים שבידיהם , שהם כאמור רק חלק מהמסמכים אותם ביקשו, לשם קבלת חוות דעת מרואה חשבון וזה התרשם כי קיים חשד כבד שמא הנתבעים פעלו שלא כדין בכספי ובנכסי החברה. על כן פנו לנתבעים לקבלת יתרת המסמכים.
7. התובעים בחרו שלא להגיש בקשות נוספות לבית משפט זה לקבלת המסמכים החסרים (וכזכור ניתנו כבר הוראות לגבי זכותם לקבלת חלק מהמסמכים) אלא בחרו בדרך אחרת. כדי להרחיב את היקף המסמכים להם הי נם זכאים, בחרו התובעים במסלול חוץ משפטי והחליטו להביא לשינויים בדירקטוריון החברה ולהעביר באסיפת בעלי המניות החלטות בדבר הע מדת מסמכים לעיון בעלי המניות .
ביום 24/9/12 הם שלחו זימון לאסיפה מיוחדת של בעלי המניות בחברה. האסיפה נקבעה ליום 11/10/12 ומועד נדחה נקבע ליום 15/10/12 (נספח "ב" לבקשה 24). בהזמנה נרשם סדר היום הצפוי הכולל הגשת מאזנים, מינוי דירקטורים, מינוי רו"ח ויועצים משפטיים, מינוי ועדת ביקורת, דיווח על מעשם חריגים שב וצעו בכספי החברה וקבלת מידע ממנהל החברה.
8. נוהאד, אשר סבר כי זימון האסיפה איננו כדין ומנוגד ללתקנון החברה, פנה לבית המשפט לענייני משפחה, שדן כאמור בסכסוך בעניין העברת מניות לראמי, ועתר למתן צו מניעה האוסר על קיום האסיפה. בקשתו של נוהאד נדחתה בהחלטת בית המשפט מיום 15/10/12 (תיק תמ"ש 12560-10-10). בהחלטותיה קבעה השופטת ענבל קצב-קרן כי דין הבקשה להידחות הן מהטעם שהוגשה באיחור וסמוך למועד כינוס האסיפה והן מהטעם שלא הובאו בפניה כל החלטות בית המשפט המחוזי בנוגע לחברה. החלטות בית המשפט לענייני משפחה לא דנו בשאלה זכותם של התובעים לזמן את האסיפה על פי תקנון החברה או על פי חוק החברות.
9. לאסיפה שכונסה לא התייצבו הנתבעים (כאמור בסעיף 11 לתצהיר התובעים) אף כי בפרוטוקול הישיבה (נספח "ה" לתצהיר) נרשמו כל הנתבעים כנוכחים. באסיפה התקבלו החלטות כפי שהתבקשו על ידי התובעים והם כללו חיובו של ו על ידי נוהאד ליתן הסבר מדוע לא הוגשו מאזנים שונים, חי ובו במסירת כל מסמכי וספרי החברה לעיון בעלי המניות, מינוי דירקטור מטעם אליף, מינוי רו"ח ויועץ משפטי ומינוי ועדת ביקורת.
10. בעקבות החלטה זו של האסיפה הכללית עותרים התובעים למתן צווים שיאכפו את קיום החלטות האסיפה וטוענים כי ללא אכיפת ההחלטות וקבלת המסמכים לא יוכלו להשלים את הגשת התצהירים.
11. המסמכים אותם מבקשים התובעים לקבל פורטו במכתבו של רואה החשבון ביבאר שצורף כנספח 4 לחוות דעתו הראשונית. מדובר במסמכים רבים הכוללים בין היתר את כל כרטסת הנהלת החשבונות של החברה משנת 2004 ועד 2011, את כל כרטסת הנהלת החשבונות של חברת ואן דור הסעות בע"מ, את כל המסמכים בנוגע לשכר, דיבידנדים ושאר התקבולים שקיבלו נוהאד או בני משפחתו, את כל דפי הבנק למיניהם לשנים 2004 – 2011 ועוד.
12. נוהאד, בתגובתו בבית המשפט ובתשובותיו בדיון של בא כוחו, טוען כי אין כל תוקף להחלטות האסיפה שכן זימון האסיפה היה מנוגד לתקנון החברה ולהוראות חוק החברות. בין היתר נטען כי על פי התקנון (סעיף 50) התנאים לזימון אסיפה ה ם נוכחות של שני חברים שהם בעלי מניות יסוד ו אשר שעור האחזקות של השניים יהיה מעל 50%. הואיל ולא התקיים מניין חוקי, כך נטען, אין לתת כל תוקף להחלטות האסיפה. עוד נטען כי התובעים מיצו את זכותם לעתור לעיון במסמכים וכי לאחר שנקבע התיק לשמיעת ראיות לא היו רשאים לעתור בבקשות ביניים נוספות.
הכרעה
13. כאמור בפני שתי בקשות; האחת , סילוק התביעה על הסף בשל המחדל באי הגשת התצהירים ; והשנייה , בקשה למתן סעדים לאכיפת החלט ות האסיפה. דומני כי דינן של שתי הבקשות להידחות.
14. אין חולק כי התובעים לא עמדו בהוראות בית המשפט ולא הגישו את תצהיריהם במועד. התובעים לא ביקשו ארכה להגשת התצהירים ואף לא עתרו, לבית משפט זה, לקבלת מסמכים נוספים. התובעים נטלו חירות לעצמם והחליטו כי בשל החלטות האסיפה אותה כינסו הם יכולים לעכב את הגשת התצהירים. התובעים לא היו רשאים לעשות כן וכל עוד לא ניתנה החלטה המאריכה להם את המועד היו צריכים להגיש את התצהירים.
עם זאת, איני סבור שמחדל זה מצדיק את סילוקה של התביעה על הסף. סילוק התביעה העל הסף לא יפטור את המחלוקות שבין הצדדים, מחלוקות שחלקן מתבררות גם בהליכים אחרים. לכל היותר ראוי יהיה לשקול חיובם של התובעים בהוצאות שנגרמו בעטי ה של התנהגותם ובמיוחד בשל הצורך לדחות שתי ישיבות שנקבעו לשמיעת ראיות.
15. איני מוצא גם כל מקום ליתן צווים כמבוקש על ידי התובעים בבקשה 24. הבקשה מתייחסת לשינויים עובדתיים שאירעו לטענתם בעקבות אסיפת בעלי המניות שכונסה. ההליך הנוכחי אינו ההליך המתאים לדון בטענות לגבי תוקפה של החלטת האסיפה הכללית. ככל שהתובעים מבקשים סעד של אכיפת ההחלטות עליהם לתקן את כתבי הטענות בתיק או להגיש הליך נפרד לאכיפת ההחלטות.
16. כאן אוסיף כי אין גם מקום למתן סעד בעניין המסמכים. כאמור לעיל, ניתנה כבר החלטה מפורטת בדבר היקף המסמכים בהם זכאים התובעים לעיין. מסמכים רבים אכן הועברו לעיונם כמפורט במכתבו של עו"ד איראני מיום 6/2/13. אין טענה כי המסמכים נשוא ההחלטה מיום 22/1/12 לא הועברו ומכל מקום היה על התובעים לבקש בקשות בעניין זה בטרם נקבע התיק לשמיעת ראיות.
17. עוד אעיר כי רשימת המסמכים המבוקשים על ידי התובעים כמפורט במכתבו של רו"ח בובאר הינה בלתי סבירה לשלב זה של ההליך. מדובר בדרישה לעיון בכל מסמכי החברה על מנת לערוך ביקורת על התנהלותה של החברה בכל השנים משנת 2004 ועד 2011. לכאורה, מדובר ב"מסע דיג" ולא בבקשה לעיון במסמכים הדרושים לתביעה הנוכחית. ודוקו, הסעד הראשון לו עותרים התובעים הינו מתן צו "לקבלת חשבונות מלאים בכל הנוגע להתנהלות החברה [...]". קבלת הבקשה כעת משמעה קבלת הסעד העיקרי לו עותרים התובעים בתביעתם.
18. לאור כל האמור, אני דוחה את שתי הבקשות.
תצהירי התובעים יוגשו עד ליום 24/5/13 ותצהירי הנתבעים עד יום 10/6/13.
בישיבה הקבועה ליום 3/6/13 יישמעו עדי התובעים בלבד. עדיי הנתבעים ישמעו ביום 13/6/13.
ניתנה היום, כ"ז אייר תשע"ג, 07 מאי 2013, בהעדר הצדדים.