הדפסה

חנניה נ' וי.אי.פי. אבטחה בע"מ

22 ספטמבר 2015
לפני: כב' הרשמת מירי שי-גרינברג

התובע:
גולן חנניה
ע"י ב"כ: עו"ד עלי חליל
-
הנתבע:
וי.אי.פי. אבטחה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד דוד גלעדי

החלטה

1. בתביעה שהגיש כנגד הנתבעת בבית דין זה, עתר התובע, בין היתר, לתשלום ראש תביעה שעניינו "שעות עבודה" בסך 6,740 ש"ח. על פי האמור בסעיף 4 לכתב התביעה, התובע התפטר מעבודתו בנתבעת מחמת הרעת תנאים מוחשית "מה גם שלטענתו לא שולם לו שכר ראוי לשבתות, ושולם לו 150% לשעות נוספות במקום 175% לחלק מהשעות". מעבר לטענה האמורה לא הועלתה בכתב התביעה כל גרסה בנוגע למרכיב התביעה לשעות עבודה.

2. בדיון המוקדם שהתקיים ביום 31/5/15, במעמד הצדדים ובאי כוחם, התייחס התובע למתכונת העבודה הנטענת, וציין "יש לי בבית העתקים מיומני עבודה מיום שהתחלתי לעבוד בכרמלים ועד סיום העבודה". לפיכך, לאחר שנוסחה התשתית העובדתית המוסכמת, קבע בית הדין את גדר המחלוקת בין הצדדים, ובהחלטה שניתנה בתום הדיון הוריתי לתובע להגיש בתוך 7 ימים "תחשיב התובע לתביעה שעניינה שעות עבודה".

3. ביום 9/6/15 היגש התובע הודעה לבית הדין ובה פירוט החודשים שבהם לטענתו לא שולמו לו מלוא השעות, וכן סיכום השעות שלא שולמו בהתייחס לאותו חודש.

4. הודעה זו לא מילאה אחר החלטת בית הדין מיום 31/5/15 , וביום 12/6/15 הגישה הנתבעת בקשה במסגרתה טענה שאין בהודעת התובע כל פירוט או התייחסות לימים שבהם לא שולמו לו השעות, וכן כמה שעות חסרות בכל יום עבודה. לפי הטענה, בהעדר פירוט תאריכים, אין באפשרות הנתבעת לבחון את טענות התובע לגופן, בעיקר משמדובר בתקופת עבודה של שנתיים ותשעה חודשים. לפיכך, הנתבעת עתרה לחייב את התובע להגיש תחשיב מפורט, הכולל פירוט של ימי עבודה וכן מספר השעות שלא שולמו לו בכל יום עבודה.

5. בהחלטתי מיום 12/6/15 נתבקשה תגובת התובע לבקשה, ובין היתר צוין כך:

"בתגובתו ייתן התובע טעם מדוע לא יצורף לתצהיר עדותו הראשית תחשיב התביעה להפרשי שכר עבודה, המפרט באופן מדוקדק (בטבלה המחולקת לעמודות) את התאריכים, השעות (שעת התחלה, שעת סיום, סך השעות לאותו יום עבודה), הסכומים ששולמו וההפרשים הנתבעים (לפי ערך שעה רגילה ועבור גמול עבודה בשעות נוספות, 125% וכו')".

6. ביום 17/6/15 הודיע התובע שיצרף את התחשיב לתצהירו, ובהחלטה שניתנה בו ביום קבעתי בזו הלשון: "יובהר כי בהעדר תחשיב כאמור – ימחק רכיב התביעה שעיינו הפרשי שכר עבודה (סעיף 8 ג' לכתב התביעה)" .

7. תצהיר עדותו הראשית של התובע הוגש ביום 31/8/15, אולם לא צורף לו כל תחשיב, וודאי לא תחשיב העונה לדרישת בית הדין בהחלטה מיום 12/6/15. לפיכך, בהחלטה מיום 2/9/15 קבעתי כי "ככל שלא יוגש תחשיב בתוך 7 ימים מהיום, יסיק בית הדין שהתובע ויתר על רכיב התביעה שעיינו הפרשי שכר, וזה יימחק ללא התראה נוספת".

8. לאחר שבחנתי את רישומי התובע שצורפו לתצהירו, הגעתי לכלל מסקנה כי לא מדובר בתחשיב והרישומים לא נערכו על פי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה.

9. יובהר ויודגש:

א- ככלל, על עובד התובע תמורה בעד עבודה בשעות נוספות להגיש ביחד עם תצהירי העדות מטעמו את תחשיב הסכום הנתבע על ידו, ולהסביר את העקרונות ששימשו בסיס להכנת התחשיב (מספר השעות הנוספות ביום/ בשבוע; השכר ששימש בסיס לתחשיב וכו').

ב- בענייננו, בדיון המוקדם הטיל בית הדין על התובע עריכת התחשיב, ומשלא קוימה החלטת בית הדין, הורה בית הדין על צירוף התחשיב לתצהיר התובע. בהחלטה מיום 12/6/15 נקבעו, כאמור, העקרונות לחישוב התמורה בעד עבודה בשעות נוספות. מטבע הדברים, הנתבעת הייתה נדרשת להתייחס לתחשיב התובע במסגרת תצהיריה, בין היתר בדרך של הצגת תחשיב נגדי, ואף עומדת לה הזכות לחקור בחקירה נגדית את עורך התחשיב.

ג- התובע צירף, הן להודעה מיום 9/6/15 והן לתצהיר עדותו הראשית, רישומים של ימי העבודה (שעת התחלה, שעת סיום וסה"כ שעות עבודה ליום), ותחשיב שנערך על בסיס חודשי. חישוב זה אינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק והוא שגוי מיסודו. החישוב הנכון הוא חישוב על בסיס יומי, כאשר ניתן לערוך גם חישוב על בסיס שבועי (אם העובד השלים את מלוא השעות הרגילות באותו שבוע).

10. בנסיבות אלה, ומשלא פעל התובע בהתאם להחלטות שיפוטיות מפורשות, על אף שניתנו לו מספר הזדמנויות לתקן את מחדלו (ראו החלטות מיום 31/5/15, 12/6/15, 17/6/15 ו- 2/9/15), ומשעה שאין בפני בית הדין תחשיב התביעה לתשלום הפרשי שכר עבור עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית – אין מנוס אלא להורות על מחיקת רכיב התביעה שעניינו "שעות עבודה".

אי לכך, רכיב התביעה שעניינו "שעות עבודה" – נמחק.

11. ישיבת הוכחות תתקיים לפני ביום 11/1/16 בשעה 11:00. על המצהירים להתייצב לדיון ביחד עם בעלי הדין ובאי כוחם. הצדדים יסכמו טיעוניהם בעל פה בתום שמיעת הראיות.

12. הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה בתוך 60 ימים מהיום . ככל שלא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות.

13. עיון ביום 22/11/15 למעקב אחר תצהירי הנתבעת .

ניתנה היום, ט' תשרי תשע"ו, (22 ספטמבר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם בדואר רשום .